นักศึกษาชั้นปีที่3 ได้จัดกิจกรรม Minishowcheer ประจำปีการศึกษา 2555 ณ บริเวณลานจอดรถด้านหลังคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อแสดงศักยภาพในการโชว์เชียร์ ให้ อาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ได้รับชม และโดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้เห็นตัวอย่างการทำโชว์เชียร์ของคณะเภสัชศาสตร์และสืบทอดกิจกรรมเชียร์ต่อไป
คณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยและการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม จัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการจัดการของเสียอันตรายให้แก่น้องๆปี2และปี3 ในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 9-10 มิถุนายน 2555 ณ ห้องกระถินณรงค์
น้องๆเครือข่ายวิทยาศาสตร์ภาคเหนือจาก 23 โรงเรียน เข้าเยี่ยมชมงานวิจัยฯ ภายในคณะ เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาในอนาคต ทั้งนี้ รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ
ห้องเครื่องมือกลาง หน่วยบริหารงานวิจัย งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมมือกับ คณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยและการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน "สัปดาห์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการจัดการของเสียอันตราย" ในวันที่ 18-22 มิถุนายน 2555
รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ในวันที่ 19 มิถุนายน 55 ซึ่งมีการจัดอบรมและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการจัดการของเสียอันตราย แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 บัณฑิตศึกษา และบุคลากรผู้สนใจ
รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ ภญ.ดร.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ และ รองศาสตราจารย์ ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ร่วมลงนามกับ นายแพทย์พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์นรังสันต์ พีรกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ ใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนางานด้านวิชาการและเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
-
-
สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมรับน้องค่ายรับน้องเขียวมะกอกและเปิดโลกกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกัน มีความรัก ความสามัคคีต่อกัน อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์ในคณะ รู้จักเกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นประโยชน์ในการศึกษา ตลอดจนรู้จักบทบาทของสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆภายในคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390