กิจกจรรมค่ายหมอยาอาสา รักษ์สมุนไพร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม วันที่ 4-8 มี.ค. 2553 ณ หมู่บ้านผาหมอน
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านยารักษาโรคเบื้องต้น และวิธีการใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านยาสมุนไพรพื้นบ้านระหว่างองค์กรในท้องถิ่นและแนะนำความรู้เรื่องยาสมุนไพรที่ใช้ในสาธารณสุขมูลฐาน ให้กับประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจต่อสมุนไพรมากขึ้น
กิจกรรมประเมินผลการทำงานและส่งมอบสโมสรนักศึกษาปี 2552 ให้ปี 2553 วันเสาร์ที่ 27 ก.พ.2553
ณ ห้องพวงคราม เพื่อ ให้คณะทำงานสโมสรนักศึกษาชุดใหม่เข้าใจในหน้าที่และทำงานของสโมสรนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมอบรมสัมมนาสโมสรนักศึกษาประจำปี 2553 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 28 ก.พ. –วันจันทร์ที่ 1 มี.ค. 2553 เพื่อให้สโมสรนักศึกษา ประธานชั้นปี และประธานชมรมต่าง ๆ มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดกิจกรรมและวิธีการทำงานที่ถูกต้อง
-
รศ.นภาพร โออริยกุล และคุณประภาส ภูเวียง ให้การต้อนรับคณะทำงานเครือข่ายโครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัยคณะเภสัชศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยพายัพ ในการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานและร่วมกันประเมินผลความสำเร็จของโครงการ โดยคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดระบบห้องปฏิบัติการปลอดภัยในระยะแรก คือ ห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น 2 อาคาร 3 ,ห้องเก็บสารเคมี ชั้น 4 อาคาร 4 และห้องปฏิบัติการรวม ชั้น 4 อาคาร 4 ซึ่งผลการประเมินร่วมจะนำไปสู่การวางแผนการขยายผลต่อการมีส่วนร่วมของนักศึกษา การเพิ่มห้องปฏิบัติการปลอดภัย และนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้โครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัยคณะเภสัชศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจาก คภ.สสส. โดยมี รศ.นภาพร โออริยกุล เป็นประธานโครงการฯ


ผู้รายงาน
สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
วันที่ 16 กพ 53
-
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390