หมวดหมู่ >> ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2560

หัวข้องานประชุม : New Trend and Approach in Pharmaceutical Care (แนวทางและการจัดการใหม่ในการบริบาลทางเภสัชกรรม)
ข้อมูลการชำระเงิน >> ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี งานเครือข่ายวิชาการ เลขที่บัญชี 521-0-32957-7

*** ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบข้อมูลชื่อ และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ(ภญ.พัชราวัลย์ มีศิลป์ Tel: 0866733447 Line ID: Rx473188 E-mail: patcharawan.meesilp@gmail.com)
 รายชื่อ เภสัชกร
ลำดับที
รายชื่อผู้ลงทะเบีย()น
ที่ยู่สำหรับออกใบเสร็จ(ตรวจสอบให้ถูกต้องเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน หากต้องการแก้ไข ส่งข้อมูลมาที่เมลผู้ประสานงานโดยตรงค่ะ)
สถานะ (ยืนยัน=ชำระเงินแล้ว /รอยืนยัน)
1
    นางสาว   กมลชนก     สมสวัสดิ์
โรงพยาบาลสิชล 189 หมู่ 5 ถนนศุภโยคพัฒนา ตำบลสิชล อำเภอสิชล 80120   
รอชำระเงิน
2
    นางสาว   กรกนก     ปัญญาภู
บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 2106 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260   
ยืนยันการชำระเงิน
3
    ภก.   กฤษฎา     คุ้มกุดเขียว
โรงพยาบาลโนนนารายณ์ 159 หมู่ 6 ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130   
รอชำระเงิน
4
    นาย   กษิชล     สาลี่
โรงพยาบาลพระปกเกล้า 38 เลียบเนิน ถนน เลียบเนิน ตำบล วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000   
รอชำระเงิน
5
    นางสาว   กัญญารัตน์     ดั่งศิริโชค
โรงพยาบาลนครพนม 270 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000   
รอชำระเงิน
6
    ภญ.   กาญจนา     รัตนพรสมปอง
โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400   
รอชำระเงิน
7
    นาย   กิตติ     วงศ์ไพรินทร์
ร.พ.อัมพวา 43/1 ม.7 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110   
ยืนยันการชำระเงิน
8
    นาย   กิตติวัฒน์     ปัญญา
โรงพยาบาลปากช่องนานา เลขที่ 400 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130   
รอชำระเงิน
9
    นางสาว   กิติมา     คร้ามศรี
โรงพยาบาลพิชัย 139 ม.1 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120   
รอชำระเงิน
10
    นางสาว   กุลภัสสร์     แซ่เอง
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
รอชำระเงิน
11
    นางสาว   ขวัญธิดา     ยาใจ
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี 340 ม.2 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130   
รอชำระเงิน
12
    ภญ.   จงอรมน     วิสมิตะนันทน์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ 182 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
รอชำระเงิน
13
    นางสาว   จาติกา     รัตนดาดาษ
ฝ่ายเภสัชกรรมฯ โรงพยาบาลหนองสองห้อง 803 หมู่16 ถ.เจนจบทิศ ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 4019   
รอชำระเงิน
14
    นาง   จิตรลดา     แจ่มวิจักษณ์
โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 165 หมู่ 4 ตำบล หัวช้าง อำเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัด ร้อยเอ็ด 45180   
รอชำระเงิน
15
    นางสาว   จุฑามาศ     สมบูรณ์
โรงพยาบาลรัตนวาปี 317 หมู่ 11 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ. หนองคาย 43120   
รอชำระเงิน
16
    ภญ.   จุฑารัตน์     เต็มทอง
รพ.สตึก 124/1 ม.7 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150   
รอชำระเงิน
17
    นาย   ชาญวุฒิ     ธิติรัตนโชติ
โรงพยาบาลชลบุรี เลขที่ 69 หมู่ 1 ถนน สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง   
ยืนยันการชำระเงิน
18
    ภญ.   ชานิดา     จันฤาไชย
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130   
รอชำระเงิน
19
    นาย   ฐาปนัท     นาคครุฑ
สถาบันประสาทวิทยา 312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
รอชำระเงิน
20
    นางสาว   ฐิตารีย์     พงษ์ด้วง
โรงพยาบาลสวนปรุง เลขที่ 131 ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100   
รอชำระเงิน
21
    นาย   ณฐพล     วาสนา
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ เลขที่ 402/1 หมู่ 5 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130   
รอชำระเงิน
22
    นาย   ณัฐกรณ์     ชูช่วย
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
รอชำระเงิน
23
    นางสาว   ณัฐกัญญา     ศิริพิมพ์
โรงพยาบาลแม่สอด ฝ่ายเภสัชกรรม 175/16 ถนนศรีพานิชย์ ต.แม่สอด อ.แม่สอด   
รอชำระเงิน
24
    นางสาว   ณัฐกานต์     เรืองสนาม
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เลขที่ 111 ถ.รณชัยชาญยุทธ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000   
ยืนยันการชำระเงิน
25
    นางสาว   ณัฐณิชา     แซ่ลิ่ม
ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
รอชำระเงิน
26
    นางสาว   ณัฐณิชา     กันสุทธิ
โรงพยาบาลวังสะพุง   
รอชำระเงิน
27
    นาย   ธนวัฒน์     หนูนารถ
