หมวดหมู่ >> ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2560

หัวข้องานประชุม : การบริบาลเภสัชกรรมสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases)
ข้อมูลการชำระเงิน >> ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี ศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 521-0-61422-0

*** ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบข้อมูลชื่อ และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ(ศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม โทรศัพท์ 053-941515 Email: pctccmu@gmail.com)
 รายชื่อ เภสัชกร
ลำดับที
รายชื่อผู้ลงทะเบีย()น
ที่ยู่สำหรับออกใบเสร็จ(ตรวจสอบให้ถูกต้องเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ)
สถานะ (ยืนยัน=ชำระเงินแล้ว /รอยืนยัน)
1
    นางสาว   กชพร     จันทรโอ
รพ.ยโสธร 26 ถนนแจ้งสนิท ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร 35000.   
รอชำระเงิน
2
    นางสาว   กนกพร     ด่านศํกดิ์ชัย
โรงพยาบาลบรบือ   
รอชำระเงิน
3
    ภญ.   กมลชนก     บุญมาก
โรงพยาบาลภูผาม่าน 39 ม. 1 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น   
ยืนยันการชำระเงิน
4
    นางสาว   กรรณิกา     กิ่งเกษ
โรงพยาบาลปราสาท เลขที่ 602 หมู่ 2 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์   
รอชำระเงิน
5
    นางสาว   กรรณิกา     บุตรสาร
โรงพยาบาลปาย เลขที่ 111 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130   
ยืนยันการชำระเงิน
6
    นางสาว   กรรณิการ์     ศรีธัญรัตน์
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.มหาราชนครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมือง   
รอชำระเงิน
7
    นาย   กฤต     ปฐมวัฒนศักดิ์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครปฐม เลขที่ 196 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000   
ยืนยันการชำระเงิน
8
    นาย   กฤตธี     กาวิละ
ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ไชยปราการ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320   
รอชำระเงิน
9
    นางสาว   กฤษฎา     ไชยกำบัง
283 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ถ.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000   
ยืนยันการชำระเงิน
10
    นางสาว   กัญจน์กมล     ญาณวโร
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก   
ยืนยันการชำระเงิน
11
    นางสาว   กัลชนิกา     ยศยิ่ง
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา   
ยืนยันการชำระเงิน
12
    นางสาว   กาญจนาวดี     พรหมกสิกร
โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400   
รอชำระเงิน
13
    นาง   กิตติพร     ธเนศเศรษฐ์
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ถนนช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
ยืนยันการชำระเงิน
14
    ภญ.   กุญชรี     เทพหัสดิน ณ อยุธยา
แผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ. ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180   
รอชำระเงิน
15
    ภญ.   กุญชรี     เทพหัสดิน ณ อยุธยา
แผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ. ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180   
รอชำระเงิน
16
    ภญ.   กุลภัสสร์     รัศมีมณฑล
โรงพยาบาลหาดใหญ่ 182 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่   
รอชำระเงิน
17
    นางสาว   คุณัญญา     สาธุเม
โรงพยาบาลชลประทาน เลชที่ 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120   
รอชำระเงิน
18
    นางสาว   จงกนพรรณ     คำตานุวงศ์
โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง 62 ม.5 ตำบลน้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130   
รอชำระเงิน
19
    นาย   จักรพงษ์     จันทร์จอม
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 199 หมู่ .12 ตำบล พิชัย อำเภอเมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000   
ยืนยันการชำระเงิน
20
    ภก.   จักรพันธ์     กล้ากรกิจ
โรงพยาบาลมวกเหล็ก 419 ม.9 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180   
ยืนยันการชำระเงิน
21
    นาย   จารึก     วงค์แข
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000   
รอชำระเงิน
22
    นาย   จารุพงศ์     ดวงจันทร์
โรงพยาบาลสตูล ถ.หัตถกรรมศึกษา ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล   
รอชำระเงิน
23
    ภก.   จิตติพล     ตันติวิท
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง   
ยืนยันการชำระเงิน
24
    นางสาว   จินตรา     กองอิ้ม
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร   
ยืนยันการชำระเงิน
25
    ภญ.   จิรวรรณ     ขาวแก้ว
โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์   
รอชำระเงิน
26
