การพัฒนาเครื่องสำอางเพื่อการชะลอวัย
hotnews
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการชะลอวัย
hotnews
  การจัดกิจกรรมสุขภาพแบบองค์รวม
hotnews
  อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)
hotnews
สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5
  แนวปฏิบัติในการยืมอุปกรณ์ Tablet สำหรับงานประชุมโดยระบบ Pharmacy E-meeting
hotnews
1. แจ้งยืมอุปกรณ์ล่วงหน้าก่อนมีงานประชุมอย่างน้อย 3 วัน โดย
- โทรแจ้งที่ 44339
- Email = rossukon.t@cmu.ac.th
2. ขอรับอุปกรณ์เพื่อติดตั้งด้วยตนเองในวันประชุม (ผู้ยืมเป็นผู้รับผิดชอบอุปกรณ์)
3. ส่งคืนอุปกรณ์ทันทีหลังเลิกประชุมที่หน่วยเทคโนฯ เท่านั้น (หากเลิกค่ำหลังจากห้องปิดให้นำส่งคืนในตอนเช้าของอีกวัน)

ติดต่อ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.44339 หรือ rossukon.t@cmu.ac.th
  ขอเชิญร่วมสวดมนต์และเสวนาธรรม..
hotnews
  เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)
hotnews
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)
ชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (อาคาร 40 ปี)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-942088-91 ต่อ 309
โทรสาร 053-942088-91 ต่อ 413
E-mail: irtc@step.cmu.ac.th
   เอกสารประกอบ ::    NSP_IRTCboucher20160216.pdf
  เชิญชวนเข้าร่วมการอบรม Palliative Care for Pharmacists 14-15 มนีาคม 2559
hotnews
เชิญชวนเข้าร่วมการอบรม Palliative Care for Pharmacists 14-15 มนีาคม 2559 ณ หอ้งประชมุชนั้ 15 ตึกสจุณิโณ คณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
   เอกสารประกอบ ::    times_pp.pdf
register_ppc.pdf
  การบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ 2
hotnews
  กิจกรรมพบนักวิจัย 59
hotnews
รายละเอียดดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    Elsevier.pdf
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390