เชิญร่วมประชุมวิชาการเภสัชคุ้มครองผู้บริโภค สถานการณ์ กฏหมายและนโยบายในปัจจุบัน
hotnews
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
   เอกสารประกอบ ::    module CMU.jpg
  ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนอาจารย์และนักศึกษา :
hotnews
1. สนับสนุนอาจารย์ทำงานวิจัยในชั้นเรียน
1.1 การประเมินทักษะที่จำเป็นของนักศึกษา (global citizen, 21st skill, 7 star pharmacist) จำนวน 15,000 บาท x 1 เรื่อง
1.2 การพัฒนากระบวนวิชา และการสอนจริยธรรม จรรยาบรรณในหลักสูตร จำนวน 15,000 บาท x 1 เรื่อง
2. การสนับสนุนเข้าร่วมประชุมวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา/ IPE /จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ ค่าลงทะเบียน ที่พัก ค่าเดินทาง (เบิกจ่ายตามจริงและตามระเบียบการเงิน) จำนวน 15,000 บาท x 3 ครั้ง= 45,000 บาท
3. สนับสนุนนักศึกษานำเสนอผลงาน
3.1 การส่งเสริมให้นักศึกษาไปนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (นำเสนอภายในประเทศ)
- เงินรางวัลสนับสนุนในการเสนอผลงาน/การประกวด จำนวน 8,000 บาท x 4 เรื่อง = 32,000 บาท
- การนำเสนอผลงาน mini project (R2R) จำนวน 8,000 บาท x 1 เรื่อง = 8,000 บาท
- เงินรางวัลสนับสนุนในการตีพิมพ์ผลงาน จำนวน 3,000 บาท x 2 เรื่อง = 6,000 บาท
3.2 การส่งเสริมให้นักศึกษาไปนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ (เบิกจ่ายตามประกาศคณะฯ เกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาไปนำเสนอผลงานวิชาการประกวดผลงานต่างประเทศ) จำนวน 100,000 บาท

รายละเอียดดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    ทุน2560.rar
  การเตรียมยาปราศจากเชื้อ โดยเทคนิคปลอดเชื้อ
hotnews
  ตารางสอบกลางภาคการศึกษา 2/2559
hotnews
  มุทิตาจิต..ศิษย์เก่าสัมพันธ์
hotnews
รายละเอียด
กำหนดการและหนังสือเชิญร่วมโครงการฯ
ดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    สแกน0185.pdf
  เรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาร่วมฟังการบรรยายพิเศษ..
hotnews
  รับสมัครงานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก Basic Data Analysis for Pharmaceutical Research
hotnews
รับสมัครงานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก Basic Data Analysis for Pharmaceutical Research รหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2560
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
สมัครได้ทาง http://pharmacy.cmu.ac.th/conference เท่านั้น

หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4374 Email : patcharindic@gmail.com
   เอกสารประกอบ ::    Basic_data.rar
  โครงการส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ด้านการวิจัย (Smart Researcher) ครั้งที่ 1
hotnews
แจ้งชื่อได้ที่ research.rxcmu@gmail.com ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อการเตรียมการด้านอาหารและเอกสาร
  เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
hotnews
  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 และ6th International Graduate Research Conference 2017
hotnews
1. งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
http://www.grad.cmu.ac.th/conference2017/ngrc.php

2. The 6th International Graduate Research Conference (iGRC2017)
http://www.grad.cmu.ac.th/conference2017/igrc.php
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390