ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ (สำหรับนักศึกษาบัณฑิตเท่านั้น) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

New Trend and Approach in Pharmaceutical Care (แนวทางและการจัดการใหม่ในการบริบาลทางเภสัชกรรม)

ระหว่างวันที่  10 กรกฏาคม 2560 - 14 กรกฏาคม 2560  

กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเพราะใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน

** บัณฑิตศึกษาของคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ มหาวิทยาลัยอื่นๆ จะไม่ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนการประชุม ให้เลือกสมัครในหน้าจอสำหรับเภสัชกร  (460  บาท/วัน)

  (อัตราค่าประเมิน 500 บาท)
** การลงทะเบียนวัดผล ทำได้ทั้ง เภสัชกรรมคลินิกและการจัดการเภสัชกรรม