-
-
ตอนที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2553 – 2 เมษายน 2553
ณ โรงแรมอมารี รินคำ ถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประมวลภาพ : http://www.pharmacy.cmu.ac.th/photo53/phar_bu53/

-
-
กำหนดการระหว่างวันที่ 15 - 18 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ พร้อมกันนี้ได้ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับผู้แทนจาก University of New England
-
รศ.ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย ที่ปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม สวทช.ภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค ซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2553 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย รศ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย ที่ปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม สวทช.ภาคเหนือ ,วิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรม พร้อมกล่าวถึงบทบาทของคณะเภสัชศาสตร์ในด้านบริการวิชาการต่อชุมชน โดยเฉพาะวิชาการสุขภาพ ซึ่งเชื่อมโยงกับชุมชนและเครือข่ายต่างๆ
ในโอกาสนี้ ภก.ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต ผู้อำนวยการ หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากเขตพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีทั้งผู้ปะกอบการ บุคลากรด้านสุขภาพ ผู้นำชุมชน ผู้รักสุขภาพ และมีกลุ่มคนรุ่นใหม่หลายท่านเข้าร่วมการอบรมด้วย ก็หวังว่าการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตชุมชน หรือการเริ่มทำการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน และขอขอบคุณ วิทยากร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน
ข่าว : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390