หมวดหมู่ >> ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2560

หัวข้องานประชุม : Advanced Data Analysis for Pharmaceutical Research
ข้อมูลการชำระเงิน >> ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี งานเครือข่ายวิชาการ เลขที่บัญชี 521-0-32958-5

*** ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบข้อมูลชื่อ และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ(ภญ.พัชราวัลย์ มีศิลป์ Tel: 0866733447 Line ID: Rx473188 E-mail: patcharawan.meesilp@gmail.com)
 รายชื่อ เภสัชกร
ลำดับที
รายชื่อผู้ลงทะเบีย()น
ที่ยู่สำหรับออกใบเสร็จ(ตรวจสอบให้ถูกต้องเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ)
สถานะ (ยืนยัน=ชำระเงินแล้ว /รอยืนยัน)
1
    นางสาว   กมลรัตน์     ณ หนองคาย
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ เลขที่ 476 ถนนมิ่งเมือง ต.พานพร้่าว อ.ศรีเชียงใหม่   
รอชำระเงิน
2
    ภก.   กฤษณ์     สุขนันทร์ธะ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
ยืนยันการชำระเงิน
3
    ภญ.   กุลธิดา     ไชยจินดา
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร 99 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000   
รอชำระเงิน
4
    ภญ.   จุฑามาศ     อนุสรณ์ธีระกุล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เลขที่108 ถนนศรีจันทร์, ตำบลในเมือง, อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000   
รอชำระเงิน
5
    ภญ.   ชญานิษฐ์     รัตนมณี
โรงพยาบาลชลบุรี 69 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000   
ยืนยันการชำระเงิน
6
    ภญ.   ณิช     รัตนชูเอก
-   
รอชำระเงิน
7
    ภญ.   ณิชารีย์     อินทร์ประสิทธิ์
ชื่อนางสาวณิชารีย์ อินทร์ประสิทธิ์ ที่อยู่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม6 เขตราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท 10400   
รอชำระเงิน
8
    นาย   ปรัชญา     เขตเจริญ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000   
รอชำระเงิน
9
    นาย   พิสิษฐ์     หรือสมบูรณ์
นายพิสิษฐ์ หรือสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   
ยืนยันการชำระเงิน
10
    นาย   พีรพัทธ์     น้อยเเสง
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก   
รอชำระเงิน
11
    ภญ.   ภาวินี     ติวงค์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่   
รอชำระเงิน
12
    นางสาว   ยลดา     ศิริวัฒนเมธานนท์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจัตุรัส เลขที่ 9 หมู่ 7 ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130   
รอชำระเงิน
13
    ภญ.   วนิดา     พุ่มไพศาลชัย
โรงพยาบาสวนปรุง ถนน ช่างหล่อ อ.เมืองเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100   
ยืนยันการชำระเงิน
14
    ภญ.   วรรณพร     วัฒนะวงษ์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 34000   
ยืนยันการชำระเงิน
15
    นางสาว   วัลลีย์     มิตรมโนชัย
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 182 ม.7 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม   
รอชำระเงิน
16
    ภญ.   ศุลักษณ์     สุนทรส
โุรงพยาบาลชลบุรี 69 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000   
ยืนยันการชำระเงิน
17
    ภก.   สิริไพบูลย์     สุทธิพินทุ
สุทธิเภสัช 116/46   
รอชำระเงิน
18
    ภญ.   สุธาสินี     ศรีสร้อย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน   
ยืนยันการชำระเงิน
19
    นางสาว   อรนุช     แจ่มดี
11/1 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000   
ยืนยันการชำระเงิน
20
    นางสาว   เนาวรัตน์     ทิพย์อุทัย
บริษัทพรอส ฟาร์มา จำกัด 821 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10230   
ยืนยันการชำระเงิน
21
    นาย   เสมอเทพ     แว่นวิชัย
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม 38 ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 055832601-6   
รอชำระเงิน

* การชำระเงิน ผู้สมัครดูข้อมูลในส่วน การชำระเงิน ของงานประชุมนั้นๆ และแจ้งการชำระเงินในระบบ แจ้งชำระเงิน  เท่านั้น
** หากข้อมูลการสมัครซ้ำกัน ทางเราจะเลือกเอาข้อมูลล่าสุดเท่านั้น (หมายความว่า หากข้อมูลที่กรอกผิดพลาด ให้ผู้สมัคร กรอกข้อมูลมาใหม่ได้เลย)
*** หรือประสงค์ขอแก้ไขข้อมูล แจ้งได้ที่ ผู้ติดต่อประสานงานของงานประชุมนั้นๆ

 * ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4374 Email : CPE.PHARMCMU@gmail.com
 
ระบบการลงทะเบียนมีปัญหา กรุณาติดต่อ : rossukon.t@cmu.ac.th  call. 0-539-4433-9 (รสสุคนธ์  สุขสบาย)