การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นส่วนของห้องปฏิบัติการและงานธุรการ รวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยมี รศ.ดร.เดชพล ปรีชากุล รองคณบดีฝ่ายแผนและระบบคุณภาพ, รศ.ดร.วิรัช เรืองศระตระกูล รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและระบบกายภาพ, นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี เลขานุการคณะเภสัชฯขอนแก่น พร้อมทีมงานประชาสัมพันธ์และทีมงานห้องปฎิบัติการ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการดูงาน ด้วยบรรยากาศมิตรไมตรี นอกจากทีมดูงานได้เรียนรู้มากมายหลายด้านที่เป็นประโยชน์ สามารถนำมาเป็นแนทางการพัฒนางานแล้ว ยังเห็นความก้าวหน้าในด้านต่างๆของเภสัช ขอนแก่น ด้วยความชื่นชมและถือเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน
รศ.ดร.เดชพล ปรีชากุล รองคณบดีฯได้กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาดูงานในสายงานที่มีความสอดคล้องจะนำมาซึ่งประโยชน์ ที่จะไปสู่การพัฒนางาน และเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปีของเภสัชเชียงใหม่ รศ.ดร.เดชพล ยังได้กล่าวชื่นชมบทบาทด้านการศึกษาเภสัชศาสตร์ในฐานะพี่ใหญ่ของคณะเภสัช และอวยพรให้เภสัช มช มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้น
จึงขอขอบพระคุณ รศ.ดร.เดชพลและทีมงานของคณะเภสัช ขอนแก่นทุกท่านที่ให้การต้อนรับและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ยิ่งค่ะ

เรื่อง / ภาพ สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
-
ด้วยความพร้อมใจจัดกิจกรรม รักสุขภาพของ ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ร่วมกับส่วนงานต่างๆ เต็มไปด้วยบรรยากาศสดใส มีความสุข เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ร่วมกับ ฝ่ายสื่อสารองค์กร,งานบริหารทั่วไป และงานการเงิน การคลังและพัสดุ ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม และหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมรักสุขภาพ โดยมี กิจกรรม 3 กิจกรรมคือ

กิจกรรมเสริมความรู้เรื่องน้ำตรีผลา โดย รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด และ ผศ.ดร.ภญ.วิสินี จันทร์มหเสถียร และการฝึกปฎิบัติทำน้ำตรีผลา ซึ่งมีทีมบุคลากรภาควิทย์ฯเป็น เทรนเนอร์

กิจกรรม ฝึกห่อโบว์ของขวัญ ซึ่งมี คุณจีราวรรณ บัวแก้ว เป็นวิทยากรสอนทำโบว์และห่อของขวัญที่มีผู้นำบริจาค เพื่อสบทบกับงานปันรักให้น้อง รร.สอนตนบอด

ส่วนกิจกรรมที่สร้างสดใส ให้กับคนรักศิลปะ ก็คือกิจกรรม “ถักสร้อยเชือกเทียน” โดยมีคุณวรรณา กาบศรี เป็นผู้นำทีมสอน

ทุกกิจกรรม สร้างความรู้สู่ความสุข แต่งแต้มด้วยศิลปะตามอัธยาศัย “รักสุขภาพ pharmacy@cmu” จึงเป็นเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพใจพร้อมกันข่าว / ภาพ สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
รองศาสตราจารย์.ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตนเองตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับงาน แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องพุทธรักษา
-
--
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์ และ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390