International Graduate Research Conference 2015 (iGRC 2015)
hotnews
รายละเอียดดังแนบ
http://www.grad.cmu.ac.th/igrc2015/main.php
  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา พิธีสมโภชเทียนพรรษาและพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
hotnews
ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558
เวลา 08.39 น. พิธีหลอมเทียนพรรษา
ประธานฝ่ายฆราวาส (คณบดี) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ประธานฝ่ายสงฆ์ (พระครูธีรสุตพจน์) วางแผ่นเทียน
- คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา วางแผ่นเทียน เพื่อร่วมหลอมเทียน
เวลา 09.09 น.
- บรรยายธรรมะโดย พระครูธีรสุตพจน์
- ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยคณบดี และบุคลากร
เวลา 09.59 น. พิธีหล่อเทียนพรรษา
ประธานฝ่ายสงฆ์ (พระครูธีรสุตพจน์) หล่อเทียนพรรษา
- คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา ร่วมหล่อเทียนพรรษา

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 พิธีสมโภชเทียนพรรษา
เวลา 08.10 น. รถออกจากคณะฯ เพื่อนำเทียนพรรษาของคณะฯ เข้าร่วมสมโภชในพิธีหล่อเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 พิธีถวายเทียนพรรษา
เวลา 09.00 น. รถออกจากคณะฯ เพื่อนำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดผาลาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เวลา 12.00 น. ถึงคณะฯ โดยสวัสดิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมพิธีฯ และขอเชิญชวนแต่งกายชุดพื้นเมือง ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

แจ้งตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม หน่วยธุรการและสารบรรณ โทร 4318
  เชิญเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการด้านสมุนไพร
hotnews
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการด้านสมุนไพร เรื่อง แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2558
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2558ครั้งที่ 15
hotnews
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2558ครั้งที่ 15/2558
เรื่อง เภสัชภัณฑ์ที่ใช้ในการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(Pharmaceutical Products Used in Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine)
ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้สนใจโปรดแจ้งความจำนงไปยังหน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรสาร 053-941508 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-944374 สมัครออนไลน์ และ/หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/conference
หรือ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/conference
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558
   เอกสารประกอบ ::    course15-2558.pdf
  โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการนักศึกษา
hotnews
ขอทราบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ?Young Entrepreneurs Support (Y.E.S) IDEA CHALLENGE?
ติดต่อ คุณกรกนก สันติภราภพ โทร. 053-943618-9
  โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย โรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 1
hotnews
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย โรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 1

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้น

(สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด)โครงการร่วมระหว่าง ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาค
ภาควิชาอายุรศาสตร์ หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่จัดอบรม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

*ภาคทฤษฎี วันที่ 3-8 สิงหาคม พ.ศ.2558
*ภาคปฎิบัติเป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์ ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งในหลักสูตรติดต่อ


นางสาวนันนธี จอมนงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ (053) 944394,โทรสาร (053) 222741 หรือ email ใบสมัครมาที่ phargradcmu@gmail.com

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

- อ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล Email:poukwan@gmail.com โทร .080-4916060
- อ.ภญ.ชิดชนก เรือนก้อน Email: mei.ruengon@gmail.comโทร. 081-0222932

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/conference/?groups=3
   เอกสารประกอบ ::    รวมเอกสาร.rar
  ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์เภสัชกรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์เภสัชกรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2558

ซึ่งมีการจัดกิจกรรม ดังนี้
วัน จ-ศ เวลา 8.30 - 18.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน
ให้บริการดังนี้
- ให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- นิทรรศการเกี่ยวกับการใช้ยา และยาจากสมุนไพร
- ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 8.00-10.00 น. ณ คณะเภสัชศาสตร์
ให้บริการดังนี้
- ตรวจสุขภาพบุคลากรคณะฯ
- ออกบู๊ทตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง โดยศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน
- สาธิตการทำน้ำผักผลไม้ โดยศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ

Theme My Pharmacist เรื่องยา วางใจเภสัชกร
ขอเชิญชวนเภสัชกรทุกท่านร่วมแสดงบทบาททางวิชาชีพให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโกคด้านยา
หน่วยงานที่ต้องการจัดกิจกรรมในช่วงงานสัปดาห์เภสัชกรรม สามารถขอรับสื่อสนับสนุนได้ตามข้อมูลในแบบขอรับสื่อด้านล่างนี้
http://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=content_detail&view=detail&itemid=525&catid=1
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการด้านสมุนไพร เรื่อง การดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาในฤดูฝน
hotnews
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการด้านสมุนไพร
ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการบริการวิชาการด้านภูมิปัญญาสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการพึ่งตนเอง โดยศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาในฤดูฝน
ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัด
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 053-944399 (กนกลักษณ์) หรือ 0956866261 (วรรณนรี)
E-mail ; kanoklak.ben@gmail.com, wannareecharoensup@gmail.com

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1.สมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่หน้าเวปไซด์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- www.pharmacy.cmu.ac.th/conference เลือก ?บริการความรู้ด้านสมุนไพร? หรือเข้าผ่าน แบนเนอร์โฆษณา
2.ติดต่อสอบถาม โทร. 053-944399 (กนกลักษณ์) หรือ 0956866261 (วรรณนรี)
3.สามารถเข้าดูกิจกรรมประจำเดือนอื่นๆ และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ ได้ที่ www.pharmacy.cmu.ac.th/conference/ เลือก ?บริการความรู้ด้านสมุนไพร?

   เอกสารประกอบ ::    rain_course58.pdf
  ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 10
hotnews
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 10/2558
เรื่อง Advanced Pharmacoepidemiology and Statistics: Self-directed Learning
ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558

ณ ห้องเชียงแสน ชั้น ๓ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การสมัคร ผู้สนใจโปรดแจ้งความจำนงไปยัง หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-944374

สมัครออนไลน์ หรือ Download ใบสมัครได้ที่
http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/conference หรือ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/conference
   เอกสารประกอบ ::    58010013_data.pdf
  ปรับเปลี่ยน JumboPlus รูปแบบใหม่
hotnews
สำนัก ITSC ได้ปรับเปลี่ยน การใช้งาน Jumboplus ในรูปแบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป โดยที่ 1 คน เข้าใช้งานได้ 5 device ไม่ต้องใส่ หมายเลข Mac Address ของเครื่องอีกต่อไป แต่ต้องลงทะเบียนที่ https://account.cmu.ac.th/ ครั้งแรกก่อนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ระบบจะจดจำเองอัตโนมัติ และบุคคลที่ไม่มี Account CMU ก็สามารถลงทะเบียนใช้งานได้ชั่วคราว ที่ https://guestaccount.cmu.ac.th/ และผู้ใช้เดิมก็ใช้งานได้ตามปกติต่อไป

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-3827 อีเมล onestop@cmu.ac.th
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390