รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการตรวจผลงานโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศโดยคณะกรรมมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ในเรื่อง"ครีมฟักข้าวนาโนลดริ้วรอย" (การนำเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอาง)เสนอผลงานโดย รศ.ดร.ภก.สุรพล นธการกิจกุล ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556
หัวหน้าศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม รศ.ภก.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Aung Myint อดีตอธิบดีกรมการแพทย์พื้นบ้านฯ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 14 - 21 กรกฎาคม 2556
ให้การบรรยายพิเศษ เรื่อง NUTRACEUTICALS FOR DISEASE PREUENTION แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และร่วมปรึกษาหารือทางด้านการวิจัยเพื่อสร้างความร่วมมือต่อไป ตลอดจนร่วมพบปะเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับผูู้บริหาร
-
-
-
-
คณะเภสัชศาสตร์ โดยท่านคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม และ รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด ได้ร่วมให้การต้อนรับ Prof.Dr.Chao Jiang, The Research Centre of Bioreactor and Drug Development School of Pharmaceutical Sciences ผู้แทนจาก Wenzhou Medical University เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์ และศูนย์บริการเภสัชกรรม ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พระครูธีรสุตพจน์ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมหล่อพิธีเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวาย ณ วัดผาลาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน เพื่อมาศึกษา ดูงานห้องเครื่องมือกลาง พิพิธภัณฑ์ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ และห้องปฏิบัติการทดลอง ณ คณะเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 - 12.00 น.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390