แบบสำรวจความประสงค์เข้าร่วมประชุม สำหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

       โครงการพัฒนางานเภสัชกรรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานมาตรฐานและดำเนินการจัดหลักสูตรร่วมการศึกษาต่อเนื่องในระบบชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเภสัชกรรมคลินิกและสาขาการจัดการทางเภสัชกรรม
       คำอธิบาย .... สำคัญมาก
         1. ตอบแบบสอบถามนี้เพียงหน่วยงานละ 1 ครั้ง โดยหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม หรือผู้ประสานงาน
         2. หลังจากการตอบแบบสอบถามแล้วไม่ต้องทำเอกสารราชการส่งกลับมาที่กระทรวงสาธารณสุขอีก
         3. แบบสำรวจนี้เป็นการสอบถามเพื่อประเมินความต้องการเบื้องต้น ไม่มีผลกับการผูกมัดหรือลงทะเบียนแต่อย่างใด ดังนั้น เภสัชกรจะต้องดำเนินการลงทะเบียนและชำระเงินที่สถาบันผู้จัดงานกำหนดโดยตรงอีกครั้ง
         4. แบบสำรวจนี้กรุณาดำเนินการกรอกข้อมูลในช่วง 16 ตุลาคม -30 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น
         5. สงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อที่
module.pharmacy@gmail.com
         สมัครได้โดยตรงที่
             - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
             - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
             - มหาวิทยาลัยศิลปากร
             - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2017 All Rights Reserved | by: Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.