สโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะต้นกล้า สร้างแนวความคิดการสร้างเสริมสุขภาพนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ๑๘ สถาบัน ปีที่ ๘ (แรกพบสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย) วันที่ 20 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐมซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับนักศึกษาน้องใหม่คณะเภสัชศาสตร์ 18 สถาบันทั่วประเทศได้มาพบปะทำความรู้จักกันและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกร ตลอดจนได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่ห์รางวัลคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๕ ประเภทสถาบันการศึกษาให้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ดร. ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ เป็นตัวแทนของคณะฯ เนื่องในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ?รวมพลังผู้บริโภค ต้านโฆษณาผิดกฎหมาย? วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2555 ซึ่งจัดโดย จังหวัดเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเชียงใหม่,โรงเรียนและเครือข่าย
พร้อมกันนี้ ดร. ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล ได้ร่วมกิจกรรม ขบวนรณรงค์ ?รวมพลังผู้บริโภค ต้านโฆษณาผิดกฎหมาย?และชมนิทรรศการในงาน
รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีพร้อมด้วยคณะฯผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์ผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี และผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดยท่านรองอธิการบดี Assoc. Prof. Dr. Sing Menorath พร้อมร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและเยี่ยมชมคณะฯ ในวันที่ 20 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน
-
บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ประจำปี 2554
- ศ.ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย
- อ.ดร.ภญ.พักตร์วิภา สุวรรณพรหม
บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ประจำปี 2554
- นายไสว บุญหล้า
- นางสาวพัชรี ตรงเพียรเลิศ

บุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคลากรสายสนับสุนนดีเด่น ประจำปี 2554
- นายสุเทพ ปัญญามณี
-
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390