หมวดหมู่ >> ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2560

หัวข้องานประชุม : การบริบาลเภสัชกรรมสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases)
ข้อมูลการชำระเงิน >> ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี ศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 521-0-61422-0

*** ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบข้อมูลชื่อ และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ(ศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม โทรศัพท์ 053-941515 Email: pctccmu@gmail.com)
 รายชื่อ เภสัชกร
ลำดับที
รายชื่อผู้ลงทะเบีย()น
ที่ยู่สำหรับออกใบเสร็จ(ตรวจสอบให้ถูกต้องเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ)
สถานะ (ยืนยัน=ชำระเงินแล้ว /รอยืนยัน)
1
    นางสาว   กชพร     จันทรโอ
รพ.ยโสธร 26 ถนนแจ้งสนิท ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร 35000.   
รอชำระเงิน
2
    นางสาว   กนกพร     ด่านศํกดิ์ชัย
โรงพยาบาลบรบือ   
รอชำระเงิน
3
    นางสาว   กรรณิการ์     ศรีธัญรัตน์
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.มหาราชนครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมือง   
รอชำระเงิน
4
    นาย   กฤต     ปฐมวัฒนศักดิ์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครปฐม เลขที่ 196 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000   
ยืนยันการชำระเงิน
5
    นาย   กฤตธี     กาวิละ
130 ซอย 5 ถ.แม่ต๋ำสายใน   
รอชำระเงิน
6
    นางสาว   กัลชนิกา     ยศยิ่ง
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา   
รอชำระเงิน
7
    นาง   กิตติพร     ธเนศเศรษฐ์
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ถนนช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
รอชำระเงิน
8
    ภญ.   กุลภัสสร์     รัศมีมณฑล
โรงพยาบาลหาดใหญ่ 182 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่   
รอชำระเงิน
9
    นางสาว   จงกนพรรณ     คำตานุวงศ์
โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง 62 ม.5 ตำบลน้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130   
รอชำระเงิน
10
    นาย   จารึก     วงค์แข
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000   
รอชำระเงิน
11
    ภก.   จิตติพล     ตันติวิท
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง   
ยืนยันการชำระเงิน
12
    ภญ.   จิรวรรณ     ขาวแก้ว
โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์   
รอชำระเงิน
13
    นางสาว   จิราวรรณ     สันติเสวี
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพนม   
รอชำระเงิน
14
    นางสาว   ชลลดา     รูปประดิษฐ์
รพ.กระทุ่มแบน เลขที่450/4 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110   
รอชำระเงิน
15
    ภญ.   ชิดชนก     พัฒนจินดากุล
โรงพยาบาลพระปกเกล้า 38 ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง   
รอชำระเงิน
16
    ภญ.   ชุตินันท์     ไชโย
รพ. ชลบุรี 69 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง   
รอชำระเงิน
17
    นางสาว   ฐิติชญา     อุดมรัตน์
ฝ่ายเภสัชกรรม รพ. สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่   
ยืนยันการชำระเงิน
18
    นางสาว   ณัทญา     ตันฑนะเทวินทร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ   
รอชำระเงิน
19
    นางสาว   ณัทนิชาภา     เจือนาค
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 708 ถ.ประสิทธิ์พัฒนา ต.แม่กลอง อ.เมือง   
แจ้งชำระเงินแล้วรอยืนยัน
20
    นางสาว   ดวงใจ     แซงภูเขียว
โรงพยาบาลเทพสถิต 864 หมู่ 1 ถนนสุระนารายณ์ ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230   
รอชำระเงิน
21
    ภก.   ถนอม     ขาวแก้ว
โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์   
รอชำระเงิน
22
    นางสาว   ถิรตา     จิรกุลกนก
โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1500 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร   
รอชำระเงิน
23
    ภญ.   ทรงภรณ์     ศิริเลิศตระกูล
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
รอชำระเงิน
24
    นางสาว   ทรงเสริม     คุตชิตา
โรงพยาบาลสังขะ เลขที่ 700 หมู่ 1 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150   
รอชำระเงิน
25
    นางสาว   ทิพยเนตร     เกศไตรทิพย์
โรงพยาบาลกำแพงแสน 47หมู่ 4 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140   
รอชำระเงิน
26
    ภญ.   ธนาภรณ์     แก่นภูเขียว
โรงพยาบาลลำสนธิ 79 หมู่ 11 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190   
