กิจกรรมที่ 1 เริ่มเวลา 08.45 เป็นการบรรยายธรรมะ โดยพระมหาสง่า ธีรสังวโร ณ มุมปันศัรทธาและอาทร กิจกรรมที่ 2 เป็นการเลี้ยงอาหารกลางวันโรงเรียนสอนคนตาบอด
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (รศ.อรวรรณ ทิตย์วรรณ) และ รศ.อุษณีย์ คำประกอบ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี พร้อมทั้งบรรยายวิธีปฏิบัติที่ดีด้านกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552"
งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2552 จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เข้าชมคณะฯ และฟังการแนะนำหลักสูตรโดย รศ.วัชรี เนติสิงหะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ณ ห้องกระถินณรงค์
กิจกรรม "ความห่วงใยของพี่ ทำให้น้องมีกำลังใจ" ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2552
การประชุมที่ปรึกษา และผู้บริหารคณะฯ พร้อมพิธีมอบโลห์ ให้กับที่ปรึกษาที่หมดวาระ ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2552
เภสัชกร ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ นักศึกษาเก่าดีเด่นฯ : สาขาบริหารธุรกิจ และ เภสัชกร ศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช มโนสร้อย นักศึกษาเก่าดีเด่นฯ : สาขานักวิชาการ
คณะเภสัชฯได้ให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กับ Professor Naoki Nakazano และ Professor Yumi Tamura ผู้บริหารของ Kobe University ประเทศญี่ปุ่น วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมพบปะและเจรจาความร่วมมือดังนี้ 1. คณบดี 2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 3. รองคณบดีฝ่ายเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ 4. รศ. วราภรณ์ ปัณณวลี 5. ผศ. ดร. รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ได้ให้การต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนในหลักสูตร PharmD จาก The University of Tennesse ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 4 ราย เพื่อมาศึกษาดูงานภายในคณะฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3-29 มกราคม 2552 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย Ms.Angela Davis และ Ms.Jennifer West เดินทางมาดูงานระหว่างวันที่ 15-26 มกราคม 2552

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390