-
-
-
-
-
-
สโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาสโมสรฯขึ้นเพื่อให้คณะทำงานได้กำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของคณะ เรียนรู้การทำรายงานกิจกรรมของนักศึกษา เสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ
ชมรมอาสาพัฒนา สโมสรนักศึกษา ได้จัดค่ายอาสาพัฒนาขึ้นเพื่อนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพในชุมชน และได้เรียนรู้วิธีการส่งเสริมสุขภาพและมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องในการส่งเสริมสุขภาพแบบพึ่งตนเองได้ ตลอดจนเผยแพร่ประโยชน์ของสมุนไพรต่างๆให้แก่คนในชุมชน
-
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390