คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน

บริษัท เนเจอร์ อินสปาย จำกัด บริจาคเงินสนับสนุน

นักเรียนจากโรงเรียนตากเยี่ยมชมคณะฯ

การจัดอบรม

กิจกรรมโครงการ Smart Researcher ครั้งที่ 1

บรรยายพิเศษ

ชมรมเภสัชบัณฑิต ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมุทิตาจิต....ศิษย์สัมพันธ์

สถาปนาคณะเกษตรศาสตร์

ศิษย์เก่าเภสัช มช. รุ่น 39 (โอสถิโก) กลับมาเยี่ยมเยือนคณะฯ

ประชุมความร่วมมือกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

มอบเกียรติบัตร

แสดงความยินดี

แสดงความยินดี

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก College of Pharmacy, University of Tennessee กลุ่มที่ 1 Ms.Rachel Ness and Mr.Jordan Heath สิ้นสุดกำหนดการฝึกงาน

มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่

มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐

ผู้จัดการ TLO เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ท่านคณบดี

สัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน

การแถลงข่าวถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสกัดจากดอกดาวเรือง

กิจกรรม Big Cleaning day

พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

คณะเภสัชศาสตร์ มีกำหนดรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ศึกษาในหลักสูตร PharmD จาก College of Pharmacy, University of Tennessee

รศ.ดร.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกีตยรติคุณ นายแพทย์ชัยโรรจน์ แสงอุดม

ผู้แทนชมรมร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ แก่ รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดี และ ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพและบริการวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559

รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๓๓ คณะวิจิตรศิลป์ วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559

ต้อนรับ นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและคณะ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 บรรยายเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีม โดย.ภก.ไชยเสน พิศาลวาเลิศ และเรื่อง การจัดการโลจัสติกส์ โดย.ภญ.อรพินท์ พิศาลวาเลิศ ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณไชยเสน พิศาลวาเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริบัท โปรฟาสซิโน จำกัด ร่วมแสดงความยินดี แก่ ผศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ ที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

โครงการ .. ปันน้ำใจต้านภัยหนาว.. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ และ ผศ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด Certificate in Pharmacy (Cardiovascular Diseases) รุ่นที่ 2 ผลัดที่ 1 ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เภสัชฯ ร่วมจัดงานวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11

รศ.ดร. ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดี ผศ.ดร. ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย หัวหน้างาน และบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 ณ วัดฝายหิน

กิจกรรม พบทีมบริหาร (ชี้แจงนโยบายและวิพากษ์แผนฯ เพื่อพัฒนาคณะ) วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องพุทธชาด

กิจกรรม “พบทีมบริหาร” (ชี้แจงนโยบายและวิพากษ์แผนฯ เพื่อพัฒนาคณะ) วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องพุทธชาด

รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดี ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาตร์ ประจำปี 2559 วันที่ 28 ตุลาคม 2559

รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดี รศ.ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ ภญ.นงเยาว์ มัทนพันธ์ ที่ได้รับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิราฤกษ์อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ วันที่ 13 ตุลาคม 2559

รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันครบรอบปีที่ 49 ที่ก้าวย่างจากศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ สู่สภาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันที่ 11 ตุลาคม 2559

ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมเภสัชกรภาคเหนือ ร่วมแสดงความยินดี แก่ รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 5 ตุลาคม 2559

อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เข้าร่วมแสดงความยินในโอกาส ครบรอบ 52 ปี วันแห่งการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370