หมวดหมู่ >> ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2560

หัวข้องานประชุม : Thai Traditional Medicine, Integrative Medicine and the Products (การแพทย์แผนไทย การแพทย์ผสมผสาน และผลิตภัณฑ์ที่ใช้)
ข้อมูลการชำระเงิน >> ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี งานเครือข่ายวิชาการ เลขที่บัญชี 521-0-32957-7

*** ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบข้อมูลชื่อ และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ(ภญ.พัชราวัลย์ มีศิลป์ Tel: 0866733447 Line ID: Rx473188 E-mail: patcharawan.meesilp@gmail.com)
 รายชื่อ เภสัชกร
ลำดับที
รายชื่อผู้ลงทะเบีย()น
ที่ยู่สำหรับออกใบเสร็จ(ตรวจสอบให้ถูกต้องเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ)
สถานะ (ยืนยัน=ชำระเงินแล้ว /รอยืนยัน)
1
    นางสาว   กนกอร     คำบุตดา
โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000   
รอชำระเงิน
2
    ภญ.   กุลธิดา     ไชยจินดา
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร 99 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.   
รอชำระเงิน
3
    นางสาว   กุลภัสสร์     พฤกษะวัน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 111 หมู่ 7 ถนนอุดรดำริห์ ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย   
รอชำระเงิน
4
    ภญ.   กุลวรางค์     กรณ์แก้ว
653 หมู่ 8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทร.055311025 โทรสาร 055-311992   
รอชำระเงิน
5
    นางสาว   จริยา     ประวิทย์ธนา
กลุุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี   
รอชำระเงิน
6
    นางสาว   จารุพร     สาริกขา
รพ.สวนสราญรมย์ 298 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130   
ยืนยันการชำระเงิน
7
    นางสาว   ชลวรรณ     เถื่อนวิถี
โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ 100 ม.10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210   
รอชำระเงิน
8
    นาง   ชุติธนา     ภัทรทิวานนท์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 859 ถ.กสิกรรม อ.เมือง   
ยืนยันการชำระเงิน
9
    นางสาว   ณภัทร     อินทจักร์
โรงพยาบาลสันทราย   
รอชำระเงิน
10
    นาย   ณัฐวุฒิ     แก้วพร
โรงพยาบาลพิชัย 138 ถนนพิชัย-บ้านแก่ง ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์ 53120   
รอชำระเงิน
11
    นางสาว   ณิชกานต์     ภีระคำ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง   
รอชำระเงิน
12
    นางสาว   ดนัยา     ชนะชัยวิบูลวัฒน์
โรงพยาบาลท่าวุ้ง   
ยืนยันการชำระเงิน
13
    นางสาว   ทสมาพร     สุขวัฒนาสินิทธิ์
เลขที่ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม   
รอชำระเงิน
14
    นางสาว   ทิพย์วิภา     แสงแพง
โรงพยาบาลจัตุรัส 9 หมู่ 7 ต.หนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส   
รอชำระเงิน
15
    ภญ.   ทิวารัตน์     อินปั๋นแก้ว
โรงพยาบาลลำพูน ต.ต้นธง อ.เมือง   
รอชำระเงิน
16
    นางสาว   ธิดารัตน์     ประดิษฐ์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000   
รอชำระเงิน
17
    ภญ.   ธิดารัตน์     นฤมิตมนตรี
โรงพยาบาลสังขะ 700 หมู่ 1 ถ.สาธร ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150   
ยืนยันการชำระเงิน
18
    นางสาว   นัทธ์ปวีร์     อดทน
โรงพยาบาลโพนพิสัย เลขที่ 77 หมู่ 3 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120   
รอชำระเงิน
19
    นาง   นารีรัตน์     อรรคมุต
สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ถ.ภักดีอนุสรณ์ ต.ตลาด อ.เมือง   
ยืนยันการชำระเงิน
20
    ภญ.   นิศารัตน์     จันทาพูน
สำนักงานสาธารณสุุขจังหวัดอ่างทอง 122 ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ หมู่4 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000   
รอชำระเงิน
21
    ภญ.   บุปผา     ศิริประภัสสร์
กลุ่มงานเภสัชกรรม, โรงพยาบาลเลย, ถ. มลิวรรณ, ต.กุดป่อง, อ.เมือง   
ยืนยันการชำระเงิน
22
    ภญ.   ประกาย     นาคะวงค์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง   
ยืนยันการชำระเงิน
23
    นางสาว   ประวีณสุดา     ลอออุดมพงศ์
โรงพยาบาลชลบุรี 69หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000   
รอชำระเงิน
24
    นาย   ปิยะ     สิริปัญญาฌาน
69 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง   
รอชำระเงิน
25
    ภญ.   ปิยะธิดา     เลิศประเสริฐ
รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง   
ยืนยันการชำระเงิน
26
    ภญ.   ผกากรอง     ขวัญข้าว
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 32/7 หมู่ 12 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลท่าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
27
    นางสาว   ผกาวรรณ     ธรรมใจ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เลขที่ 90 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000   
ยืนยันการชำระเงิน
28
    ภญ.   พรนับพัน     ปันตี
โรงพยาบาลแม่อาย 191 ม.8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280   
แจ้งชำระเงินแล้วรอยืนยัน
29
    ภญ.   ภมรวรีย์     ลัทธิโสภณกุล
บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด (สาขาที่ 0002) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010553412   
รอชำระเงิน
30
    นางสาว   มิ่งขวัญ     จองชัย
โรงพยาบาลบ้านไผ่   
ยืนยันการชำระเงิน