รอชำระเงิน
27
    นางสาว   ธนาภา     แก่นภูเขียว
โรงพยาบาลโคกเจริญ   
รอชำระเงิน
28
    นางสาว   ธนาภา     แก่นภูเขียว
โรงพยาบาลโคกเจริญ 111 ม.2 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250   
รอชำระเงิน
29
    ภญ.   ธัญญาพร     สุริยไพฑูรย์
โรงพยาบาล หาดใหญ่ 182 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   
รอชำระเงิน
30
    นางสาว   ธิดารัตน์     เรืองโพธิ์
โรงพยาบาลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150   
รอชำระเงิน
31
    ภญ.   นภารัตน์     ดางสูงเนิน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ. มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000   
รอชำระเงิน
32
    นางสาว   นฤมล     บุญสรรค์
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง   
รอชำระเงิน
33
    นางสาว   นฤมล     สะสมทรัพย์
โรงพยาบาลฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง   
รอชำระเงิน
34
    นางสาว   นันทวรรณ     กิติกรรณากรณ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
รอชำระเงิน
35
    นาย   นัยชน     พูลภักดี
30/2 โรงพยาบาลหัวหิน ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน   
รอชำระเงิน
36
    นาย   นิธิพัทธ์     พัตตาสิงห์
รพ.ดอยสะเก็ด   
รอชำระเงิน
37
    ภญ.   นิภา     แก้วโกมล
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
รอชำระเงิน
38
    นางสาว   นิรมล     ศรีสุข
รพ.สมุทรปราการ 71 ถ.จักกะพาก ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270   
รอชำระเงิน
39
    ภญ.   นิลุบล     สุนทรา
โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 270 หมู่ 7 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110   
รอชำระเงิน
40
    นาย   บวรฉัตน     ณะคำปา
โรงพยาบาลแม่อาย 191 หมู่ 8 ตำบล มะลิกา อำเภอ แม่อาย   
รอชำระเงิน
41
    นางสาว   บุษราพร     มูลเขียน
โรงพยาบาลพิชัย 139 หมู่1 ต.ในเมือง อ.พิชัย   
รอชำระเงิน
42
    นางสาว   ปภาวี     ยอดวันดี
โรงพยาบาลขาณุวรลัษบุรี 340 หมู่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี   
รอชำระเงิน
43
    ภญ.   ประดิพัทธ์     ผิวสอาด
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 237 ถนนพิทักษ์ชาติ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000   
รอชำระเงิน
44
    ภญ.   ปราญชลี     ศรีศฤงคาร
โรงพยาบาลสนามชัยเขต 590/1 หมู่ 4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160   
ยืนยันการชำระเงิน
45
    ภญ.   ปริณุต     สุไลมาน
โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์   
รอชำระเงิน
46
    ภญ.   ปริรัตน์     คนสูง
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
47
    ภญ.   ปริรัตน์     คนสูง
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
รอชำระเงิน
48
    ภญ.   ปวีณา     เวชเฟื่อง
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
รอชำระเงิน
49
    นางสาว   ปาจรีย์     สีเขียว
104 ม.5 ต. สามง่าม อ. สามง่าม   
รอชำระเงิน
50
    ภญ.   ปารดา     นนทกุลวิวัฒน์
โรงพยาบาลอ่างทอง เลขที่ 3 ถ.เทศบาล 6 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000   
ยืนยันการชำระเงิน
51
    ภญ.   ปาริฉัตร     ภูประสิทธิ์
รพ.กระทุ่มแบน เลขที่450/4 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110   
รอชำระเงิน
52
    นางสาว   ปิยะนัฐ     ไทยปิยะ
รพ.สมุทรปราการ   
รอชำระเงิน
53
    นาย   พงศ์อมร     ป้อมบุญมี
โรงพยาบาลไพศาลี 700 หมู่ 8 ต.ไพศาลี อ. ไพศาลี จ. นครสวรรค์ 60220   
รอชำระเงิน
54
    นาย   พงษ์ศิริ     อ้อยบำรุง
โรงพยาบาลพะเยา   
รอชำระเงิน
55
    นางสาว   พนารัตน์     สิงห์คำ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000   
รอชำระเงิน
56
    ภญ.   พรนลัท     เกตุแก้ว
โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
57
    นางสาว   พรประภา     ภิกขุวาโย
โรงพยาบาลระยอง 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง   
รอชำระเงิน
58
    นางสาว   พรประภา     ภิกขุวาโย
โรงพยาบาลระยอง 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000   
รอชำระเงิน
59
    นางสาว   พราวรวี     พลอัครวัตน์
ฝ่ายเภสัชกรรม รพ. สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่   
ยืนยันการชำระเงิน
60
    นางสาว   พัชรี     ค้ำชู
โรงพยาบาลระยอง 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง   
รอชำระเงิน
61
    นางสาว   พัชรี     ค้ำชู
โรงพยาบาลระยอง 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000   
รอชำระเงิน
62
    ภญ.   พัณนิดา     ดวงพันธ์