    ภญ.   จิราภรณ์     สุรัสโม
โรงพยาบาลพุทธโสธร 174 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000   
รอชำระเงิน
27
    นางสาว   จิราวรรณ     สันติเสวี
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพนม   
ยืนยันการชำระเงิน
28
    ภญ.   จิริสุดา     วรพาสน์
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 56 หมู่2 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000   
ยืนยันการชำระเงิน
29
    ภญ.   จุฑามาศ     วรเดชากุล
โรงพยาบาลไชยา 380/2 ถ.รักษ์นรกิจ ม.1 ต.ตลาด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110   
ยืนยันการชำระเงิน
30
    นางสาว   จุฑารัตน์     ธนะ
โรงพยาบาลจอมทอง เลขที่ 259 หมู่ 2 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ 50160   
รอชำระเงิน
31
    นางสาว   ชลลดา     รูปประดิษฐ์
รพ.กระทุ่มแบน เลขที่450/4 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110   
รอชำระเงิน
32
    ภญ.   ชิดชนก     พัฒนจินดากุล
โรงพยาบาลพระปกเกล้า 38 ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง   
รอชำระเงิน
33
    ภญ.   ชุตินันท์     ไชโย
รพ. ชลบุรี 69 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง   
รอชำระเงิน
34
    นางสาว   ฐิติชญา     อุดมรัตน์
ฝ่ายเภสัชกรรม รพ. สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่   
ยืนยันการชำระเงิน
35
    นาย   ณฐกร     ผ่องศรีสุข
โรงพยาบาลตากฟ้า 59 หมู่ 1 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190   
รอชำระเงิน
36
    ภก.   ณฐชนนท์     ทองพงษ์เนียม
บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด 111/5 หมู่ 13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000   
ยืนยันการชำระเงิน
37
    ภญ.   ณัชชา     ไชยวุฒิ
บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด 111/5 หมู่ 13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000   
ยืนยันการชำระเงิน
38
    ภญ.   ณัฏฐณิชา     รุ่นแสง
โรงพยาบาลไชยา 380/2 ถ.รักษ์นรกิจ ม.1 ต.ตลาด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110   
รอชำระเงิน
39
    ภญ.   ณัฐนันท์     ผ่านสวัสดิ์
681 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ / คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   
ยืนยันการชำระเงิน
40
    นาย   ณัฐพล     นนท์สกุล
รพ.พระนารายณ์มหาราช ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000   
รอชำระเงิน
41
    นาย   ณัฐพล     วงศ์เวียงกาญจน์
งานการแพทย์และเภสัชกรรม ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
รอชำระเงิน
42
    นาย   ณัฐวุฒิ     นาคอก
โรงพยาบาลมัญจาคีรี อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น   
ยืนยันการชำระเงิน
43
    ภญ.   ณัฐสิรี     โรจน์พุทธิกุล
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
รอชำระเงิน
44
    นางสาว   ณัทญา     ตันฑนะเทวินทร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ   
ยืนยันการชำระเงิน
45
    นางสาว   ณัทนิชาภา     เจือนาค
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 708 ถ.ประสิทธิ์พัฒนา ต.แม่กลอง อ.เมือง   
ยืนยันการชำระเงิน
46
    นางสาว   ณิชาภัทร     แสนโสดา
แผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400   
แจ้งชำระเงินแล้วรอยืนยัน
47
    นางสาว   ดวงใจ     แซงภูเขียว
โรงพยาบาลเทพสถิต 864 หมู่ 1 ถนนสุระนารายณ์ ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230   
รอชำระเงิน
48
    นางสาว   ดุษฎาภรณ์     วิสาพรม
โรงพยาบาลน้ำยืน 234 ม.7 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260   
รอชำระเงิน
49
    นางสาว   ตรีชฎา     คนเที่ยง
รพ.ป่าซาง 46 ม.7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120   
ยืนยันการชำระเงิน
50
    ภก.   ถนอม     ขาวแก้ว
โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์   
รอชำระเงิน
51
    นางสาว   ถิรตา     จิรกุลกนก
โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1500 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร   
ยืนยันการชำระเงิน
52
    ภญ.   ทรงภรณ์     ศิริเลิศตระกูล
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
53
    นางสาว   ทรงเสริม     คุตชิตา
โรงพยาบาลสังขะ เลขที่ 700 หมู่ 1 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150   
รอชำระเงิน
54
    นาย   ทอง     บุญยศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000   
รอชำระเงิน
55
    นางสาว   ทิพยเนตร     เกศไตรทิพย์
โรงพยาบาลกำแพงแสน 47หมู่ 4 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140   
รอชำระเงิน
56
    ภญ.   ทิพย์นภา     จารุจิตมณีกุล
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 36 และ 37 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ เลขที่ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500   
