สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อแสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก และมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและนักศึกษาที่ทำความดีสร้างชื่อเสียงให้กับคณะ
หน่วยกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักคณะเภสัชศาสตร์ และทำบุญหอพัก เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าพักใหม่ในหอพักได้ทราบกฎระเบียบขอหอพักและปฏิบัติตามได้ถูกต้องเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และได้ร่วมกันตักบาตร ตลอดจนช่วยกันทำความสะอาดหอพักเพื่อให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
การประชุมวิชาการ การศึกษาต่อเนื่องด้านเภสัชศาสตร์ สำหรับเภสัชกร "เจาะลึกเรื่อง Carbocistelne และการใ้ชยาแก้ไออย่างมีประสิทธิภาพ"
ในวันอาทิตที่ 26 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่
โดยเภสัชกรประวิทย์ ตันติสุวิทย์กุล
การศึกษา ดูงานคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ตามโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนบน ในวันที่ 30 พฤษภาคม เวลา 08.30 - 12.00 น. เพื่อให้นักเรียนในโครงการมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนให้เกิดแรงจูงใจในการเป็นนักวิจัยที่ดี และทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานต่างๆของคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่ได้เดินทางมาร่วมการประชุม US-Thai Consortium for the Development of Pharmacy Education in Thailand ณ โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต ในช่วงก่อนการประชุม เพื่อมาเยี่ยมชมพบปะเจรจาความร่วมมือ จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน จาก 3 มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. Prof. Dr. Edward Moreton School of Pharmacy, University of Maryland
2. Prof. Dr. Robert Beardsley Vice President for the ACPE and Vice Chair for Education, School of Pharmacy, University of Maryland
3. Prof. Dr. Chris Ireland Dean, College of Pharmacy, University of Utah
4. Prof. Dr. Earlene Lipowski College of Pharmacy, University of Florida
โดยมีกิจกรรมสำคัญที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
1. การบรรยายพิเศษเรื่อง Health Systems and Drug Policies โดย Prof. Dr. Earlene Lipowski ณ ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไป
2. การร่วมเสวนา เรื่อง Directions of Thai and US Pharmacy education ระหว่างคณาจารย์และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Prof. Dr. Moreton, Prof. Dr. Beardsley และ Prof. Dr. Lipowski

ทั้งนี้ภายหลังสิ้นสุดการประชุม US-Thai Pharmacy Education Consortium ดังกล่าว คณะได้ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Donald Letendre คณบดี และ Prof. Dr. Bernard Sorofman รองคณบดีจาก College of Pharmacy, University of Iowa ในระหว่างวันที่ 4 -7 มิถุนายน 2554 เพื่อมาเยี่ยมชมและร่วมเจรจาสร้างความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต
คณบดีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ผู้บริหารและบุคลากรคณะฯเข้าร่วมในพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2554 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบทอดประเพณีล้านนา ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554
-
คณะเภสัชฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ประจำปี กิจกรรมที่ 1.2 สร้างสุขด้วยการสื่อสาร ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2554 ณ บ้านปลายดอยรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่
คณบดีให้การต้อนรับ ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ รศ.ดร.ภญ.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค จากแผนงานสร้างกลไกเผ้าระวังและพัฒนาระบบยา และทีมงานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในโอกาสตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาของเขต 15 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน)ซึ่งเป็นความร่วมมือพัฒนาวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ และสำนักงงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2554 ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390