ชมรมดนตรีสากล สโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Pharmacy Singing Contest วันที่ 7 กันยายน 2555 ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกในทางที่สร้างสรรค์และเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน อีกทั้งเพื่อหาตัวแทนของคณะเข้าประกวดร้องเพลงในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
-
-
คณะเภสัชศาสคร์ มช. ได้รับเกียรติ จาก นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการสถาบันจิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการบรรยายหัวข้อ การพัฒนาตัวเอง (Self Development) : จิตตปัญญาศึกษากับการพัฒนาตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเรียนรู้ วิธีที่ทำให้เข้าใจด้านในของตัวเอง รู้ตัว เข้าถึงความจริง การเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโลกและผู้อื่น เกิดความเป็นอิสระ ความสุข ปัญญา และความรักอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง เกิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 5
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Minishowcheer ?บัลลังก์เม็ดทราย? ณ ห้องสสี คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อแสดงศักยภาพในการโชว์เชียร์และคัดเลือกประธานเชียร์ชายหญิงของชั้นปีเพื่อเป็นตัวแทนชองชั้นปีในการทำกิจกรรมเชียร์ของคณะเภสัชศาสตร์ต่อไป
ในงานประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษหัวข้อ "การจัดการความรู้ในยุคดิจิตอล - KM in Digital Age" โดย นพ.สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครเทศบาลพิษณุโลก และ การจัดนิทรรศการ การนำเสนอการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์, สำนักหอสมุด, กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ และคณะเภสัชศาสตร์ จากนั้นปิดท้ายด้วย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "คนทำงาน"
ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนรวม 60 คน ประกอบด้วยเภสัชกรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลให้ความรู้และฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาของแต่ละสถานประกอบการซึ่งเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานประเภทบริษัท/โรงงานผลิตยาและ/หรือเวชสำอาง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์วิจัยต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ลักษณะของการประชุมมีทั้งการบรรยายและอภิปราย รวมทั้งระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความร่วมมือและส่งเสริมวิชาการแก่อาจารย์ประจำแหล่งฝึก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลกระทบของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต่ออุตสาหกรรมยาของ ประเทศไทย และเกิดเครือข่ายความร่วมมืออันดีระหว่างคณะฯ และแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ที่ยั่งยืนต่อไป
ในงานนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการดำเนินงานทางวิชาการเพื่อวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ จำนวน 2 ฉบับ ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด และ บริษัท ยูเมด้า จำกัด
-
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมขันโตก เพื่อรับขวัญนักศึกษาใหม่เข้าสู่คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา-คณาจารย์ และอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา ตลอดจนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน ผ่านการแสดงของนักศึกษาในชั้นปีต่างๆ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390