รอชำระเงิน
57
    นาง   ธนกาญจน์     เรืองศรีธัญกิจ
โรงพยาบาลไพศาลี 700 หมู่ 8 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ. นครสวรรค์ 60220   
ยืนยันการชำระเงิน
58
    ภญ.   ธนภรณ์     วงศ์นาวา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000   
รอชำระเงิน
59
    นางสาว   ธนัชพร     ชูโชติ
โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
60
    ภญ.   ธนาภรณ์     แก่นภูเขียว
โรงพยาบาลลำสนธิ 79 หมู่ 11 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190   
รอชำระเงิน
61
    นางสาว   ธนาภา     แก่นภูเขียว
โรงพยาบาลโคกเจริญ 111 ม.2 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250   
รอชำระเงิน
62
    ภญ.   ธัญญาพร     สุริยไพฑูรย์
โรงพยาบาล หาดใหญ่ 182 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   
ยืนยันการชำระเงิน
63
    นาย   ธันวา     ศรีคำฝั้น
รพ.เวียงป่าเป้า 131 หมู่ 11 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170   
รอชำระเงิน
64
    นางสาว   ธิดารัตน์     เรืองโพธิ์
โรงพยาบาลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150   
รอชำระเงิน
65
    ภญ.   ธีรดา     แต้โสตถิกุล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม   
แจ้งชำระเงินแล้วรอยืนยัน
66
    นาย   ธีรพร     เมฆพัฒน์
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย เลขที่ 1 หมู่ 8 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย   
รอชำระเงิน
67
    นางสาว   ธีรยา     ปินะทาใน
โรงพยาบาลบรบือ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม   
รอชำระเงิน
68
    นางสาว   นฎา     แผ่วสูงเนิน
16/2 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000   
ยืนยันการชำระเงิน
69
    ภญ.   นนทญา     นาคคำ
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002   
รอชำระเงิน
70
    ภญ.   นภสร     มาลีเลศ
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000   
ยืนยันการชำระเงิน
71
    นางสาว   นภัฐสภรณ์     นันท์พรภพ
โรงพยาบาลสรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150   
ยืนยันการชำระเงิน
72
    ภก.   นภัสสร์วรัญ     ธรรมาธิกรณ์ชัย
โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก กลุ่มงานเภสัชกรรม เลขที่ 90 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000   
รอชำระเงิน
73
    ภญ.   นภารัตน์     ดางสูงเนิน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ. มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000   
ยืนยันการชำระเงิน
74
    นางสาว   นริศรา     มานาค
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เลขที่ 283 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองจ.สระแก้ว 27000   
ยืนยันการชำระเงิน
75
    นางสาว   นฤมล     บุญสรรค์
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง   
รอชำระเงิน
76
    นางสาว   นฤมล     สะสมทรัพย์
โรงพยาบาลฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง   
รอชำระเงิน
77
    ภก.   นักขัต     เสาร์ทอง
โรงพยาบาลแม่สาย เลขที่ 101 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130   
รอชำระเงิน
78
    ภญ.   นันทพร     ใจเที่ยง
โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 700 ม.2 ถ.บรรพตพิสัย-โพทะเล ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180   
รอชำระเงิน
79
    นางสาว   นันทวรรณ     กิติกรรณากรณ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
รอชำระเงิน
80
    นาย   นัยชน     พูลภักดี
30/2 โรงพยาบาลหัวหิน ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน   
รอชำระเงิน
81
    นางสาว   น้ำฝน     ปิยะตระกูล
โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
82
    นาย   นิธิพัทธ์     พัตตาสิงห์
รพ.ดอยสะเก็ด   
รอชำระเงิน
83
    ภญ.   นิภา     แก้วโกมล
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
84
    นางสาว   นิรมล     ศรีสุข
รพ.สมุทรปราการ 71 ถ.จักกะพาก ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270   
รอชำระเงิน
85
    ภญ.   นิลุบล     สุนทรา
โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 270 หมู่ 7 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110   
รอชำระเงิน
86
    ภญ.   บวรฉัตร     ณะคำปา
โรงพยาบาลแม่อาย 191 หมู่ 8 ตำบล มะลิกา อำเภอ แม่อาย   
รอชำระเงิน
87
    นางสาว   บุษราพร     มูลเขียน
โรงพยาบาลพิชัย 139 หมู่1 ต.ในเมือง อ.พิชัย   
รอชำระเงิน
88
    นางสาว   ปภัชาภร     กฤธนาพัฒน์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาล มุกดาหาร อ เมือง จ มุกดาหาร 49000   
รอชำระเงิน
89
    นางสาว   ปภาวี     ยอดวันดี
