รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมลงนามและจุดเทียนถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 "84 พรรษา มหาราชา" ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดกิจกรรมการให้บริการวิชาการในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554 วิถีวิจัยสู่การพัฒนาและรับใช้สังคม (Research Path for Social Development and Responsibility) ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2554 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมอาทิการบริการวัดมวลกระดูกและดัชนีมวลกาย พร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพ ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล สาธิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจอภาพสัมผัส (touch screen) เรื่อง การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อการดูแลผิวพรรณ เช่น การดูแลผิวไม่ให้เป็นสิว การลดริ้วรอยแผลเป็นจากสิว รวมทั้งสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสมุนไพรอย่างง่าย ๆ และนำเสนอภาพรวมงานวิจัยที่ทำร่วมกับภาคเอกชน พร้อมแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ตลอดจนแสดงผลงานวิจัย พร้อมนี้กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดให้มีการร่วมเสวนาในหัวข้อ ?มหันตภัยไข้หวัดใหญ่: โรคภัยที่มากับฝนตกหนักและน้ำท่วม? โดยในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุนีย์ จันทร์สกาว อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ได้เข้าร่วมเสวนา ในประเด็นเรื่อง ?ยา/สมุนไพร? ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2554
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Sportday กับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีด้วยความสนุกสนาน โดยมีท่านคณบดี คณาจารย์ ศิษย์เก่า ร่วมชมและให้กำลังใจในการทำกิจกรรมครั้งนี้ โดยเฉพาะการประกวด Climax ซึ่งเป็นไฮไลท์ของกิจกรรม คณะเภสัชศาสตร์ได้อันดับที่ 3 จาก 19 คณะที่เข้าประกวด และการประกวด Cheerleader All day คณะเภสัชศาสตร์ได้อันดับที่ 2 จาก 20 คณะที่เข้าประกวด
  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) มอบสารเคมีและบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตยาแก้น้ำกัดเท้า มูลค่า 300,000.-บาท โดยได้รับการสนับสนุนขนส่งจากกรุงเทพถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยบริษัท ดอคคิวเมนท์ พาร์เซล เอ็กซ์เพรส จำกัด (DPEX) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ จะได้เร่งทำการผลิตยาช่วยผู้ประสบภัยและทหารที่ช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วม [ บุคลากร ]
รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ภก.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ,รศ.ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาบิรบาลเภสัชกรรม,รศ.ภก.เอื้อพร ไชยวรรณ อาจารย์ประจำ,ผศ.ดร.อำไพ พฤิตวรพงศ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบสารเคมีและบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตยาแก้น้ำกัดเท้า มูลค่า 300,000.-บาท จาก บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โดยได้รับการสนับสนุนขนส่งจากกรุงเทพถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยบริษัท ดอคคิวเมนท์ พาร์เซล เอ็กซ์เพรส จำกัด (DPEX) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ จะได้เร่งทำการผลิตยาช่วยผู้ประสบภัยและทหารที่ช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมต่อไป

และหากกลุ่มบุคคลใดประสงค์จะรับยาไปบริจาคติดต่อได้ที่ 053-944356)(เวลาราชการ)หรือ 0898506590 หรือแจ้งมาที่ pharpost@gmail.com.
คณาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง Mapping งานวิจัย, การเขียนโครงการวิจัยและการตีพิมพ์งานวิจัยระบบยา จัดขึ้นโดยหน่วยบริหารงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ ที่ผ่านมา
Associate Professor Theodore Morton จาก King Saud University ประเทศซาอุดิอาระเบีย เดินทางมาเยือนคณะฯ เพื่อร่วมพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้าน Clinical Pharmacy และเยี่ยมชมคณะ ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีคณบดี รองศาสตราจารย์ ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล, รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุพร จารุมณี, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. ศิริวิภา ปิยะมงคล, หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม รองศาสตราจารย์ ภก. ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา และหัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม รองศาสตราจารย์ ภก. โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ ร่วมให้การต้อนรับ
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 18 ได้มาบรรยายประสบการณ์การทำงานของตนเองให้แก่นักศึกษาชั้นปี่ 2 และ 3 ในกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2และ3 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานอันทรงคุณค่าของรุ่นพี่ที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่สังคมมากมาย ตลอดจนได้แนวทางการดำเนินชีวิตให้ประสบผลสำเร็จทั้งด้านการเรียนและการทำงานต่อไปในอนาคต
ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ ยาแก้น้ำกัดเท้า จาก รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ภก.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา รศ.วราภรณ์ ปัณวล และตัวแทนนักศึกษา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในโครงการ ?มช.ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย? เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ห้องรับรอง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณ ชื่นชมและให้กำลังใจในการผลิตยาช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมกันนี้ รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล ได้กล่าวสรุปผลการทำยา และการบริจาคยา ซึ่งเป็นการดำเนินงานแบบจิตอาสา ที่ได้รับการสนับสนุนจากคณา จารย์ บุคลากร นักศึกษาและเครือข่ายต่างๆ
นอกจากนี้ รศ.ภก.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา และตัวแทนนักศึกษา ได้มอบยาเพื่อช่วยเหลือทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้ประสบภัย โดยมี พ.อ. พัฒนพงศ์ ระวีวรรณ เป็นผู้รับมอบในการนำไปช่วยเหลือทหาร กองพันทหารม้าที่ ๑ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๕และที่๗
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน รศ.ดร.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์,เภสัชกร ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณาและรศ. ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์เป็นตัวแทนชมรมเภสัชบัณฑิตเชียงใหม่ มอบเงิบสมทบทำยาช่วยผู้ประสบภัย จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท โดยมี รศ.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา ,ผศ.ดร.สยาม แก้ววิชิต,ผศ.ดร.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ และตัวแทนนักศึกษาเป็นผู้รับมอบ.

นอกจากนี้ คณะเภสัชศาสตร์ ยังได้มีการบริจาคยาแก้น้ำเท้าให้หน่วยงานต่างๆ ดังนี้
-รศ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคณาจารย์มอบยาแก้น้ำกัดเท้าผ่านมูลนิธิสายใยรักสุวรรณภฺมิ.
-รศ.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมมอบยาผ่านคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่เหียะ

และวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน รศ.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมมอบยาผ่านกลุ่มจิตอาสาจากกรุงเทพฯ ซึ่งจะนำยาไปบริจาคที่บางบัวทอง
เครือข่ายผู้นำสร้างเสริมสุขภาพ 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย นักศึกษาจาก
คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รวมกันจัดนิทรรศการวันเพื่อสุขภาพ โดยมีบอร์ดแสดงความรู้สุขภาพด้านต่างๆ และในครั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ ได้นำความรู้เรื่องสมุนไพร และการสาธิตทำยาดมสมุนไพร ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจทดลองทำยาดมสมุนไพรเป็นจำนวนมาก

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390