7 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต. บางปรอก อ. เมือง   
ยืนยันการชำระเงิน
28
    ภญ.   ธนัญชนก     อินอุเทน
กลุ่มงานเภสัชกรรม ร.พ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 32/7 ม.12 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25   
รอชำระเงิน
29
    นางสาว   ธนิษฐา     นวนพนัด
โรงพยาบาลเทพปัญญา   
รอชำระเงิน
30
    นางสาว   ธรัลหทัย     วิริยะสิริสกุล
99/1 ถ.สมุทรศักดารักษ์ ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000   
ยืนยันการชำระเงิน
31
    ภญ.   นวลละออ     พงศ์นุรักษ์
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700   
รอชำระเงิน
32
    ภญ.   นันทิยา     แปลงไธสง
โรงพยาบาลหนองหงส์ ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240   
รอชำระเงิน
33
    นาง   นุจรี     คำด้วง
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 196 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม   
รอชำระเงิน
34
    นาง   บรรจงกิตติ์     วงศ์หมึก
โรงพยาบาลพาน 516 หมู่1 ต.ม่วงคำ อ.พาน   
รอชำระเงิน
35
    นาง   บุณยานุช     บูรณะกิติ
โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ 159 หมู่10 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180   
รอชำระเงิน
36
    นางสาว   ปฏิพัทธ์     งามสม
โรงพยาบาลวังทอง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง   
รอชำระเงิน
37
    นาย   ปริญญา     วงศ์ภักดี
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   
รอชำระเงิน
38
    นางสาว   ปวิตรา     ยอดวันดี
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี 340 ม.2 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130   
ยืนยันการชำระเงิน
39
    ภญ.   ปวีณา     ขันธิวิธิ
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 91 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
รอชำระเงิน
40
    นางสาว   ปิ่นมณี     พูนสุข
รพ.สังขะ 700 ถนนสาธร ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัด สุรินทร์ 32150   
รอชำระเงิน
41
    นาย   พงศ์อมร     ป้อมบุญมี
โรงพยาบาลไพศาลี 700 หมู่ 8 ต.ไพศาลี อ. ไพศาลี จ. นครสวรรค์ 60220   
รอชำระเงิน
42
    ภญ.   พลอยไพลิน     ศรีม่วง
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 1 หมู่8 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย   
รอชำระเงิน
43
    นางสาว   พิจิตรา     อภิวงศ์
17 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000   
รอชำระเงิน
44
    นางสาว   พิชญาวรรณ     ศรีมงคล
โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ 217 ม.21 ถ.สุรนารายณ์ ต.บ้านเพชร อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ 3616   
รอชำระเงิน
45
    นางสาว   พิณรัตน์     โลหะมาศ
โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 48 ม.10 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์   
รอชำระเงิน
46
    นาย   พิภพ     ลีโทชวลิต
โรงพยาบาลกำแพงแสน   
รอชำระเงิน
47
    ภญ.   พิมพ์พิมน     ห่านตระกูล
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 133 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000   
รอชำระเงิน
48
    นางสาว   พิมพ์รวี     น่วมพร้อมพันธุ์
โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1500 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   
รอชำระเงิน
49
    นาย   พีระศักดิ์     ก๋าติ๊บ
โรงพยาบาลฝาง 30 หมู่4 ตำบลเวียง อำเภอฝาง   
รอชำระเงิน
50
    นาย   ภูกฤตา     ธนาอมรรัตน์
รพ.พิจิตร ต.ในมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000   
รอชำระเงิน
51
    นาย   มงคล     กันตพานิชการ
โรงพยาบาลหนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140   
รอชำระเงิน
52
    ภญ.   มณีรัตน์     ทองเวโรจน์
โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400   
รอชำระเงิน
53
    นาง   มนฤดี     ปินทุกาศ
196/1 ม.7 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120   
รอชำระเงิน
54
    นางสาว   มลฤดี     มณีรัตน์
160 หมู่ 13 ถ.หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110/ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ   
รอชำระเงิน
55
    นางสาว   ยอดหทัย     หิรัญสาย
โรงพยาบาลราชวิถี 2 อาคารสิรินธร ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400   
รอชำระเงิน
56
    นาง   รัชนี     สวัสดิจีระ
รพ.สันป่าตอง 149 ม.15 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่   
รอชำระเงิน
57
    นางสาว   ลักขณา     เหมาะหมาย
โรงพยาบาลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์   
รอชำระเงิน
58
    ภญ.   วงศฺ์ทิพารัตน์     มัณยานนท์
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช   
รอชำระเงิน
59
    นางสาว   วรพรรณ     พ่วงเชย
เลขที่ 43 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์, ถนนอรรถกวี, ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, 60000   
