หมวดหมู่ >> ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2560

หัวข้องานประชุม : การบริบาลเภสัชกรรมสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases)
ข้อมูลการชำระเงิน >> ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี ศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 521-0-61422-0

*** ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบข้อมูลชื่อ และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ(ศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม โทรศัพท์ 053-941515 Email: pctccmu@gmail.com)
 รายชื่อ เภสัชกร
ลำดับที
รายชื่อผู้ลงทะเบีย()น
ที่ยู่สำหรับออกใบเสร็จ(ตรวจสอบให้ถูกต้องเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ)
สถานะ (ยืนยัน=ชำระเงินแล้ว /รอยืนยัน)
1
    นาย   กฤตธี     กาวิละ
130 ซอย 5 ถ.แม่ต๋ำสายใน   
รอชำระเงิน
2
    ภญ.   กุลภัสสร์     รัศมีมณฑล
โรงพยาบาลหาดใหญ่   
รอชำระเงิน
3
    ภญ.   กุลภัสสร์     รัศมีมณฑล
โรงพยาบาลหาดใหญ่ 182 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่   
รอชำระเงิน
4
    ภก.   จิตติพล     ตันติวิท
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง   
รอชำระเงิน
5
    ภญ.   ชิดชนก     พัฒนจินดากุล
โรงพยาบาลพระปกเกล้า 38 ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง   
รอชำระเงิน
6
    ภญ.   ชุตินันท์     ไชโย
รพ. ชลบุรี 69 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง   
รอชำระเงิน
7
    นางสาว   ณัทญา     ตันฑนะเทวินทร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ   
รอชำระเงิน
8
    นางสาว   ถิรตา     จิรกุลกนก
โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1500 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร   
รอชำระเงิน
9
    นางสาว   ทิพยเนตร     เกศไตรทิพย์
โรงพยาบาลกำแพงแสน 47หมู่ 4 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140   
รอชำระเงิน
10
    ภญ.   ธัญญาพร     สุริยไพฑูรย์
โรงพยาบาล หาดใหญ่ 182 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   
รอชำระเงิน
11
    ภญ.   นภารัตน์     ดางสูงเนิน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ. มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000   
รอชำระเงิน
12
    นางสาว   นฤมล     บุญสรรค์
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง   
รอชำระเงิน
13
    นางสาว   นฤมล     สะสมทรัพย์
โรงพยาบาลฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง   
รอชำระเงิน
14
    นางสาว   นันทวรรณ     กิติกรรณากรณ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
รอชำระเงิน
15
    นาย   นิธิพัทธ์     พัตตาสิงห์
รพ.ดอยสะเก็ด   
รอชำระเงิน
16
    ภญ.   นิลุบล     สุนทรา
โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 270 หมู่ 7 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110   
รอชำระเงิน
17
    นาย   บวรฉัตน     ณะคำปา
โรงพยาบาลแม่อาย 191 หมู่ 8 ตำบล มะลิกา อำเภอ แม่อาย   
รอชำระเงิน
18
    นางสาว   บุษราพร     มูลเขียน
โรงพยาบาลพิชัย 139 หมู่1 ต.ในเมือง อ.พิชัย   
รอชำระเงิน
19
    นางสาว   ปภาวี     ยอดวันดี
โรงพยาบาลขาณุวรลัษบุรี 340 หมู่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี   
รอชำระเงิน
20
    ภญ.   ปราญชลี     ศรีศฤงคาร
โรงพยาบาลสนามชัยเขต 590/1 หมู่ 4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160   
รอชำระเงิน
21
    ภญ.   ปริณุต     สุไลมาน
โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์   
รอชำระเงิน
22
    นางสาว   ปาจรีย์     สีเขียว
104 ม.5 ต. สามง่าม อ. สามง่าม   
รอชำระเงิน
23
    ภญ.   ปารดา     นนทกุลวิวัฒน์
โรงพยาบาลอ่างทอง เลขที่ 3 ถ.เทศบาล 6 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000   
แจ้งชำระเงินแล้วรอยืนยัน
24
    นางสาว   ปิยะนัฐ     ไทยปิยะ
รพ.สมุทรปราการ   
รอชำระเงิน
25
    นาง   พิรุณรัตน์     เพ็งจันทร์
212 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ถ. แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ. เมือง   
รอชำระเงิน
26
    นางสาว   ภิรดี     จันทร์ธีระวงศ์
รพ.ขาณุวรลักษบุรี 340 ม.2 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี   
รอชำระเงิน
27
    นางสาว   ภิศณา     เลิศเรืองปัญญา
โรงพยาบาลสันทราย 201 หมู่ 11 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290   
รอชำระเงิน
28
    นาย   รัฐกรณ์     ดอนลาดลี
456 หมู่ที่ 6 โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000   
รอชำระเงิน
29
    นาง   วนิดา     นรินทร์
  
