E-mail: CPE.PHARMCMU@gmail.com |  Line ID : @wal3469f  | Call: : 053-944374

ประชุมวิชาการ


หลักฐานเชิงประจักษ์ของยาสมุนไพร: จากวิจัยสู่การปฏิบัติ (Evidence-based in herbal medicine: from research to practice)

ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1
นางสาวรสสุคนธ์  สุขสบาย รอชำระเงิน
2
นางณิชาพร  แก้วนพจิตร รอชำระเงิน
3
นางสาวนารีรัตน์  เนียมสุวรรณ รอชำระเงิน
 2017 All Rights Reserved | by: Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.