คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ชมรมเภสัชบัณฑิต ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมุทิตาจิต....ศิษย์สัมพันธ์
         
 รายละเอียด : ชมรมเภสัชบัณฑิต ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมุทิตาจิต....ศิษย์สัมพันธ์ ที่ห้องราชาวดี โรงแรมเอเชีย ในวันนี้ (25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 200 คน

กิจกรรมในงานประกอบด้วยการประชุมวิชาการในช่วงเช้าจำนวน 2 หัวขัอ เภสัชกรที่เข้าร่วมประชุมได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต

ในเวลา 13.00 น. เป็นงานมุทิตาจิตแด่อาจารย์ โดยศิษย์เก่าได้มอบพวงมาลัยดอกไม้เพิ่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่ ศ.ดร.ภญ.สสี ปันยารชุน อ.ดร.ภก.ประศาสน์ เจริญพานิช รศ.ภก.กิตติพันธ์ ตันตระรุ่งโรจน์ รศ.ภญ.วราภรณ์ ปัณณวลี และ รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล มีการสัมภาษณ์อาจารย์ทุกท่านถึงความประท้บใจที่มีต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้ร่วมกันร้องเพลง ร่มแดนช้าง มาร์ชเภสัช พระคุณที่สาม และ มงคลนาม ที่ร่วมบรรเลงดนตรีโดยวง CMU Alumni Band และมีวง Bonding Gene Band ที่นำโดย ภก.ทวีศักดิ์ สีทองสุรภนา มาเล่นเพลงยุค 60 เพื่อสร้างบรรยากาศย้อนอดีตให้หวลระลึกถึง

บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความซาบซึ้ง ประทับใจ และสนุกสนานเป็นกันเอง สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคนเป็นอย่างยิ่ง
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370