-
ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียน ด้วย โครงการอบรมความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการอนุรักษ์สมุนไพรล้านนา ภายใต้แผนบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการอบรมความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการอนุรักษ์สมุนไพร โดย ผศ.ดร.สุนีย์ จันทร์สกาว หัวหน้าโครงการ, รศ.นภาพร โออริยกุล,อ.ดร.จักรพันธ์ จุลศรีไกวัล พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ให้กับ ครูและนักเรียน ชั้นประถมปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทรายมูล อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ สมุนไพรใกล้บ้าน ที่เป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้าน และพืชสมุนไพรที่ให้สีธรรมชาติ ซึ่งนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในการนำสีจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ ในการทำขนมไทย ทำให้นักเรียนได้เข้าใจ ได้ปฏิบัติจริง เป็นการสร้างความเข้าใจถึงที่มาของสีธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็เป็นสร้างความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างสีสังเคราะห์และสีธรรมชาติ


เรื่อง สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
-
-
-
-
-
-
รศ.ดร.ภก.จักรพันธุ์ ศิริธัญญลักษณ์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์, อ.ดร. ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์, อ.ดร. ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาให้เกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม เล่าเรื่องดูงาน “คิด”การต่อยอด ของทีมบุคลากร โดยมีหัวหน้างานและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
กิจกรรม เล่าเรื่องดูงาน “คิด”การต่อยอด เป็นกิจกรรม ที่นำเสนอประเด็นศึกษา เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ดูงาน เพื่อเป็นการจัดการความรู้จากการดูงาน การนำเสนอข้อสรุปต่อผู้บริหารและระดมความคิดเห็นในการต่อยอดจากการดูงาน สืบเนื่องจาก โครงการศึกษาดูงานตามแนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เมื่อวันที่ 23 - 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะเภสัชศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์เห็ด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน ด้านห้องปฏิบัติการ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร ,พิพิธภัณฑ์สมุนไพร พิพิธภัณฑ์เห็ด ,การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ , งานธุรการ,งานสำนักงานภาควิชา ,การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร ,ระบบสารสนเทศ ,ด้านพลังงาน,กายภาพและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ รศ.ดร. จักรพันธ์ คณบดี กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้บริหาร และบุคลากรจากแหล่งดูงานทั้งสามมหาวิทยาลัย ที่ได้ให้ต้อนรับและให้มีการเรียนรู้จากการดำเนินงานเป็นอย่างดี ส่วนกิจกรรมเล่าเรื่องดูงาน “คิด”การต่อยอดในวันนี้ มีข้อเสนอและบทเรียนที่ได้ศึกษาตัวอย่างที่ดีจากแหล่งดูงานที่น่าสนใจมาก เนื่องจากมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ ที่จะมีการสนับสนุน และปรับประยุกต์ให้มีการพัฒนาร่วมกัน ส่วน คุณสมพร พวงประทุม หัวหน้างานบริหารทั่วไป กล่าวว่า การนำเสนอประเด็นจากการดูงาน เป็นการจัดการความรู้ ที่ควรมีการพัฒนาเชิงประเด็นและรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรต่อไป
นอกจากกิจกรรมของการเล่าเรื่องแล้ว ยังมีกิจกรรมสร้างสุขสนุกสนาน ที่ผู้ร่วมประชุมได้ทำด้วยกัน คือ การ “ห่อขนมจ๊อก และขนมแตง” และ “แจกพืชผักสวนครัว” เป็นกิจกรรมเสริมสื่อสารองค์กร ด้านวัฒนธรรมและสุขภาพ
ขอบคุณคณบดี ผู้บริหาร หัวหน้างาน และเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวเภสัชเชียงใหม่ของเราทุกท่านและขอบคุณแหล่งดูงานมา ณ โอกาสนี้
เรื่อง/ภาพ สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390