-
-
-
-
-
-
-
-
-
งานเภสัชกรรมคลินิก เป็นงานในสาขาหนึ่งของวิชาชีพเภสัชกรรมที่เน้นการนำความรู้และวิชาการทางด้านเภสัชกรรมมาดูแลผู้ป่วย (Patient-oriented) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนายาใหม่ ๆ ทั้งจากสารสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ยาใหม่และแนวความคิดใหม่ และมีความสามารถในการประเมินยาใหม่ เปรียบเทียบคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา พิษวิทยา อาการอันไม่พึงประสงค์ ข้อดีและข้อเสียของยาใหม่ รวมทั้งเหตุผลของการนำมาใช้ในทางคลินิก โดยเปรียบเทียบกับยาเก่า (Conventional drugs) เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้ยาในคนไข้แต่ละราย

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390