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
รอชำระเงิน
63
    นางสาว   พิชญา     มหานิล
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลบ้านหมี่ 139 ถนนประชาอุทิศ ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110   
แจ้งชำระเงินแล้วรอยืนยัน
64
    นางสาว   พิชญ์สินี     ศรีแสง
โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม 41 ม.7 ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม   
รอชำระเงิน
65
    นางสาว   พิชญ์สินี     ศรีแสง
โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม 41 ม.7 ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180   
รอชำระเงิน
66
    นางสาว   พิมพ์กานต์     ราชวงษ์
โรงพยาบาลหนองบัวแดง 431 ม.16 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210   
รอชำระเงิน
67
    นาง   พิรุณรัตน์     เพ็งจันทร์
212 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ถ. แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ. เมือง   
รอชำระเงิน
68
    นางสาว   ภัทราพร     อรรคฮาตสี
โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4   
รอชำระเงิน
69
    นางสาว   ภัทราภรณ์     คุณทรัพย์
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000   
รอชำระเงิน
70
    นางสาว   ภิรดี     จันทร์ธีระวงศ์
รพ.ขาณุวรลักษบุรี 340 ม.2 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี   
รอชำระเงิน
71
    นางสาว   ภิศณา     เลิศเรืองปัญญา
โรงพยาบาลสันทราย 201 หมู่ 11 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290   
รอชำระเงิน
72
    ภก.   รณวัฒน์     ปุงไธสง
211 รพ.ค่ายสุรนารี ถ.พิบูลย์ละเอียด ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000   
แจ้งชำระเงินแล้วรอยืนยัน
73
    นาย   รัชภูมิ     เมืองแก้ว
บริษัทโนวาตีส (ประเทศไทย) จำกัด 689 อาคารภิรัช ทาวน์เวอร์แอ๊ดเอ็มควาเทียร์ ชั้น 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ   
รอชำระเงิน
74
    นาย   รัฐกรณ์     ดอนลาดลี
456 หมู่ที่ 6 โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000   
รอชำระเงิน
75
    นาง   วนิดา     นรินทร์
รพ. คลองหลวง 30 หมู่ 7 ต.คลองหก อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120   
ยืนยันการชำระเงิน
76
    นางสาว   วนิดา     ชาติกุล
โรงพยาบาลหนองบัว 265/5 หมู่ 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110   
แจ้งชำระเงินแล้วรอยืนยัน
77
    นางสาว   วรกมล     ประเทืองไทย
โรงพยาบาลบ้านหมอ 141 ม.4 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี   
รอชำระเงิน
78
    ภญ.   วรพรรณ     คำอยู่
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม/ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี   
รอชำระเงิน
79
    นางสาว   วรรณภา     หินวิเศษ
ฝ่ายเภสัชกรรม ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต. ในเมือง อ. เมือง   
รอชำระเงิน
80
    ภญ.   วรวรรณ     ธนิตนนท์
90 ถนนมหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง   
รอชำระเงิน
81
    นาง   วรัญญา     พูลผล
รพ.สุรินทร์ 68 ถ.หลักเมือง อ.เมือง   
รอชำระเงิน
82
    นาย   วิชัย     ลิขสิทธิ์ดำรงกุล
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์   
รอชำระเงิน
83
    นาง   วิชุฎา     เฮียงจันทร์
นางวิชุฎา เฮียงจันทร์ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบล หนองหงส์ อำเภอ ทุ่งสง   
รอชำระเงิน
84
    นาย   วิทธวัช     ลูกจันทร์
โรงพยาบาลคลองท่อม 79 หมู่9 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120   
ยืนยันการชำระเงิน
85
    นางสาว   ศศินารถ     เจนจัดการ
โรงพยาบาลแก่งหางแมว บ้านเลขที่ 3 หมู่ 22 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22   
รอชำระเงิน
86
    นางสาว   ศิรภัสสร     อินทบุตร
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700   
รอชำระเงิน
87
    นางสาว   ศิรินทร์     อะฏะวินทร์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครปฐม เลขที่ 196 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000   
ยืนยันการชำระเงิน
88
    นางสาว   ศิริวัฒนา     ปวงคำ
โรงพยาบาลระยอง 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง   
รอชำระเงิน
89
    นางสาว   ศิริวัฒนา     ปวงคำ
โรงพยาบาลระยอง 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000   
รอชำระเงิน
90
    ภก.   ศิวพงษ์     ศิริมาศรังษี
โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม เลขที่ 392 หมู่ 4 ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30000   
แจ้งชำระเงินแล้วรอยืนยัน
