-
-
ขอแสดงความยินดี แด่ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มช. 1. ภก.พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ที่ได้รับปริญญารัฐศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2. ภกญ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ที่ได้รับรางวัล" พลเมืองคนกล้า" ซึ่งเป็นเภสัชกรที่ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ และสอนผลิตยาที่แอฟริกา
-
-
-
-
-
-
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390