วันทำความสะอาดคณะเภสัชศาสตร์(Big Cleaning Day)ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ เพื่อเป็นสิริมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
คณะเภสัชศาสตร์ มีกำหนดรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ศึกษาในหลักสูตร PharmD จาก College of Pharmacy, University of Tennessee จำนวน 4 ราย มาศึกษาดูงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 4 - 28 มกราคม 2560 ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

และเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล ได้ให้การต้อนรับนักศึกษากลุ่มที่ 1 ได้แก่ Ms.Rachel Ness and Mr.Jordan Heath เพื่อเริ่มกำหนดการศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 4 - 14 มกราคม 2560
รศ.ดร. ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผศ.ดร. ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ ร่วมต้อนรับ นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและคณะ ในโอกาสที่มาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการความร่วมมือทางด้านการพัฒนาสมุนไพรในเขตจังหวัดภาคเหนือ ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเภสัชกรอภิชัย ลิขิตมาศกุล ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะ บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริษัท วรมิตร ดรัก-เซนเตอร์ จำกัด บริษัท ที.เอส. โพลิโปรดักส์ จำกัด ได้ร่วมกันจัดโครงการ ..ปันน้ำใจต้านภัยหนาว.. ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมสูง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390