หมวดหมู่ >> ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2560

หัวข้องานประชุม : Thai Traditional Medicine, Integrative Medicine and the Products (การแพทย์แผนไทย การแพทย์ผสมผสาน และผลิตภัณฑ์ที่ใช้)
ข้อมูลการชำระเงิน >> ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี งานเครือข่ายวิชาการ เลขที่บัญชี 521-0-32957-7

*** ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบข้อมูลชื่อ และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ(นางสาวภัคชัญญา ปริญญารักษ์ โทรศัพท์ 088-9536255 Line ID: yayeem88 Email: p.phakchanya88@gmail.com หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4374 Email : patcharindic@gmail.com)
 รายชื่อ เภสัชกร
ลำดับที
รายชื่อผู้ลงทะเบีย()น
ที่ยู่สำหรับออกใบเสร็จ(ตรวจสอบให้ถูกต้องเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ)
สถานะ (ยืนยัน=ชำระเงินแล้ว /รอยืนยัน)
1
    นางสาว   จารุพร     สาริกขา
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 298 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน 84130   
รอชำระเงิน
2
    นางสาว   ณภัทร     อินทจักร์
โรงพยาบาลสันทราย   
รอชำระเงิน
3
    นางสาว   ธิดารัตน์     ประดิษฐ์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000   
รอชำระเงิน
4
    ภญ.   ธิดารัตน์     นฤมิตมนตรี
โรงพยาบาลสังขะ 700 หมู่ 1 ถ.สาธร ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150   
รอชำระเงิน
5
    นาง   นารีรัตน์     อรรคมุต
สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ถ.ภักดีอนุสรณ์ ต.ตลาด อ.เมือง   
รอชำระเงิน
6
    ภญ.   นิศารัตน์     จันทาพูน
สำนักงานสาธารณสุุขจังหวัดอ่างทอง 122 ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ หมู่4 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000   
รอชำระเงิน
7
    ภญ.   ประกาย     นาคะวงค์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง   
ยืนยันการชำระเงิน
8
    นางสาว   ประวีณสุดา     ลอออุดมพงศ์
โรงพยาบาลชลบุรี 69หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000   
รอชำระเงิน
9
    นาย   ปิยะ     สิริปัญญาฌาน
69 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง   
รอชำระเงิน
10
    ภญ.   ปิยะธิดา     เลิศประเสริฐ
รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง   
รอชำระเงิน
11
    นางสาว   ผกาวรรณ     ธรรมใจ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เลขที่ 90 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000   
รอชำระเงิน
12
    นางสาว   วราภรณ์     มีเทียน
โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 165 หมู่ 4 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180   
รอชำระเงิน
13
    ภญ.   วัฒนลักษณ์     วิมลใย
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   
รอชำระเงิน
14
    ภญ.   สาวิตรี     ดิษฐพินิจ
โรงพยาบาลอานันทมหิดล 35 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี   
รอชำระเงิน
15
    นางสาว   สุณิสา     สังข์หล่อ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000   
รอชำระเงิน
16
    ภญ.   สุพรรณษา     ร่วมสุข
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขที่681 ถนน สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม 10   
รอชำระเงิน
17
    ภญ.   หทัยรัตน์     โคตรสมพงษ์
ภญ.หทัยรัตน์ โคตรสมพงษ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
ยืนยันการชำระเงิน
18
    ภญ.   เดือนแก้ว     ขุนศรี
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง   
รอชำระเงิน
19
    ภญ.   เมธิวรรณ     วิรุฬห์ธนวงศ์
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขที่681 ถนน สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม 10   
รอชำระเงิน

* การชำระเงิน ผู้สมัครดูข้อมูลในส่วน การชำระเงิน ของงานประชุมนั้นๆ และแจ้งการชำระเงินในระบบ แจ้งชำระเงิน  เท่านั้น
** หากข้อมูลการสมัครซ้ำกัน ทางเราจะเลือกเอาข้อมูลล่าสุดเท่านั้น (หมายความว่า หากข้อมูลที่กรอกผิดพลาด ให้ผู้สมัคร กรอกข้อมูลมาใหม่ได้เลย)
*** หรือประสงค์ขอแก้ไขข้อมูล แจ้งได้ที่ ผู้ติดต่อประสานงานของงานประชุมนั้นๆ

 * ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4374 Email : patcharindic@gmail.com
 
ระบบการลงทะเบียนมีปัญหา กรุณาติดต่อ : rossukon.t@cmu.ac.th  call. 0-539-4433-9 (รสสุคนธ์  สุขสบาย)