คณะเภสัชศาสตร์ได้รับเกียรติจาก รศ.ทพ. ทองนารถ คำใจ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับ Asean Econamic กับบุคลากร จากนั้น รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล ได้สรุปผลการดำเนินงานของคณะในรอบปีที่ผ่านมา และชี้แจงเกี่ยวกับเป้าหมายของคณะที่จะดำเนินงานต่อไป ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรและผู้บริหาร โดยจัดให้มีขึ้น ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องพุทธชาด
คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเกียรติจากเภสัชกรทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา ที่มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องการบริหารความเสี่ยงภายในเองค์กร ให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม 2
-
-
-
-
คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดี แก่ รศ.ดร.ภก.สุรพล นธการกิจกุล ได้รับรางวัล IFSCC Host Society Award 2011 ในการเสนอผลงานวิจัยเรื่อง
Development of Anti-wrinkle Cosmetic from Aril Oil of Momordica cochinchinesis (Lour.) Spreng in Nanostructured Lipid Carriers นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล ในงานประชุมสมาพันธ์นักเคมีเครื่องสำอางนานาชาติ 2011 (IFSCC 2011) ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเคมีเครื่องสำอางแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมดุสิตธานี กทม. ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2554
คณะเภสัชศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก Bukit Panjang Government High School ประเทศสิงคโปร์ พร้อมผู้ประสานงาน Mr. Jimmy Ooi, Resource Coordinator จาก Rotary International Singapore ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 โดยมีกิจกรรมการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และสวนสมุนไพร
การประชุมวิชาการการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ สำหรับเภสัชกรครั้งที่ 1 เรื่อง โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายกับทางเลือกในการรักษา
วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน 2554
สนับสนุนโดย บริษัทซี เอ พี พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมลงนามและจุดเทียนถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 "84 พรรษา มหาราชา" ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390