Welcome
hotnews
  รับสมัครการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก การเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อโดยใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้
hotnews
รับสมัครการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก การเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อโดยใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้
(Non-Sterile Extemporaneous Preparation by problem-based Learning)

ครั้งที่ 14/2559 รุ่นที่ 1
ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559
ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559
ครั้งที่ 17/2559 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559

ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสมัคร ผู้สนใจโปรดแจ้งความจำนงไปยัง หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หรือ Email:patcharindic@gmail.com
สมัครออนไลน์ หรือ Download ใบสมัครได้ที่
www.pharmacy.cmu.ac.th/conference
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5394-4374
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559

   เอกสารประกอบ ::    drug59_update.pdf
  รับสมัครการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เภสัชกรรมแผนไทยและเภสัชภัณฑ์ที่ใช้ในการแพทย์แผนไทย
hotnews
รับสมัครการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เภสัชกรรมแผนไทยและเภสัชภัณฑ์ที่ใช้ในการแพทย์แผนไทย
วันที่ 18-22 กรกฎาคม 2559
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โปรดส่งแบบตอบรับพร้อมสำเนาใบโอนเงินค่าลงทะเบียนและค่าอาหาร ไปยัง ......
หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
- Email : patcharindic@gmail.com
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-944374
- สมัครออนไลน์ หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.pharmacy.cmu.ac.th/conference

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559
  การสรรหา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
  ตรวจสุขภาพประจำปี 2559
hotnews
  ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาทุกท่านที่สอบผ่านการขอขึ้นทะเบียนฯ
hotnews
  US-THAI Pharmacy consortium
hotnews
  ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้รับเกียรตินิยม และเหรียญรางวัล
hotnews
รายชื่อดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    เกียรตินิยม58 1 และ 2.xlsx
  ข้ามทางม้าลาย
hotnews
  Ph.D. Seminar 2016
hotnews
รายละเอียดดังแนบ :
   เอกสารประกอบ ::    ประชาสัมพันธ์สัมมนา 258-1.pdf
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390