นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ได้ร่วมกันจัดงาน Home Coming Day Rx43 & 44 วันที่ 20 ม.ค. 56 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เพื่อต้อนรับและแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตทั้ง 2 รุ่นในการเข้ารับพิธีรับพะราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 47 ในวันที่ 24 มกราคม 2556 นี้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ThankMore?55 เพื่อเป็นการขอบคุณนักศึกษารุ่นพี่ที่ช่วยดูแลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ และมีการรับประทานอาหารร่วมกันในสายรหัส การแสดงของชั้นปีที่ 1 และมอบสิ่งของให้แก่รุ่นพี่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีและอำลานักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2556 ในวันที่ 6 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
-
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสารสกัดน้ำมันหอมระเหยระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท เวลเทค ไบโอเทคโนโลยี โปรดักส์จำกัด ในวันที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีหัวหน้าโครงการวิจัยรองศาสตราจารย์ ภญ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ร่วมลงนามในสัญญาดังกล่าว
ท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Tennessee กลุ่มที่ 1 จำนวน 2 ราย Ms.Lauren Eaves และ Ms.Kelly Massey เพื่อศึกษาดูงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ โรงพยาบาลนครพิงค์, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน ในระหว่างวันที่ 2 - 13 มกราคม 2555
-
-
-
Dr.Berverly Ramstad จาก Rhodes University ประเทศแอฟริกาใต้ ให้การบรรยายพิเศษเรื่อง เภสัชศาสตร์ในทวีปแอฟริกาใต้ แก่คณาจารย์และผู้ที่สนใจ พร้อมพบปะแลกเปลี่ยนร่วมกับ ศ.ดร.ภญ.สสี ปันยารชุน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390