E-mail: CPE.PHARMCMU@gmail.com |  Line ID : @wal3469f  | Call: : 053-944374

ประชุมวิชาการ


แนวทางและการจัดการใหม่ในการบริบาลเภสัชกรรม - New Trend and Approach in Pharmaceutical Care: Clinical reasoning and Case-based approach

ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1
นางสาวอุทุมภรณ์  นามดี รอชำระเงิน
2
นายอัษฐพร  สงทุ่ง รอชำระเงิน
3
ภญ.ศุภนิตย์  วงศ์อภัย รอชำระเงิน
4
ภก.จีรวัฒน์  บันทัดกิจ รอชำระเงิน
5
นางสาวฐิติพร  นาคทวน รอชำระเงิน
 2017 All Rights Reserved | by: Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.