ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
- เรื่อง การรับย้ายนักศึกษาจากคณะอื่นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558
- แบบฟอร์มการขอย้ายเข้าศึกษาในคณะเสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารดังแนบ

   เอกสารประกอบ ::    pharmacy_cmu0002.pdf
  ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
- เรื่อง การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นของรัฐ ประจำปี 2558

เอกสารดังแนบ

   เอกสารประกอบ ::    pharmacy_cmu0001.pdf
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2558
hotnews
ตามที่คณะฯ ได้กำหนดจัดให้มีการสัมมนาอาจารย์ และบุคลากรประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกแห่งคุณภาพในการทำงาน และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานร่วมกัน ระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์ โดยมีกำหนดการตามรายละเอียดแนบ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประสงค์ขอความกรุณาจากท่านกรอกรายละเอียดการเข้าร่วมสัมมนา และส่งคืนหน่วยบริหารงานบุคคล หรืออีเมล kusuma.pakpoom@cmu.ac.th ภายในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
   เอกสารประกอบ ::    seminar2558.pdf
  เชิญร่วมงานเปิดตัว "มหกรรมยาและสุขภาพ: สุขภาพทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ"
hotnews
  ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558
hotnews
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับขึ้นปีใหม่
1. Theme ของการจัดงานในปีนี้ คือ การสวมหมวก และขอเชิญชวนผู้ร่วมงานร่วมประกวดหมวกสวยงาม
2. การแลกของขวัญในราคาชิ้นละไม่ต่ำกว่า 100 บาท (ตามสมัครใจและแลกได้มากกว่า 1 ชิ้น)
3. หากประสงค์จะร่วมสนับสนุนเงินหรือของรางวัล เพื่อสมทบการจัดงานในครั้งนี้ ขอความกรุณา
แจ้งความจำนง หน่วยธุรการและสารบรรณ โทร 4319 : ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2557
   เอกสารประกอบ ::    hby2015.pdf
  มหกรรมยา
hotnews
มีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ตามเอกสารแนบนะครับ..
   เอกสารประกอบ ::    poster_มหกรรมยา.pdf
  ร่วมถวายพระพร 5 ธันวา มหาราช
hotnews
-
  ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
hotnews
ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอความกรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมในใบตอบรับมายังหน่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 หรือ fax : 053-944323
  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2557
hotnews
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรในการเตรียมยารูปแบบต่างๆ
hotnews
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรในการเตรียมยารูปแบบต่างๆ Workshop for Pharmacists on Dosage Form Formulation

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2557
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2557

ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รับจำนวนจำกัด สมัคร Online ได้ที่ http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/conference

ตั้งแต่บัดนี้
   เอกสารประกอบ ::    57040010.rar
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390