ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ที่ได้รับรางวัล 2010 FAPA Ishidate Awards จัดโดย The FEDERATION OF ASIAN PHARMACEUTICAL ASSOCIATIONS (FAPA) ซึ่งได้รับการพิจารณารางวัลในสาขาเภสัชอุตสาหกรรม (Pharmaceutical Industry) ในการประชุมวิชาการนานาชาติทางเภสัชกรรม The 23rd Federation of Asian Pharmaceutical Associations Congress (FAPA 2010) ณ เมืองไทเป ประเทศไตหวัน ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
-
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ ได้ให้การต้อนรับ Ms.Aishath Ibrahim เจ้าหน้าที่บริหารงานขององค์การอาหารและยา จากประเทศมัลดัฟส์ เพื่อศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00-11.00 น.
-
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390