E-mail: CPE.PHARMCMU@gmail.com |  Line ID : @wal3469f  | Call: : 053-944374

ประชุมวิชาการ

เหลือเวลาลงทะเบียนอีกหลักฐานเชิงประจักษ์ของยาสมุนไพร: จากวิจัยสู่การปฏิบัติ (Evidence-based in herbal medicine: from research to practice)

รายละเอียดการลงทะเบียน

         

            - สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานประชุม โทรศัพท์ ภญ.พัชราวัลย์ มีศิลป์ Tel: 0866733447 Line ID: Rx473188 E-mail: patcharawan.meesilp@gmail.com

 

 

เอกสารสำหรับงานประชุม
 

 2017 All Rights Reserved | by: Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.