ทุนวิจัยในชั้นเรียนฯ
hotnews

ทุนวิจัยในชั้นเรียนเพื่อสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ
และ เป็น Global citizen ประจำปีงบประมาณ 2561
   เอกสารประกอบ ::    ทุนวิจัย-61.pdf

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390