การบรรยายพิเศษ..
hotnews
  นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรฯ
hotnews
  ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินระบบคุณภาพ
hotnews
  พบทีมบริหาร
hotnews
  บทความเพื่อการศึกษาด้วยตนเอง
hotnews
บทความเพื่อการศึกษาด้วยตนเอง เพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม"
มีจำนวน 2 เรื่อง คือ
1. ความปลอดภัยของการใช้ยากลุ่ม Sodium-Glucose Cotransporter 2 (SGLT2) Inhibitors ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 Diabetes Mellitus) โดย : อ.ภก.เกียรติเกรียงไกร โกยรัตโกศล และนายณรรฐนน กาญจนถม
2. ผลต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดจากยารักษาโรคจิต (Cardiovascular Effects of Antipsychotic Drugs) โดย อ.ภญ.เรวดี วงศ์ปการันย์

http://ccpe.pharmacycouncil.org/

  พิธีเปิดห้องปฏิบัติการผลิตยาแผนโบราณ และ ห้องปฏิบัติการผลิตอาหารจากสมุนไพร
hotnews
  ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ
hotnews
ผู้สนใจแจ้งชื่อได้ที่ ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม โทร.053-94-4334 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559
  โครงการอบรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญยาสำหรับ Start-Up
hotnews
ด้วยหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TLO) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกำหนดจัด อบรมโครงการ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับ Start-up ในวันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ RTT ชั้น 3 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและความความรู้ด้านการเริ่มต้นดำเนินการจัดตั้งธุรกิจ และแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้โดยตรงที่ลิ้งค์ goo.gl/f2ibi9 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 กันยายน 2559 หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ คุณวณิชยา จตุรสุคนธ์ โทร 0-53-210731-2
   เอกสารประกอบ ::    กำหนดการ Start-up.pdf
  บรรยายพิเศษเรื่อง "เภสัชกร คบส. ... สร้างความปลอดภัย สู่ชุมชน และสร้างเศรษฐกิจสู่สากล"
hotnews
  ประกาศ: การสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
hotnews
รายละเอียดดังแนบ :
   เอกสารประกอบ ::    ปชส.pdf
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390