-
คณะเภสัชศาสตร์ โดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการสืบค้นโดยใช้ระบบสืบค้นสิทธิบัตร Total Patent ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก. หรือ ARDA) จัดกิจกรรม ?สวก. พบนักวิจัยคณะเภสัชฯ มช.? ในวันพุธที่ 24 เม.ย. 56 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยในระดับต่อยอดขยายผลโครงการ และในระดับการนำไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมทั้งรับพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยจากนักวิจัย
-
รศ.ดร. ภก.วิรัตน์ นิวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการเวทีสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 ตอน ประเพณีปีใหม่ สุขใจ สุขกาย โดย ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556
โดยมี อ.ภญ.จักรพันธ์ จุลศรีไกวัล เป็นผู้รับรองและให้การบรรยาย ในโอกาสที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ขอความอนุเคราะห์นำนักวิชาการจีนเข้าศึกษาดูงานตาม โครงการ Application Acupuncture Treatment in the Canine Intervertebral Disc Hamiation ภายใต้ความร่วมมือวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน ในระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2556
-
-
ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายอาสา หมอยาสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านอูตูม ต. นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ วันที่12-14 มีนาคม 2556 เพื่อให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน ได้ฝึกประสบการณ์การดูแลสุขภาพและแนะนำการใช้ยาที่ถูกต้อง ตลอดจนเรียนรู้การดำเนินชีวิตของคนในชุมชน
สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ได้พาสมาชิกเข้าอบรมสัมมนาเพื่อรับทราบถึงปัญหาจากการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรม ตลอดระยะปีการศึกษา 2556 เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390