ดูภาพกิจกกรมทั้งหมด ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/sasri/sasri.html
-
-
คณบดีร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ " ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๓"
ในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมเพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ เรียนรู้วิธีการที่จะฝึกจิตใจให้สงบ แจ่มใส และมีสมาธิ ช่วยให้นักศึกษามีที่พึ่งทางใจ มีที่ยึดเหนี่ยวเมื่อเกิดความเครียด รู้จักใช้สติและควบคุมอารมณ์อย่างเหมาะสม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมวิชาการ รองศาสตราจารย์ ภญ. วัชรี เนติสิงหะ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และได้ร่วมกันฝึกปฏิบัติธรรมกับสามเณรีนันทญาณี( อดีตแม่ชีรุ้งเดือน)
-
-
-
Sportday วันที่ 13 พ.ย. 53 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมSportday กับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสทำกิจกรรม ได้ร่วมกันคิดร่วมกันแก้ปัญหา มีความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่คณะ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียน ตลอดจนได้ร่วมประกวดขบวนพาเหรด ประกวดกองเชียร์-เชียร์ลีดเดอร์และประกวดClimax โดยได้รับรางวัลที่ 3 ที่ 2 และที่ 5 ตามลำดับจากทั้งหมด20 คณะ 1 วิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390