โรงพยาบาลขาณุวรลัษบุรี 340 หมู่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี   
รอชำระเงิน
90
    ภญ.   ประดิพัทธ์     ผิวสอาด
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 237 ถนนพิทักษ์ชาติ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000   
รอชำระเงิน
91
    นางสาว   ประภาพร     คำเหมือง
โรงพยาบาลจุน 7 ม.7 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150   
รอชำระเงิน
92
    ภญ.   ปราญชลี     ศรีศฤงคาร
โรงพยาบาลสนามชัยเขต 590/1 หมู่ 4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160   
ยืนยันการชำระเงิน
93
    ภญ.   ปริณุต     สุไลมาน
โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์   
รอชำระเงิน
94
    ภญ.   ปริรัตน์     คนสูง
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
95
    ภญ.   ปวีณา     เวชเฟื่อง
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
96
    ภญ.   ปัญญาพร     ศรีเมือง
โรงพยาบาลเอกชล1 68/3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000   
รอชำระเงิน
97
    นางสาว   ปาจรีย์     สีเขียว
104 ม.5 ต. สามง่าม อ. สามง่าม   
รอชำระเงิน
98
    ภญ.   ปารดา     นนทกุลวิวัฒน์
โรงพยาบาลอ่างทอง เลขที่ 3 ถ.เทศบาล 6 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000   
ยืนยันการชำระเงิน
99
    ภญ.   ปาริฉัตร     ภูประสิทธิ์
รพ.กระทุ่มแบน เลขที่450/4 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110   
ยืนยันการชำระเงิน
100
    ภญ.   ปิยธิดา     วงศ์ไชยา
133 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000   
รอชำระเงิน
101
    นางสาว   ปิยนุช     วรฉัตร
สถาบันประสาทวิทยา 312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
รอชำระเงิน
102
    นางสาว   ปิยพร     พงศ์ชนะ
182 รพศ.หาดใหญ่ ก.เภสัชกรรม (ห้องยานอก) ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
รอชำระเงิน
103
    นางสาว   ปิยะนัฐ     ไทยปิยะ
รพ.สมุทรปราการ   
รอชำระเงิน
104
    นาย   พงศ์อมร     ป้อมบุญมี
โรงพยาบาลไพศาลี 700 หมู่ 8 ต.ไพศาลี อ. ไพศาลี จ. นครสวรรค์ 60220   
รอชำระเงิน
105
    ภก.   พงศ์เทพ     ทอเตี้ย
โรงพยาบาลแม่สรวย 108 หมู่ 13 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัด เชียงราย 57180   
ยืนยันการชำระเงิน
106
    นาย   พงษ์ศิริ     อ้อยบำรุง
โรงพยาบาลพะเยา   
รอชำระเงิน
107
    นางสาว   พจมาลย์     ตรีธรรมกุล
โรงพยาบาลสมเด็จพรยุพราชท่าบ่อ   
ยืนยันการชำระเงิน
108
    นางสาว   พนารัตน์     สิงห์คำ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000   
แจ้งชำระเงินแล้วรอยืนยัน
109
    นางสาว   พนิดา     ชมบริสุทธิ์
โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 299 หมู่13 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู   
รอชำระเงิน
110
    นางสาว   พรชนก     ใจสว่าง
โรงพยาบาลเกาะสมุย เลขที่ 61 หมู่ 1 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140   
รอชำระเงิน
111
    ภญ.   พรนลัท     เกตุแก้ว
โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
112
    นางสาว   พรประภา     ภิกขุวาโย
โรงพยาบาลระยอง 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000   
ยืนยันการชำระเงิน
113
    นางสาว   พรพันธ์     เฉลิมรัมย์
รพ.ภูสิงห์ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ   
รอชำระเงิน
114
    นางสาว   พรพิมล     นาสุริวงค์
โรงพยาบาลมหาสารคาม   
รอชำระเงิน
115
    นางสาว   พรรณี     เศษศรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เลขที่ 283 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองจ.สระแก้ว 27000   
ยืนยันการชำระเงิน
116
    นางสาว   พราวรวี     พลอัครวัตน์
ฝ่ายเภสัชกรรม รพ. สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่   
ยืนยันการชำระเงิน
117
    นาย   พลธรา     วิชากุล
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 36 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330   
รอชำระเงิน
118
    นางสาว   พัชรี     ค้ำชู
โรงพยาบาลระยอง 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000   
ยืนยันการชำระเงิน
119
    ภญ.   พัณนิดา     ดวงพันธ์
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
รอชำระเงิน
120
    นางสาว   พิชชาภรณ์     บัวแก้ว
โรงพยาบาลศรีรัตนะ ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240   
รอชำระเงิน
121
    นางสาว   พิชญา     มหานิล
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลบ้านหมี่ 139 ถนนประชาอุทิศ ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110   
ยืนยันการชำระเงิน
122
    นางสาว   พิชญา     วรรณสุทธิ์
โรงพยาบสลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เลขที่ 161 หมู่ 13 ถ.หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110   
