E-mail: CPE.PHARMCMU@gmail.com |  Line ID : @wal3469f  | Call: : 053-944374

ประชุมวิชาการ

เหลือเวลาลงทะเบียนอีก

การประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย สําหรับเภสัชกร ผู้ช่วยเภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 

 

 

 

เอกสารสำหรับงานประชุม

-
เอกสารโครงการฯ
-
กำหนดการ
-
จดหมายเชิญประชุม
-
เอกสารจองโรงแรม 

 2017 All Rights Reserved | by: Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.