รอชำระเงิน
60
    ภญ.   วรสิริ     มหาวัน
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
61
    ภก.   วรัญชัย     วงษ์วรศรีโรจน์
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
62
    ภญ.   วราภรณ์     กัณฑวงษ์
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700   
รอชำระเงิน
63
    นาย   วสันต์     บึงลี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 269 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000   
รอชำระเงิน
64
    ภญ.   วิชชาศิริ     คำตรี
133 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต   
รอชำระเงิน
65
    นางสาว   วิชุตา     พงษ์มา
29 หมู่ 9 โรงพยาบาลท่าหลวง ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง   
รอชำระเงิน
66
    ภญ.   วิรัญญา     ภาวะเดช
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   
ยืนยันการชำระเงิน
67
    นางสาว   วิริยะ     จันทร์พราหมณ์
โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 102/9 หมู่2 ตำบล ห้วยทับมอญ อำเภอ เขาชะเมา จังหวัด ระยอง 21110 โทรศัพท์: 0-3899-6022   
รอชำระเงิน
68
    ภญ.   ศศิธร     โชติรสนิรมิต
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 133 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000   
รอชำระเงิน
69
    นางสาว   ศศิมาภรณ์     แหยงกระโทก
โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400   
รอชำระเงิน
70
    นางสาว   ศุภรัตน์     ทาวรรณะ
รพ.ปาย ถ.ชัยสงคราม ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130   
ยืนยันการชำระเงิน
71
    นาย   สมยศ     พันธุ์วัฒนาชัย
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี   
รอชำระเงิน
72
    ภก.   สราวุฒิ     เปลี่ยนไธสง
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 550 หมู่ 1 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง   
รอชำระเงิน
73
    นางสาว   สิรนุช     แสงสำลี
โรงพยาบาลปทุมธานี เลขที่ 7 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.บางปรอก อ.เมือง   
ยืนยันการชำระเงิน
74
    นางสาว   สุจิตรา     เนียมทรัพย์
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสุโขทัย 2/1 ม.12 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000   
รอชำระเงิน
75
    ภญ.   สุชาดา     มณิรุจิ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 53 ถ.รถไฟ ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000   
รอชำระเงิน
76
    นางสาว   สุฑารัตน์     บูรณะทอง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 111 ม.7 ถ.อุดรดำริห์ ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120   
รอชำระเงิน
77
    นาง   สุธิดา     บุญยศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง   
รอชำระเงิน
78
    นาย   สุรชาติ     ใจสุทธิ
โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ 100 ม.10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210   
รอชำระเงิน
79
    ภก.   สุวิทชาติ     สิทธิแต้สกุล
รพ.รัตนบุรี 150 ม.8 ถ.รัตนบุรี-ศีขรภูมิ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130   
รอชำระเงิน
80
    นางสาว   สุอัลวา     หมินโฉ๊ะ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี 162 ถ.ท่าเสด็จ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110   
รอชำระเงิน
81
    นางสาว   หทัยถวิล     สนธิสมบัติ
โรงพยาบาล โพนพิสัย อ. โพนพิสัย   
รอชำระเงิน
82
    นาย   อนันต์     บุญเนียม
ภก.อนันต์ บุญเนียม กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลบางระกำ 1/4 หมู่ 7 ถนนพิษณุโลก-กำ   
รอชำระเงิน
83
    นาย   อนุพงษ์     วงค์ศรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 16/2 ถนนพหลโยธิน ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000   
รอชำระเงิน
84
    นางสาว   เบญจวรรณ     ดาราม
โรงพยาบาลแม่อาย 191 ม.8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย   
รอชำระเงิน
85
    นางสาว   เบญจวรรณ     ดาราม
โรงพยาบาลแม่อาย 191 ม.8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย   
รอชำระเงิน
86
    นางสาว   เพ็ญประภา     โคคำมา
โรงพยาบาลฝาง 30 หมู่4 ตำบลเวียง อำเภอฝาง   
รอชำระเงิน
87
    ภญ.   เรศิตา     จอมประดิษฐ์
โรงพยาบาลบึงสามพัน 333 ม.9 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์   
รอชำระเงิน

* การชำระเงิน ผู้สมัครดูข้อมูลในส่วน การชำระเงิน ของงานประชุมนั้นๆ และแจ้งการชำระเงินในระบบ แจ้งชำระเงิน  เท่านั้น
** หากข้อมูลการสมัครซ้ำกัน ทางเราจะเลือกเอาข้อมูลล่าสุดเท่านั้น (หมายความว่า หากข้อมูลที่กรอกผิดพลาด ให้ผู้สมัคร กรอกข้อมูลมาใหม่ได้เลย)
*** หรือประสงค์ขอแก้ไขข้อมูล แจ้งได้ที่ ผู้ติดต่อประสานงานของงานประชุมนั้นๆ

 * ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4374 Email : CPE.PHARMCMU@gmail.com
 
ระบบการลงทะเบียนมีปัญหา กรุณาติดต่อ : rossukon.t@cmu.ac.th  call. 0-539-4433-9 (รสสุคนธ์  สุขสบาย)