ยืนยันการชำระเงิน
123
    นางสาว   พิชญา     วรจักร์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีสะเกษ 859 ถ.กสิกรรม ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000   
รอชำระเงิน
124
    นางสาว   พิชญ์สินี     ศรีแสง
โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม 41 ม.7 ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180   
รอชำระเงิน
125
    นางสาว   พิมพ์กานต์     ราชวงษ์
โรงพยาบาลหนองบัวแดง 431 ม.16 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210   
ยืนยันการชำระเงิน
126
    นางสาว   พิมพ์ชนก     ทรัพย์สุพรรณ
โรงพยาบาลด่านช้าง 94 หมู่ 1 ถนนด่านช้าง-สามชุก ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี 72180   
รอชำระเงิน
127
    นาง   พิรุณรัตน์     เพ็งจันทร์
212 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ถ. แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ. เมือง   
ยืนยันการชำระเงิน
128
    ภก.   พิษณุ     แสงรัตน์
รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ 1039 ถ.สถานพยาบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000   
ยืนยันการชำระเงิน
129
    นางสาว   พีระยา     หวังชูผล
โรงพยาบาลเกาะสมุย เลขที่ 61 หมู่ 1 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140   
รอชำระเงิน
130
    ภก.   ภัทรพล     เพียรชนะ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150   
รอชำระเงิน
131
    นางสาว   ภัทราทิพย์     แสงดี
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 32/7 หมู่12 ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000   
ยืนยันการชำระเงิน
132
    นางสาว   ภัทราพร     อรรคฮาตสี
โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4   
รอชำระเงิน
133
    นางสาว   ภัทราภรณ์     คุณทรัพย์
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000   
แจ้งชำระเงินแล้วรอยืนยัน
134
    นางสาว   ภิรดี     จันทร์ธีระวงศ์
รพ.ขาณุวรลักษบุรี 340 ม.2 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี   
รอชำระเงิน
135
    นางสาว   ภิศณา     เลิศเรืองปัญญา
โรงพยาบาลสันทราย 201 หมู่ 11 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290   
รอชำระเงิน
136
    นางสาว   มณิสรา     ลีลาพัฒนาพาณิชย์
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 199 หมู่ที่ 13 ถ.วศวงค์ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000   
ยืนยันการชำระเงิน
137
    ภญ.   มณิสรา     ลีลาพัฒนาพาณิชย์
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 199 หมู่ที่ 13 ถ.วศวงค์ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000   
รอชำระเงิน
138
    นางสาว   มณีรัตน์     เปี่ยมสติ
66 หมู่ 8 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี   
รอชำระเงิน
139
    ภญ.   มาลินี     วงศ์นาวา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000   
รอชำระเงิน
140
    ภก.   รณวัฒน์     ปุงไธสง
211 รพ.ค่ายสุรนารี ถ.พิบูลย์ละเอียด ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000   
ยืนยันการชำระเงิน
141
    นาย   รัชภูมิ     เมืองแก้ว
บริษัทโนวาตีส (ประเทศไทย) จำกัด 689 อาคารภิรัช ทาวน์เวอร์แอ๊ดเอ็มควาเทียร์ ชั้น 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ   
รอชำระเงิน
142
    นาย   รัฐกรณ์     ดอนลาดลี
456 หมู่ที่ 6 โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000   
รอชำระเงิน
143
    ภญ.   รัตนาพร     ใหญ่สูง
โรงพยาบาลคอนสาร 137 หมู่ 5 ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ   
รอชำระเงิน
144
    นางสาว   ลลิตา     ทาหน่อทอง
โรงพยาบาลลำพูน 177 หมู่ 11 ถนน จามเทวี ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000   
รอชำระเงิน
145
    นางสาว   วนาลี     จารุรักษ์ชโลบล
โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
รอชำระเงิน
146
    นาง   วนิดา     นรินทร์
รพ. คลองหลวง 30 หมู่ 7 ต.คลองหก อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120   
ยืนยันการชำระเงิน
147
    นางสาว   วนิดา     ชาติกุล
โรงพยาบาลหนองบัว 265/5 หมู่ 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110   
ยืนยันการชำระเงิน
148
    นางสาว   วรกมล     ประเทืองไทย
โรงพยาบาลบ้านหมอ 141 ม.4 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี   
รอชำระเงิน
149
    ภญ.   วรพรรณ     คำอยู่
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม/ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี   
รอชำระเงิน
150
    นางสาว   วรรณภา     หินวิเศษ
ฝ่ายเภสัชกรรม ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต. ในเมือง อ. เมือง   
ยืนยันการชำระเงิน
151
    ภญ.   วรวรรณ     ธนิตนนท์
