ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล
hotnews
-
  วันวิชาการ บริบาลเภสัชกรรม ครั้งที่ 2/2559
hotnews
28 มกราคม 2559
ณ ห้องประชุมกระถินณรงค์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กำหนดการ
08.30 - 08.45 ลงทะเบียน
08.45 - 09.00 เปิดงานโดยคณบดี
09.00 - 09.15 นำเสนอผลงานวิชาการโดยคณาจารย์
สมรรถนะทางวิชาชีพของบัณฑิตเภสัชศาสตร์ไทย ปี พ.ศ.2557
อ.ดร.พักตร์วิภา สุวรรณพรหม
09.15 - 10.45 นำเสนอผลงานวิชาการโดยนักศึกษา 1
10.45 - 11.00 พัก
11.00 - 12.00 นำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ 1
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 นำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ 2
14.00 - 14.15 พัก
14.15 - 15.45 นำเสนอผลงานวิชาการโดยนักศึกษา 2
15.45 - 16.30 ประกาศผล สรุปการเรียนรู้ และปิดงาน

* ผลงานนำเสนอแบบ oral presentation จำนวน 8 เรื่อง แบบ poster presentation จำนวน 30 เรื่อง
  บรรยายพิเศษ เรื่อง Plant extracts alleviate lower urinary tract symptoms (LUTS) โดย Prof.Dr. Shizuo Yamada
hotnews
ผู้ประสงค์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ E-mail: inter.pharcmu@gmail.com (คุณสุธินี นาแก้ว) ภายในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
hotnews
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังแนบ:
   เอกสารประกอบ ::    cos_phar_cmu59.pdf
  ผลการประกวดตั้งชื่อ วารสาร..
hotnews
ชื่อที่ได้รับรางวัล ได้แก่..
Pharmazine มช.
คุณพันธ์ศักดิ์ วรรณคำ
  การสร้าง Infographic ด้วย เว็บสำเร็จรูป และ Photoshop
hotnews
  Happy Society
hotnews
เรียนทุกท่าน

ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการ เพื่อเด็กและผู้สุงอายุ ภายใต้โครงการเผยแพร่ความรู้และการผลิตสื่อรณรงค์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุมีพิษที่ใช้ในอาคารบ้านเรือนร่วมกับทีม Happy Society และงานบริหารงานทั่วไป

ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง
สุภฎารัตน์ ตัวแทน ทีมโครงการและเครือข่าย
   เอกสารประกอบ ::    009.pdf
  รับสมัครเข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาเด่นภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์
hotnews
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาเด่นภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 13-20 มกราคม 2559
   เอกสารประกอบ ::    english59.pdf
regis59.pdf
  านทำบุญปีใหม่พร้อมกิจกรรมสาระธรรมนำสุข
hotnews
การจัดงานทำบุญปีใหม่พร้อมกิจกรรมสาระธรรมนำสุข : ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และฟังเทศน์ โดยมีกำหนดการจัดงาน ดังนี้
- เวลา 06.30 น. พระสงฆ์ 9 รูป ฉันภัตตาหารเช้า : ห้องเขียวมะกอก
- เวลา 07.29 น. พิธีตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง
- เวลา 08.30 น. พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์
ฟังบรรยายธรรมะ โดย พระครูธีรสุตพจน์
- เวลา 09.30 น. เสร็จพิธี

การจัดงานปีใหม่ : จัดงานเลี้ยงสังสรรค์กลางวัน และจับฉลากของขวัญ โดยมีกำหนดการจัดงาน ดังนี้
- เวลา 09.45 น. ลงทะเบียน รับคูปองจับรางวัล
และจับฉลากแลกของขวัญ
- เวลา 10.30 น. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และให้พรปีใหม่
จับฉลากของรางวัลพิเศษ 1 ชิ้น
การแข่งขันกีฬาเปตอง/เทเบิลเทนนิส
กิจกรรมสัมพันธ์กีฬาสีมหาสนุก
- เวลา 11.30 น. รับประทานอาหาร
จับฉลากของรางวัลพิเศษ
กิจกรรมสัมพันธ์กีฬาสีมหาสนุก
ประกวดร้องเพลงจากผู้แทนหน่วยงาน
จับฉลากของขวัญปีใหม่ (รางวัลใหญ่)
- เวลา 14.00 น. ปิดงาน
  มช. ได้รับเกียรติเส้นทางมงคล ?ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD? วันที่ 11 ธันวาคม 2558
hotnews
รายละเอียดดังแนบ
http://www.prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=1508
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390