รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นำทีมผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์กร ประจำปีการศึกษา 2559 ตามเกฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx)โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุพล อนันตา เป็นประธารคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา เข้าตรวจเยี่ยมคณะฯ ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้างานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันครบรอบปีที่ 50 ที่ก้าวย่างจากศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ สู่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ สถาบันฯ)
รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ รศ.ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ผศ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล ประธานศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม และคณาจารย์ Acute care ร่วมแสดงความยินดีกับ ภญ.เยาวภา ชัยเจริญวรรณ ในการเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วันที่ 9 ตุลาคม 2560
10.30 น. ทุกคนที่ได้มารวมกันที่ศาลาเพื่อเตรียมประกอบพิธี หลวงพ่อรักศักดิ์ ฐิโตภาโส เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมแสงทองได้เมตตาเล่าให้ฟังถึงประวัติของวัดป่าธรรมแสงทอง รวมทั้งการจัดงานในปีนี้ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้พระราชทานผ้าพระกฐินมาถวายให้ที่วัดด้วย (ผ้าพระกฐินชุดนี้คณบดีเป็นผู้นำถวายหลวงพ่อรักศักดิ์ในพิธีในเวลาต่อมา)

11.00 น. หลวงปู่โอภาส โอภาโส ประธานฝ่ายสงฆ์ได้มาถึงยังบริเวณพิธี พิธีสงฆ์ได้เริ่มขึ้น หลวงปู่ได้เมตตาเทศนาประมาณครึ่งชั่วโมง กล่าวโดยสรุป คืองานกฐินเป็นบุญใหญ่ เนื่องจากการทำบุญที่จำกัดด้วยกาล เป็นการสร้างบารมี คนเรามีทางเลือกจากภพชาตินี้ได้ 2 น คือ นรก หรือ นิพพาน อยู่ที่เราทำอะไรไว้ในชาตินี้

11.30 น. เริ่มพิธีถวายผ้าพระกฐิน คณบดี รศ.ดร.ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ เป็นผู้กล่าวนำคำถวายผ้าพระกฐิน ตัวแทนคณะกฐินสายต่างๆ ถวายผ้าพระกฐินแด่ หลวงพ่อรักศักดิ์ ฐิโตภาโส เป็นอันเสร็จพิธีในเวลาประมาณ 12.00 น.

สุดท้ายนี้ หลวงพ่อรักศักดิ์ได้ฝากขอบคุณคณะเภสัชศาสตร์ (ในนามของพวกเราทุกๆคนที่ได้ร่วมกันทำบุญ) ที่ได้ร่วมทำบุญกฐินในครั้งนี้ ซึ่งมีส่วนช่วยให้ทางวัดสามารถดำเนินการสร้างโบสถ์ในส่วนที่เหลือต่อเนื่องไปได้โดยไม่ติดขัดอย่างน้อยอีก 1 ปี ซึ่งคาดว่างานแกะสลักไม้สักทั้งหมดน่าจะแล้วเสร็จ

คณะฯจึงขอขอบคุณและขออนุโมทนาในบุญกุศลของทุกท่านมา ณ.โอกาสนี้อีกครั้ง และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ชาวเภสัช มช. ได้มีโอกาสในการทำบุญใหญ่ร่วมกันอย่างแท้จริง
  บรรยายพเศษ [ บุคลากร ]
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "จากรั้วเขียวมะกอกสู่เภสัชกรยุค 4.0” โดยเภสัชกรคมกฤช ศรีไสว ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  งานมหิดล [ บุคลากร ]
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก แสดงความยินดีแด่ภก.คมกฤช ศรีไสว ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน


ระดับหลักสูตรเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)


ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558)


ระดับหลักสูตรเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) ในวันที่ 18-19 กันยายน 2560
คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ศิษย์เก่าเภสัช มช.รุ่น"นนทพัทธ์" รุ่นที่ 40 รหัส 46
ครบรอบ 10 ปี ทำดีเพื่อพอ่ มอบเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง และบริจาคเงิน
รวมมูลค่า 137.541.34 บาท ให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 กันยายน 2560
ผู้แทนบริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แก่ นางสาวศศิณัฏฐ์ จันทสิงห์ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 มูลค่าทุน 10,000.- บาท

โดยมี เภสัชกร กานต์ สุวรรณกิติ (ศิษย์เก่า รหัส 3110004)ตำแหน่ง Sale & Marketing Manager บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด เป็นผู้มอบ

มีนางสาวศศิณัฏฐ์ จันทสิงห์ เป็นผู้รับมอบ

และมีผู้ให้เกียรติเป็นสักขีพยานการมอบทุนฯ 3 ท่าน ได้แก่

1. อ.ดร.ภก.สมจริง รุ่งแจ้ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2. คุณวลัยลักษณ์ อรุโณทยานันท์ ตำแหน่ง Sale Representive บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด

3. คุณวาสนา คำอารีย์ ตำแหน่ง Sale Representive บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390