90 ถนนมหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง   
รอชำระเงิน
152
    นาง   วรัญญา     พูลผล
รพ.สุรินทร์ 68 ถ.หลักเมือง อ.เมือง   
รอชำระเงิน
153
    ภญ.   วริสสาร์     กอบเพ็ชรหยก
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 36 และ 37 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ เลขที่ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500   
รอชำระเงิน
154
    นางสาว   วลาชิณี     แสงนาค
165 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ถนนบางลี่ หนองวัลย์เปรียง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110   
รอชำระเงิน
155
    นางสาว   วิชญาดา     ศรีกุล
โรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท   
รอชำระเงิน
156
    นาย   วิชัย     ลิขสิทธิ์ดำรงกุล
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์   
รอชำระเงิน
157
    ภก.   วิชาญ     ปลื้มชัยภูมิ
โรงพยาบาลชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ   
รอชำระเงิน
158
    นาง   วิชุฎา     เฮียงจันทร์
นางวิชุฎา เฮียงจันทร์ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบล หนองหงส์ อำเภอ ทุ่งสง   
รอชำระเงิน
159
    นาย   วิทธวัช     ลูกจันทร์
โรงพยาบาลคลองท่อม 79 หมู่9 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120   
ยืนยันการชำระเงิน
160
    ภญ.   วิภาทิพย์     นิธีปานสืบเชื้อ
รพ.ปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมือง ปทุมธานี 12000   
รอชำระเงิน
161
    ภญ.   วิริยา     ศุภประสิทธิ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150   
รอชำระเงิน
162
    นาย   วิวัฒน์     ตั้งสถิตเกียรติ์
โรงพยาบาลปทุมธานี เลขที่ 7 ถ.ปทุม-ลาดหลุมแก้ว ต.บางปรอก อ.เมือง 12000   
ยืนยันการชำระเงิน
163
    นาย   วิศรุต     ศิริลำปาง
โรงพยาบาลดอยเต่า เลขที่ 105 หมู่ 3 ต. ท่าเดื่อ อ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่   
รอชำระเงิน
164
    ภญ.   ศดานันท์     ภิญโญ
โรงพยาบาลเสนา 51 ม.1 ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110   
ยืนยันการชำระเงิน
165
    ภก.   ศรายุทธ     เทศรพีเมธาวีนำชัย
693 ม 1 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ต ปะหลาน อ พยัคฆภูมิพิสัย จ มหาสารคาม 44110   
รอชำระเงิน
166
    ภญ.   ศริณญา     ทับสุวรรณ
โรงพยาบาลชาติตระการ 112 ม. 5 ต. ป่าแดง อ. ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170   
รอชำระเงิน
167
    ภญ.   ศรีวตรี     ชาวสามทอง
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 681 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300   
รอชำระเงิน
168
    นางสาว   ศศินารถ     เจนจัดการ
โรงพยาบาลแก่งหางแมว 3 ม.22 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160   
แจ้งชำระเงินแล้วรอยืนยัน
169
    นางสาว   ศศิพร     ทาป้อม
โรงพยาบาลชุมแสง 150 หมู่.3 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120   
รอชำระเงิน
170
    ภญ.   ศิรประภา     วริกูล
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 153 ตำบลเขาพระ อำเภอ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120   
ยืนยันการชำระเงิน
171
    นางสาว   ศิรภัสสร     อินทบุตร
รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700   
ยืนยันการชำระเงิน
172
    นางสาว   ศิรินทร์     อะฏะวินทร์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครปฐม เลขที่ 196 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000   
ยืนยันการชำระเงิน
173
    นางสาว   ศิริภรณ์     หอทอง
โรงพยาบาลหนองหาน 378 หมู่ 6 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130   
รอชำระเงิน
174
    นางสาว   ศิริวัฒนา     ปวงคำ
โรงพยาบาลระยอง 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง   
ยืนยันการชำระเงิน
175
    ภก.   ศิวพงษ์     ศิริมาศรังษี
โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม เลขที่ 392 หมู่ 4 ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30000   
ยืนยันการชำระเงิน
176
    ภญ.   ศิวพร     มิตรรัก
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 681 ถนนสามเสน แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม. 10300   
รอชำระเงิน
177
    ภญ.   ศิวาพร     บุญวงค์
โรงพยาบาลรัตนบุรี 150 ม.8 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130   
ยืนยันการชำระเงิน
178
    ภญ.   ศุญาภัทร     โกนจอหอ
โรงพยาบาล โนนแดง ต.โนนแดง อ.โนนแดง จังหวัด นครราชสีมา 30360   
รอชำระเงิน
179
    ภก.   ศุภวัฒน์     อิ่มเจริญ
โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 48 ม.10 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140   
ยืนยันการชำระเงิน
180
    นางสาว   สกาวรัตน์     ดงเขตต์
