ขับเคลื่อนค่านิยมส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
hotnews
  นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560
hotnews
  ขอเชิญร่วมงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561
hotnews
  สมัครด่วน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (รอบที่ 1)
hotnews
รับสมัคร
- internet 15 ธ.ค. 60-23 ก.พ. 61
- ที่บัณฑิตวิทยาลัย 19 - 25 ก.พ. 61

8 มีนาคม 2561
สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะทาง
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องพุดซ้อน 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์
เวลา 13.00-13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เวลา 16.00 น.
9 มีนาคม 2561
สอบสัมภาษณ์
เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องพุดซ้อน 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
14 มีนาคม 2561

ดูรายละเอียดหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0-5394-4380, 081-8811-801
http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/indexeng.php
  เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)
hotnews
ดูรายละเอียด หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
www.grad.cmu.ac.th
www.pharmacy.cmu.ac.th
? หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0-5394-4394
  โครงการเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
hotnews
  การรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    ช่องทางรับนักศึกษา 2561.jpg
  สัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561
hotnews
กำหนดการ
สัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561
(ครั้งที่ 1)
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องพุทธชาด ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
****************************

เวลา 08.45 ? 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 ? 10.15 น. คณบดีและทีมบริหาร รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560
ตามพันธกิจ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
เปิดให้ซักถามและแลกเปลี่ยน
เวลา 10.15 ? 11.00 น. คณบดีและทีมบริหาร นำเสนอแผนการทำงาน ประจำปี 2561 และ
รับฟังข้อเสนอแนะ
เวลา 11.00 ? 12.00 น. แบ่งกลุ่มเพื่อระดมสมองและให้ข้อคิดเห็นต่อการขับเคลื่อน
การบริหารเพื่อสนับสนุนพันธกิจ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT),
การบริหารจัดการภายในคณะ (เช่น ปรับปรุงสถานที่ การจัดการ
ทรัพยากร), การบริหารจัดการด้านสมุนไพร
เวลา 12.00 ? 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 ? 14.30 น. หัวหน้ากลุ่มนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมบริหาร
  แนวทาง/ข้อกำหนด ในการขอตำแหน่งวิชาการในปัจจุบัน
hotnews
สามารถแจ้งชื่อได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP0EooWWG6OMPV7qov65x7Dm5aQmMXvzZyU2yB5nxrdsFP5g/viewform

ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
  Show & Share: Teaching Method
hotnews
ตารางกิจกรรม
   เอกสารประกอบ ::    ตารางกิจกรรม.pdf
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390