นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้จัดกิจกรรม ThankMore เพื่อเป็นการขอบคุณนักศึกษารุ่นพี่ทุกชั้นปีที่ได้ดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งเรื่องการเรียนและการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในงานมีการเลี้ยงอาหารและการแสดงจากนักศึกษาปี 1 บรรยากาศมีความสนุกสนานและเป็นกันเอง
ค่ายมหิดล
วันที่ 8-9 ม.ค.54 ณ โรงเรียนบ้านแม่งูด ตำบาลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
นักศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบไปด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รวมตัวกันบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านแม่งูด ตำบาลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จัดกิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีคณาจารย์จาก 6 คณะมาช่วยดูแลนักศึกษาในการทำกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับคนในชุมชน
การประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติการเรื่อง Intensive Anticoagulation Training Program 2011 ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2554 จัดโดยสมาคมเภสัชกรรม โรงพยาบาล(ประเทศไทย)ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และสำนักบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
-
-
คณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ ปันน้ำใจต้านภัยหนาว ประจำปี 2553 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมอบผ้าห่ม เสื้อกันหนาว อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องกีฬา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ ฯลฯ ให้แก่ โรงเรียนยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันศกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
คณะเภสัชฯ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชฯ ม.ช. จัดโครงการ "ปันน้ำใจต้านภัยหนาว" ประจำปี 2553 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2553
โดยมอบผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องกีฬา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโอเวอร์เฮด ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2553 ณ ตำบลสะลวงนอก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ดูภาพกิจกกรมทั้งหมด ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/sasri/sasri.html
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390