?เส้นทางสู่ฝันและความสำเร็จของบัณฑิต ม.ช.?
hotnews
  ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เลือกรูปปั้นช้าง
hotnews
https://docs.google.com/forms/d/1w9Ft6KnpWFWm173xNuXRJlqJcU-e3FYPgv8W1odD41s/viewform

สามารถโหวตได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557
  การบรรยายพิเศษ เรื่อง ?Global Drug Development: Industrial Perspective? โดย Mr.Haruki Kinoshita"
hotnews
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ ได้มีกำหนดการจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง ?Global Drug Development: Industrial Perspective? โดย Mr.Haruki Kinoshita ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนายา เภสัชวิทยา พิษวิทยา เภสัชจลศาสตร์ และเมแทบอลิซึมของยา จากประเทศญี่ปุ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และเหมาะสมเผยแพร่ให้นักศึกษา คณาจารย์ ผู้มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ใคร่ขอเชิญท่านเข้าร่วมการกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกันนี้ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ที่ e-mail: inter.pharcmu@gmail.com โทรศัพท์ 053 ? 944368
  12 สิงหา มหาราชินี
hotnews
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    ประชาสัมพันธ์.pdf
  รับสมัครการอบรมน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค
hotnews
กิจกรรม Do It Yourself เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการอบรมน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค วันเสาร์ ที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับจำนวนประมาณ 100 คนผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน Online ได้ที่เวปไซด์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่http://www.pharmacy.cmu.ac.th หรือ http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/conference หรือกรอกใบสมัคร ส่งทางโทรสาร 053-941-508 หรือส่งทาง Email: patcharindic@gmail.comติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณพัชรินทร์ วังคะวงษ์ หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053-944-374  เชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร(ที่ยังไม่ได้ตอบแบบสำรวจฯ)
hotnews
ตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจระดับความสุขด้วยตนเอง : Happinometer ในช่วงวันที่ 16-30 มิถุนายน 2557 พบว่ามีผู้ตอบแบบสำรวจเพียง 4.4% เท่านั้น ทางมหาวิทยาลัยจึงขอขยายเวลาในการตอบแบบสำรวจฯออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557งานนโยบายและแผนฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากร(ที่ยังไม่ได้ตอบแบบสำรวจฯ)ให้เข้าไปตอบแบบสำรวจผ่านทางเว็บไซต์ URL : http://www.enterprise.happy.mahidol.ac.th/ โดยให้ใช้ชื่อผู้ใช้ (User name) : CMU1 รหัสผ่าน (Password) : happycmu
  ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
hotnews
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2557กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่ 4 - 5 กันยายน 2557 ณ ห้องเชียงดาว ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.med.cmu.ac.th/hospital/dis/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=176&Itemid=63
   เอกสารประกอบ ::    1647.pdf
  การรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
  แนวปฏิบัติการขออนุมัติลงทะเบียนกรณีพิเศษ
hotnews
มหาวิทยาลัยมีมาตรการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนหลังกำหนดและให้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป นักศึกษาทุกคนต้องรู้และทำความเข้าใจ เพื่อลงทะเบียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเรียบร้อย ตามที่ตั้งใจ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

   เอกสารประกอบ ::    แนวปฏิบัติ.pdf
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390