-
รางวัลชนะเลิศ
ปัญหาพิเศษ : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2553
ชื่อเรื่อง : นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ยาในคนตาบอด
ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวพรัญฐา จงจำรัสพันธ์ 501012042
นางสาวรุจิศา ทรงไตรจักร 501012051
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ภก. ธวัชชัย เหลืองโสภาพรรณ

รางวัลรองชนะเลิศ
ปัญหาพิเศษ : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาฐานข้อมูลรูปแบบเว็บสำหรับยารักษาภาวะความดันโลหิตสูงที่ผลิตในประเทศไทย
ชื่อผู้ศึกษา : นายศุภสิทธิ์ สื่อรุ่งเรือง 501010097
นายสถิตคุณ คำอุ่น 501010100
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ภก.สกนธ์ สุภากุล
อาจารย์ ภญ.ภูริดา เวียนทอง
-
-
-
  คณะเภสัชศาสตร์ โดยท่านคณบดีรองศาสตราจารย์ ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล รศ.ภก.โชคชัย วงศ์เจริญทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม และ ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล ได้ให้การต้อนรับ Dr.Min Wun ผู้รับทุนจากองค์การอนามัยโลก เพื่อมาศึกษาดูงาน ในหลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา (Training Program on Pharmacovigilance) ในระหว่างวันที่ 7- 17 กุมภาพันธ์ 2554 [ บุคลากร ]
-
คณะเภสัชศาสตร์ ขอขอบพระคุณ เภสัชกร เถกิง ลักษณาภิรักษ์ ได้บริจาคเงิน จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาของคณะฯ
-
-
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 45 โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ร่วมแสดงความยินดี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390