หมวดหมู่ >> ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2560

หัวข้องานประชุม : Advanced Data Analysis for Pharmaceutical Research
ข้อมูลการชำระเงิน >> ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี งานเครือข่ายวิชาการ เลขที่บัญชี 521-0-32958-5

*** ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบข้อมูลชื่อ และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ(ภญ.พัชราวัลย์ มีศิลป์ Tel: 0866733447 Line ID: Rx473188 E-mail: patcharawan.meesilp@gmail.com)
 รายชื่อ เภสัชกร
ลำดับที
รายชื่อผู้ลงทะเบีย()น
ที่ยู่สำหรับออกใบเสร็จ(ตรวจสอบให้ถูกต้องเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ)
สถานะ (ยืนยัน=ชำระเงินแล้ว /รอยืนยัน)
1
    นางสาว   กมลรัตน์     ณ หนองคาย
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ เลขที่ 476 ถนนมิ่งเมือง ต.พานพร้่าว อ.ศรีเชียงใหม่   
รอชำระเงิน
2
    ภก.   กฤษณ์     สุขนันทร์ธะ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
รอชำระเงิน
3
    ภญ.   ภาวินี     ติวงค์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่   
รอชำระเงิน
4
    นางสาว   ยลดา     ศิริวัฒนเมธานนท์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจัตุรัส เลขที่ 9 หมู่ 7 ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130   
รอชำระเงิน
5
    ภญ.   วรรณพร     วัฒนะวงษ์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 34000   
ยืนยันการชำระเงิน
6
    นางสาว   วัลลีย์     มิตรมโนชัย
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 182 ม.7 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม   
รอชำระเงิน
7
    ภญ.   สุธาสินี     ศรีสร้อย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน   
รอชำระเงิน

* การชำระเงิน ผู้สมัครดูข้อมูลในส่วน การชำระเงิน ของงานประชุมนั้นๆ และแจ้งการชำระเงินในระบบ แจ้งชำระเงิน  เท่านั้น
** หากข้อมูลการสมัครซ้ำกัน ทางเราจะเลือกเอาข้อมูลล่าสุดเท่านั้น (หมายความว่า หากข้อมูลที่กรอกผิดพลาด ให้ผู้สมัคร กรอกข้อมูลมาใหม่ได้เลย)
*** หรือประสงค์ขอแก้ไขข้อมูล แจ้งได้ที่ ผู้ติดต่อประสานงานของงานประชุมนั้นๆ

 * ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4374 Email : CPE.PHARMCMU@gmail.com
 
ระบบการลงทะเบียนมีปัญหา กรุณาติดต่อ : rossukon.t@cmu.ac.th  call. 0-539-4433-9 (รสสุคนธ์  สุขสบาย)