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 48 หมู่ 3 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160   
รอชำระเงิน
181
    นาง   สนธยา     ภักดีบุรี
โรงพยาบาลสามร้อยยอด 51 ม.6 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด   
ยืนยันการชำระเงิน
182
    นาย   สมศักดิ์     ศานติเธียร
ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์ รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา ถ.เจิมจอมพล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
183
    นาย   สรคมน์     วัชราภินชัย
42 ม.9 ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ โรงพยาบาลปาดังเบซ.าร์ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240   
ยืนยันการชำระเงิน
184
    นาย   สราวุธ     กุลศัตยาภิรมย์
138 โรงพยาบาลระยอง ฝ่ายเภสัชกรรม ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน ถนนสุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000   
ยืนยันการชำระเงิน
185
    นางสาว   สวรรยา     ปิ่นประทีป
บริษัท เอ.เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330   
รอชำระเงิน
186
    นาย   สสิพงศ์     กลางเมือง
รพ.พระนั่งเกล้า 91 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
ยืนยันการชำระเงิน
187
    ภญ.   สาธิดา     แจ้งเจริญ
โรงพยาบาลรามาธิบดีี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
รอชำระเงิน
188
    ภญ.   สายพิณ     สุนทรไพร
โรงพยาบาลแม่สะเรียง 74 หมู่1 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน   
รอชำระเงิน
189
    ภญ.   สาริศา     กระจัด
โรงพยาบาลปะทิว ต.บางสน อ.ปะทิว   
รอชำระเงิน
190
    ภญ.   สิริจันทร์มา     จันทบุตร
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 550 ม.1 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000   
ยืนยันการชำระเงิน
191
    นางสาว   สิริรัฐ     สิริชูสินวงศ์
โรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท   
รอชำระเงิน
192
    นางสาว   สิริวรรณ     พรรณวงษ์
700 หมู่ 17 โรงพยาบาลกาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์   
ยืนยันการชำระเงิน
193
    ภญ.   สุจิตรา     ยิ่งยงค์
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000   
ยืนยันการชำระเงิน
194
    นางสาว   สุชิตา     สุภาวิลัย
โรงพยาบาลมะขาม 253 ม.1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150   
ยืนยันการชำระเงิน
195
    ภญ.   สุดาวดี     เจริญสุข
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
196
    นางสาว   สุนิษา     ธุระพันธ์
โรงพยาบาลโพนพิสัย 77 ม.3 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120   
รอชำระเงิน
197
    นางสาว   สุปราณี     ทองศรี
รพ.พระนั่งเกล้า 91 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
ยืนยันการชำระเงิน
198
    นางสาว   สุพรรณิการ์     กิจสวัสดิ์ไพบูลย์
โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
199
    นางสาว   สุพัตรา     พัฒนจารีต
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 270 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400   
ยืนยันการชำระเงิน
200
    ภญ.   สุพัตรา     พาณิชย์
งานจ่ายยาผู้ป่วยนอก ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี   
รอชำระเงิน
201
    นาย   สุริยา     แก้วภูมิแห่
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000   
รอชำระเงิน
202
    ภญ.   สุรีพร     เพ็ชรนิล
รพ.ศรีบุญเรือง 106 หมู่ 7 ถนน ไสยราษฎร์บูรณะ ต.เมืองใหม่ อ. ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180   
รอชำระเงิน
203
    นางสาว   สุรีรัตน์     ด้วงเต๊ะ
135 ม.1 โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ 65160   
รอชำระเงิน
204
    นางสาว   สุลาวัณย์    
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลเขาวง อำเภอเขาวง   
รอชำระเงิน
205
    นางสาว   หนึ่งฤทัย     พวงกระโทก
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เลขที่ 49 ถนนช้างเผือก ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000   
ยืนยันการชำระเงิน
206
    นางสาว   อภิญญา     บุรีศรีตานนท์
โรงพยาบาลบางบัวทอง เลขที่4 หมู่3 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง   
ยืนยันการชำระเงิน
207
    นางสาว   อภิญญา     ชื่นวัฒนกุลชัย
โรงพยาบาลโพธาราม เลขที่ 29 ถนนขนานทางรถไฟ ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120   
ยืนยันการชำระเงิน
208
    นางสาว   อรวรรณ     ประเมทะโก
โรงพยาบาลวาปีปทุม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม   
ยืนยันการชำระเงิน
209
    นางสาว   อรวรรณ     ภัทรวิมลไชย
โรงพยาบาลเลย 32/1 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000   
รอชำระเงิน
210