รอชำระเงิน
30
    นาง   วนิดา     นรินทร์
รพ. คลองหลวง 30 หมู่ 7 ต.คลองหก อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120   
รอชำระเงิน
31
    นางสาว   วรรณภา     หินวิเศษ
ฝ่ายเภสัชกรรม ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต. ในเมือง อ. เมือง   
รอชำระเงิน
32
    นาย   วิชัย     ลิขสิทธิ์ดำรงกุล
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์   
รอชำระเงิน
33
    นาย   วิทธวัช     ลูกจันทร์
โรงพยาบาลคลองท่อม 79 หมู่9 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120   
รอชำระเงิน
34
    ภญ.   ศิวาพร     บุญวงค์
โรงพยาบาลรัตนบุรี 150 ม.8 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130   
รอชำระเงิน
35
    นาย   สรคมน์     วัชราภินชัย
ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา   
รอชำระเงิน
36
    นาย   สสิพงศ์     กลางเมือง
รพ.พระนั่งเกล้า 91 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
รอชำระเงิน
37
    ภญ.   สิริจันทร์มา     จันทบุตร
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 550 ม.1 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000   
รอชำระเงิน
38
    ภญ.   สุชิตา    
  
รอชำระเงิน
39
    ภญ.   สุชิตา     สุภาวิลัย
โรงพยาบาลมะขาม 253 ม.1 ต.มะขาม อ.มะขาม   
รอชำระเงิน
40
    นางสาว   สุนิษา     ธุระพันธ์
โรงพยาบาลโพนพิสัย 77 ม.3 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120   
รอชำระเงิน
41
    นางสาว   สุปราณี     ทองศรี
รพ.พระนั่งเกล้า 91 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
รอชำระเงิน
42
    นางสาว   สุลาวัณย์    
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลเขาวง อำเภอเขาวง   
รอชำระเงิน
43
    นางสาว   อภิญญา     บุรีศรีตานนท์
โรงพยาบาลบางบัวทอง เลขที่4 หมู่3 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง   
รอชำระเงิน
44
    นาง   อรอนงค์     ใช้ศรีทอง
โรงพยาบาลบางบัวทอง   
รอชำระเงิน
45
    นาง   อรอนงค์     ใช้ศรีทอง
โรงพยาบาลบางบัวทอง 4 หมู่ 3 ต. โสนลอย อ. บางบัวทอง   
รอชำระเงิน
46
    นางสาว   ไพลิน     อินทรีย์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   
รอชำระเงิน

* การชำระเงิน ผู้สมัครดูข้อมูลในส่วน การชำระเงิน ของงานประชุมนั้นๆ และแจ้งการชำระเงินในระบบ แจ้งชำระเงิน  เท่านั้น
** หากข้อมูลการสมัครซ้ำกัน ทางเราจะเลือกเอาข้อมูลล่าสุดเท่านั้น (หมายความว่า หากข้อมูลที่กรอกผิดพลาด ให้ผู้สมัคร กรอกข้อมูลมาใหม่ได้เลย)
*** หรือประสงค์ขอแก้ไขข้อมูล แจ้งได้ที่ ผู้ติดต่อประสานงานของงานประชุมนั้นๆ

 * ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4374 Email : patcharindic@gmail.com
 
ระบบการลงทะเบียนมีปัญหา กรุณาติดต่อ : rossukon.t@cmu.ac.th  call. 0-539-4433-9 (รสสุคนธ์  สุขสบาย)