คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีหล่อเทียนพรรษา

สัมมนาบุคลากรประจำปี 2560

กิจกรรมสัมมนาคณาจารย์ ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ แคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่

งานสถาปนา สำนักงานบริการวิชาการ

ร่วมดำหัวอธิการบดี

รดน้ำดำหัว

มอบเกียรติบัตร

พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี ๒๕๕๙

พิธีเจิมป้ายคณะฯ(เดิม)

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ประจำปี ๒๕๖๐

สถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์

วางหรีด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน

บริษัท เนเจอร์ อินสปาย จำกัด บริจาคเงินสนับสนุน

นักเรียนจากโรงเรียนตากเยี่ยมชมคณะฯ

การจัดอบรม

กิจกรรมโครงการ Smart Researcher ครั้งที่ 1

บรรยายพิเศษ

ชมรมเภสัชบัณฑิต ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมุทิตาจิต....ศิษย์สัมพันธ์

สถาปนาคณะเกษตรศาสตร์

ศิษย์เก่าเภสัช มช. รุ่น 39 (โอสถิโก) กลับมาเยี่ยมเยือนคณะฯ

ประชุมความร่วมมือกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

มอบเกียรติบัตร

แสดงความยินดี

แสดงความยินดี

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก College of Pharmacy, University of Tennessee กลุ่มที่ 1 Ms.Rachel Ness and Mr.Jordan Heath สิ้นสุดกำหนดการฝึกงาน

มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่

มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐

ผู้จัดการ TLO เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ท่านคณบดี

สัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน

การแถลงข่าวถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสกัดจากดอกดาวเรือง

กิจกรรม Big Cleaning day

พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

คณะเภสัชศาสตร์ มีกำหนดรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ศึกษาในหลักสูตร PharmD จาก College of Pharmacy, University of Tennessee

รศ.ดร.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกีตยรติคุณ นายแพทย์ชัยโรรจน์ แสงอุดม

ผู้แทนชมรมร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ แก่ รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดี และ ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพและบริการวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559

รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๓๓ คณะวิจิตรศิลป์ วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559

ต้อนรับ นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและคณะ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 บรรยายเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีม โดย.ภก.ไชยเสน พิศาลวาเลิศ และเรื่อง การจัดการโลจัสติกส์ โดย.ภญ.อรพินท์ พิศาลวาเลิศ ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณไชยเสน พิศาลวาเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริบัท โปรฟาสซิโน จำกัด ร่วมแสดงความยินดี แก่ ผศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ ที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370