91
    ภญ.   ศิวาพร     บุญวงค์
โรงพยาบาลรัตนบุรี 150 ม.8 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130   
แจ้งชำระเงินแล้วรอยืนยัน
92
    ภญ.   ศุญาภัทร     โกนจอหอ
โรงพยาบาล โนนแดง ต.โนนแดง อ.โนนแดง จังหวัด นครราชสีมา 30360   
รอชำระเงิน
93
    นาง   สนธยา     ภักดีบุรี
โรงพยาบาลสามร้อยยอด 51 ม.6 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด   
รอชำระเงิน
94
    นาย   สมศักดิ์     ศานติเธียร
ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์ รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา ถ.เจิมจอมพล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   
รอชำระเงิน
95
    นาย   สรคมน์     วัชราภินชัย
ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา   
รอชำระเงิน
96
    นาย   สราวุธ     กุลศัตยาภิรมย์
138 โรงพยาบาลระยอง ฝ่ายเภสัชกรรม ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน ถนนสุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000   
รอชำระเงิน
97
    นาย   สสิพงศ์     กลางเมือง
รพ.พระนั่งเกล้า 91 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
รอชำระเงิน
98
    ภญ.   สาริศา     กระจัด
โรงพยาบาลปะทิว ต.บางสน อ.ปะทิว   
รอชำระเงิน
99
    ภญ.   สิริจันทร์มา     จันทบุตร
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 550 ม.1 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000   
รอชำระเงิน
100
    ภญ.   สุชิตา     สุภาวิลัย
โรงพยาบาลมะขาม 253 ม.1 ต.มะขาม อ.มะขาม   
รอชำระเงิน
101
    ภญ.   สุดาวดี     เจริญสุข
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
รอชำระเงิน
102
    นางสาว   สุนิษา     ธุระพันธ์
โรงพยาบาลโพนพิสัย 77 ม.3 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120   
รอชำระเงิน
103
    นางสาว   สุปราณี     ทองศรี
รพ.พระนั่งเกล้า 91 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
รอชำระเงิน
104
    นางสาว   สุพัตรา     พัฒนจารีต
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 270 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400   
รอชำระเงิน
105
    นางสาว   สุรีรัตน์     ด้วงเต๊ะ
135 ม.1 โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ 65160   
รอชำระเงิน
106
    นางสาว   สุลาวัณย์    
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลเขาวง อำเภอเขาวง   
รอชำระเงิน
107
    นางสาว   หนึ่งฤทัย     พวงกระโทก
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เลขที่ 49 ถนนช้างเผือก ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000   
รอชำระเงิน
108
    นางสาว   อภิญญา     บุรีศรีตานนท์
โรงพยาบาลบางบัวทอง เลขที่4 หมู่3 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง   
รอชำระเงิน
109
    นาง   อรอนงค์     ใช้ศรีทอง
โรงพยาบาลบางบัวทอง 4 หมู่ 3 ต. โสนลอย อ. บางบัวทอง   
รอชำระเงิน
110
    ภก.   อัฐกฤตย์     อุ่นแก้ว
โรงพยาบาลขุนยวม 455 ถนนกริชสุวรรณ ม.1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.เเม่ฮ่องสอน 58140   
รอชำระเงิน
111
    นางสาว   อารยา     อัตภิญโญ
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700   
รอชำระเงิน
112
    นาง   อุไร     สินสมบุญ
โรงพยาบาลห้วยเม็ก 155 หมู่ 4 ถนนฮ่องฮี-กระนวน ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170   
รอชำระเงิน
113
    ภญ.   เกษริน     ภูบรรทัด
4 หมู่ 2 รพ.ด่านขุนทด ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา   
รอชำระเงิน
114
    นาย   เรืองศิริ     ศรีธัญรัตน์
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.มหาราชนครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมือง   
รอชำระเงิน
115
    ภก.   เศรษฐกรณ์     รักษ์ธนภัคศิริ
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
แจ้งชำระเงินแล้วรอยืนยัน
116
    นางสาว   ไพลิน     อินทรีย์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   
รอชำระเงิน

* การชำระเงิน ผู้สมัครดูข้อมูลในส่วน การชำระเงิน ของงานประชุมนั้นๆ และแจ้งการชำระเงินในระบบ แจ้งชำระเงิน  เท่านั้น
** หากข้อมูลการสมัครซ้ำกัน ทางเราจะเลือกเอาข้อมูลล่าสุดเท่านั้น (หมายความว่า หากข้อมูลที่กรอกผิดพลาด ให้ผู้สมัคร กรอกข้อมูลมาใหม่ได้เลย)
*** หรือประสงค์ขอแก้ไขข้อมูล แจ้งได้ที่ ผู้ติดต่อประสานงานของงานประชุมนั้นๆ

 * ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4374 Email : CPE.PHARMCMU@gmail.com
 
ระบบการลงทะเบียนมีปัญหา กรุณาติดต่อ : rossukon.t@cmu.ac.th  call. 0-539-4433-9 (รสสุคนธ์  สุขสบาย)