คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณ นายอดิศร กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์พืชหอมเพื่อสุขภาพ พร้อมกันนี้ ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานศึกษาวิจัยพืชหอมเพื่อสุขภาพและสามารถนำผลงานมาปรับประยุกต์เป็นหลักสูตรเพื่อชุมชน

โดย รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การอบรมที่เป็นรูปแบบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพและการพึ่งตนเอง
ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว กล่าวถึง การอบรมว่า ได้รับความสนใจอย่างมากมาย จากกลุ่มเครือข่ายชุมชน,รพ.สต.,อสม.,โรงเรียน,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจ เช่น นักวิชาการ นักส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มรักสุขภาพ เป็นต้น และในโอกาสนี้ สถานีโทรทัศน์ WETV ได้เดินทางมาบันทึกเทป เพื่อทำสารคดีเผยแพร่ต่อสาธารณะอีกด้วย

ขอขอบคุณ วิทยากร รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด, นพ.วีรพัฒน์ เงาธรรมทัศน์, ภภ.พิสณฑ์ ศรีบัณฑิต,ภก.พลแก้ว วัชรชัยสุรพล รศ.ภก.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา , อ.ชัยยง ธรรมรัตน์ , พ่อหมออินสม สิทธิตัน ,รศ.ภญ.นภาพร โออริยกุล และ รศ.ภญ.เอื้อพร ไชยวรรณ

ขอขอบคุณประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ,สื่อมวลชน,รายการมองเมืองเหนือสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่,สถานีวิทยุ,สถานีโทรทัศน์และเครือข่ายออนไลน์
ขอขอบคุณทุกเครือข่าย และทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรม ด้วยความมุ่งมั่นเรียนรู้ร่วมกัน
โดยการดำเนินการอบรมครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการทำงานสร้างสรรค์ของกลุ่มจิตอาสาประกอบด้วยคณาจารย์ กรรมการศูนย์วิจัยสมุนไพร เจ้าหน้าที่ นักวิจัย บุคลากร บัณฑิตศึกษาและนักศึกษา จึงขอขอบคุณทุกๆท่าน มา ณ โอกาสนี้
รองศาสตราจารย์ ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนทั้งสิ้น 8 ราย เพื่อเข้าศึกษาดูงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานภายนอก อันมีกิจกรรมอาทิ ศึกษาดูงานกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลนครพิงค์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, การเยี่ยมชมพิพิธภัณธ์ และสวนสมุนไพรตลอดจนการทำลูกประคบ ณ ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ เป็นต้น
ในระหว่างวันที่ 27 -29 กุมภาพันธ์ 2555
สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 ได้ประเมินผลการทำงานในรอบปีที่ได้ทำงานมาและส่งมอบงานให้แก่ สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนต่างๆในการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
กลุ่มนักศึกษาชมรมสมุนไพร ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและชมรมถ่ายภาพ สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรม ต้นไม้คือชีวิต วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้คุณค่าของพรรณไม้ต่างๆ ที่มีสรรพคุณทางด้านยา อาหาร และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนได้เรียนรู้การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
ท่านอธิการบดี H.E Prof. Dr. Sabo Ojano พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจำนวน 5
ราย จาก International University ประเทศกัมพูชา
ได้เดินทางมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีท่านคณบดี
รศ.ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.ภก.
วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ
โดยได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการเภสัชกรรม
พร้อมร่วมเจรจาแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน
คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการสาระธรรมนำสุข กิจกรรม เติมเต็มรักจากพี่? เพื่อน้อง ปีที่ 5 โดยการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของใช้ในชีวิตประจำวัน แก่น้อง ๆ โรงเรียนสอนคนตาบอด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 11.00?13.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการมอบความรักของพี่ ๆ บุคลากร นักศึกษาชาวเภสัชไปสู่น้อง ๆ เด็กโรงเรียนสอนคนตาบอด เพื่อทดแทนให้น้อง ๆ ได้เติมเต็มในความรัก ความอบอุ่น เสริมสร้างกำลังใจให้ดำเนินชีวิตต่อไป
รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ / รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน และบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร ได้ร่วมกันให้ความหมายของ ?ความรักแท้? และรับฟังเรื่องราวดีๆ กับ Mr.Steve Robinson จากรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 55 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุม 2
รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ / ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ และบุคลากร ได้เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษา โดยได้รับเกียรติจาก Miss.Natasha Chrishani มาร่วมแลกเปลี่ยนภาษา Bahasa Indonesia ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเรียนรู้ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์
ภก. ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา ประธานกรรมการบริษัทเอไซ(ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้มาบรรยายความรู้ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จและ ภก. บุญเสริม วงศ์สุนพรัตน์ ประธานชมรมเภสัชบัณฑิต ได้ชักชวนศิษย์เก่าพี่น้องในชมรมมาแสดงความยินดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของตนเองให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่5,6 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปี 2554 ได้เรียนรู้แนวทางการทำงานในสายงานต่างๆ เช่น โรงงาน บริษัทยา งานราชการ เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและเกิดความสำเร็จต่อไปในอนาคต
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าพิธีรับเสื้อกาวน์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องกระถินณรงค์ เพื่อเตรียมที่จะเข้าเรียนในชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2555 โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุพร จารุมณี เป็นประธานในการทำพิธีครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาได้รับเสื้อกาวน์จากคณาจารย์ และได้กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณร่วมกันที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เป็นเภสัชกรที่ดีของประเทศชาติ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390