    นางสาว   อรสา     ศรีทองอินทร์
โรงพยาบาลสามพราน(วัดไร่ขิง) เลขที่ 11/1 หมู่ 1 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210   
ยืนยันการชำระเงิน
211
    นาง   อรอนงค์     ใช้ศรีทอง
โรงพยาบาลบางบัวทอง 4 หมู่ 3 ต. โสนลอย อ. บางบัวทอง   
ยืนยันการชำระเงิน
212
    นางสาว   อรุณสวย     เมืองชื่น
โรงพยาบาลอุ้มผาง 159 หมู่ 1 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170   
ยืนยันการชำระเงิน
213
    นางสาว   อวัสดา     สุขเกษม
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 38 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000   
ยืนยันการชำระเงิน
214
    นางสาว   อัญชัญ     สุขสวัสดิ์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 32/7 หมู่12 ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000   
ยืนยันการชำระเงิน
215
    ภก.   อัฐกฤตย์     อุ่นแก้ว
โรงพยาบาลขุนยวม 455 ถนนกริชสุวรรณ ม.1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.เเม่ฮ่องสอน 58140   
รอชำระเงิน
216
    ภญ.   อัศวินี     วรพาสน์
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 56 หมู่2 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000   
ยืนยันการชำระเงิน
217
    นางสาว   อานิตยา     พวงมณี
โรงพยาบาลโคกสำโรง 54/15 ม.5 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120   
รอชำระเงิน
218
    นางสาว   อารยา     อัตภิญโญ
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700   
ยืนยันการชำระเงิน
219
    นาย   อำพรชัย     โฉมงาม
โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่   
ยืนยันการชำระเงิน
220
    ภญ.   อินทนิน     ไพศาลสุขะกุล
แผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
รอชำระเงิน
221
    นางสาว   อุมาพร     อาจมูลลา
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลกาฬสิีนธุ์   
แจ้งชำระเงินแล้วรอยืนยัน
222
    นาง   อุไร     สินสมบุญ
โรงพยาบาลห้วยเม็ก 155 หมู่ 4 ถนนฮ่องฮี-กระนวน ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170   
รอชำระเงิน
223
    ภญ.   ฮานาเอะ     สกุลปั้นทรัพย์
133 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000   
รอชำระเงิน
224
    ภญ.   เกษริน     ภูบรรทัด
4 หมู่ 2 รพ.ด่านขุนทด ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา   
รอชำระเงิน
225
    นางสาว   เฑียรงาม     เหลาราช
โรงพยาบาลเลิดสิน สังกัดกรมการแพทย์   
รอชำระเงิน
226
    นางสาว   เทพินทร์     ประพฤกษ์ศัย
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ถ.อู่ทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐   
รอชำระเงิน
227
    นางสาว   เนตรนภา     ผัดดี
โรงพยาบาลเทิง146 หมู่20 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160   
รอชำระเงิน
228
    ภญ.   เนาวรัตน์     ชูรัชฏ์ศิริกุล
โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว 784 หมู่ 2 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร   
รอชำระเงิน
229
    นางสาว   เมธินี     เจียมจับเล่ห์
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน รพ.บำเหน็จณรงค์ 217 หมู่ 21 ถ.สุรนารายณ์ ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160   
รอชำระเงิน
230
    นาย   เรืองศิริ     ศรีธัญรัตน์
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.มหาราชนครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมือง   
รอชำระเงิน
231
    ภก.   เศรษฐกรณ์     รักษ์ธนภัคศิริ
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
232
    นางสาว   เสาวนีย์     สาสนอ่ำ
รพ เขาคิชฌกูฎ 100 หมู่ 10 ต.พลวง อ. เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี 22210   
รอชำระเงิน
233
    นางสาว   แพรวจิต     ฤทธิ์ไธสง
โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ 555 ม.1 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120   
ยืนยันการชำระเงิน
234
    นาย   โสภณ     สุพรรณบัฏ
โรงพยาบาลพิจิตร 136 ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000   
ยืนยันการชำระเงิน
235
    นางสาว   ไพลิน     อินทรีย์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   
รอชำระเงิน

* การชำระเงิน ผู้สมัครดูข้อมูลในส่วน การชำระเงิน ของงานประชุมนั้นๆ และแจ้งการชำระเงินในระบบ แจ้งชำระเงิน  เท่านั้น
** หากข้อมูลการสมัครซ้ำกัน ทางเราจะเลือกเอาข้อมูลล่าสุดเท่านั้น (หมายความว่า หากข้อมูลที่กรอกผิดพลาด ให้ผู้สมัคร กรอกข้อมูลมาใหม่ได้เลย)
*** หรือประสงค์ขอแก้ไขข้อมูล แจ้งได้ที่ ผู้ติดต่อประสานงานของงานประชุมนั้นๆ

 * ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4374 Email : CPE.PHARMCMU@gmail.com
 
ระบบการลงทะเบียนมีปัญหา กรุณาติดต่อ : rossukon.t@cmu.ac.th  call. 0-539-4433-9 (รสสุคนธ์  สุขสบาย)