-
-
คณะเภสัชศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม รองศาสตราจารย์ ภก. ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. ชฎารัตน์ อัมพะเศวต ได้ให้การต้อนรับและร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof. Dr. Yasushi Nakamura จาก Department of Food Sciences and Nutritional Health Kyoto Prefectural, University Shimogamo ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์เพื่อมาสาธิตการวิเคราะห์ฤทธิ์ Antimutagenic โดยใช้ E. coli B/r WP2 ในระหว่างวันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2554 ตามกำหนดการดังนี้

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 14.00 ? 20.00 น. Preparing Day
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 08.30 ? 12.30 น. Assay Day
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2554 09.00 ? 11.00 น. Colony Count
คณะเภสัชศาสตร์ได้รับเกียรติจาก รศ.ทพ. ทองนารถ คำใจ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับ Asean Econamic กับบุคลากร จากนั้น รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล ได้สรุปผลการดำเนินงานของคณะในรอบปีที่ผ่านมา และชี้แจงเกี่ยวกับเป้าหมายของคณะที่จะดำเนินงานต่อไป ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรและผู้บริหาร โดยจัดให้มีขึ้น ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องพุทธชาด
คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเกียรติจากเภสัชกรทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา ที่มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องการบริหารความเสี่ยงภายในเองค์กร ให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม 2
-
-
-
-
คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดี แก่ รศ.ดร.ภก.สุรพล นธการกิจกุล ได้รับรางวัล IFSCC Host Society Award 2011 ในการเสนอผลงานวิจัยเรื่อง
Development of Anti-wrinkle Cosmetic from Aril Oil of Momordica cochinchinesis (Lour.) Spreng in Nanostructured Lipid Carriers นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล ในงานประชุมสมาพันธ์นักเคมีเครื่องสำอางนานาชาติ 2011 (IFSCC 2011) ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเคมีเครื่องสำอางแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมดุสิตธานี กทม. ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2554

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390