31
    ภญ.   รักชนก     สงทาน
โรงพยาบาลระยอง เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง   
รอชำระเงิน
32
    ภญ.   รุจิดา     วิไลรัตน์
โรงงานเภสัชกรรมทหาร 183 ซอยตรีมิตร ถ.พระราม4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพ 10110   
รอชำระเงิน
33
    นางสาว   วราภรณ์     มีเทียน
โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 165 หมู่ 4 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180   
รอชำระเงิน
34
    ภญ.   วริทยา     ดีพร้อม
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.มหาราชนครราชสีมา 49 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000   
รอชำระเงิน
35
    ภญ.   วัฒนลักษณ์     วิมลใย
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   
รอชำระเงิน
36
    ภญ.   วันทนิตย์     ตั้งคณานันท์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต   
ยืนยันการชำระเงิน
37
    นางสาว   ศศิธร     สุขไพบูลย์
โรงพยาบาลอัมพวา 43/1 ม.7 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา   
ยืนยันการชำระเงิน
38
    นาย   ศศิพงค์     ทิพย์รัชดาพร
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร   
รอชำระเงิน
39
    ภญ.   สาวิตรี     ดิษฐพินิจ
โรงพยาบาลอานันทมหิดล 35 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี   
รอชำระเงิน
40
    นางสาว   สุณิสา     สังข์หล่อ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000   
ยืนยันการชำระเงิน
41
    ภญ.   สุธีรา     วัชระดิษย์
โรงงานเภสัชกรรมทหาร 183 ซอยตรีมิตร ถ.พระราม4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพ 10110   
รอชำระเงิน
42
    นางสาว   สุนันทา     หล่อพงศ์ไพบูลย์
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า   
ยืนยันการชำระเงิน
43
    ภญ.   สุพรรณษา     ร่วมสุข
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขที่681 ถนน สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม 10300   
ยืนยันการชำระเงิน
44
    นาย   สุรินทร์     ศรีวรรัตน์
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 91 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี   
ยืนยันการชำระเงิน
45
    ภญ.   สุวัฒนา     พาจะโปะ
104 หมู่ 9 รพ.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240   
รอชำระเงิน
46
    ภญ.   หทัยรัตน์     โคตรสมพงษ์
ภญ.หทัยรัตน์ โคตรสมพงษ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
ยืนยันการชำระเงิน
47
    ภก.   อนุชิต     ปลาทอง
รพ.อู่ทอง 220 ม15 ต.จรเข้สามพัน อ. อู่ทอง   
ยืนยันการชำระเงิน
48
    นาย   อภิชาติ     ลายทอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 7 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000   
รอชำระเงิน
49
    ภญ.   อัจฉรา     ท้าวลา
ร.พ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ต. ท่างาม อ.เมือง   
ยืนยันการชำระเงิน
50
    นางสาว   อาสาฬา     เชาวน์เจริญ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 32/7 หมู่12 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000   
ยืนยันการชำระเงิน
51
    ภญ.   เกตุอนิตย์สา     เส็นสมมาตร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เลขที่ 18 ถนนยาตราสวัสดี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000   
รอชำระเงิน
52
    นาง   เจนวรา     พิสิฐศุภมิตร
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 196 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม   
ยืนยันการชำระเงิน
53
    นาย   เฉลิมพล     ส้มแก้ว
โรงพยาบาลชนแดน เลขที่415 ม.7 ต.ชนแดน อ. ชนแดน   
ยืนยันการชำระเงิน
54
    ภญ.   เดือนแก้ว     ขุนศรี
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง   
รอชำระเงิน
55
    นางสาว   เนตรชนก     เจียงสืบชาติวีระ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131   
ยืนยันการชำระเงิน
56
    นางสาว   เบญจวรรณ     พูนธนานิวัฒน์กุล
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 91 ถ.เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000   
แจ้งชำระเงินแล้วรอยืนยัน
57
    ภญ.   เมธิวรรณ     วิรุฬห์ธนวงศ์
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขที่681 ถนน สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม 10300   
ยืนยันการชำระเงิน
58
    ภญ.   เรณู     อุทธิยัง
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่ 182 หมู่ 7 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม 50180   
ยืนยันการชำระเงิน
59
    นางสาว   แคทรียา     อาษานอก
โรงพยาบาลคง 2 หมู่ 16 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260   
ยืนยันการชำระเงิน
60
    ภญ.   โรสนา     เตมียชาติ
โรงพยาบาลจอมทอง   
รอชำระเงิน

* การชำระเงิน ผู้สมัครดูข้อมูลในส่วน การชำระเงิน ของงานประชุมนั้นๆ และแจ้งการชำระเงินในระบบ แจ้งชำระเงิน  เท่านั้น
** หากข้อมูลการสมัครซ้ำกัน ทางเราจะเลือกเอาข้อมูลล่าสุดเท่านั้น (หมายความว่า หากข้อมูลที่กรอกผิดพลาด ให้ผู้สมัคร กรอกข้อมูลมาใหม่ได้เลย)
*** หรือประสงค์ขอแก้ไขข้อมูล แจ้งได้ที่ ผู้ติดต่อประสานงานของงานประชุมนั้นๆ

 * ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4374 Email : CPE.PHARMCMU@gmail.com
 
ระบบการลงทะเบียนมีปัญหา กรุณาติดต่อ : rossukon.t@cmu.ac.th  call. 0-539-4433-9 (รสสุคนธ์  สุขสบาย)