ขอเชิญชวน บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ..
hotnews
  วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    pharmacy_cmu_57.pdf
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11 (ตอนที่ 1) และ 15/2557 (ตอนที่ 2) เรื่อง Research Methodology I,II แบบ Self-directed Learning
hotnews
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11 (ตอนที่ 1) และ 15/2557 (ตอนที่ 2) เรื่อง Research Methodology I,II แบบ Self-directed Learningตอนที่ 1 (ครั้งที่ 11/2557) ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-4 เมษายน 2557

ณ ห้องเชียงแสน โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ ถนนลอยเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ตอนที่ 2 (ครั้งที่ 15/2557) ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2557

ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การสมัคร ผู้สนใจโปรดแจ้งความจำนงไปยัง หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรสาร 053-941508

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-944374สมัครออนไลน์ หรือ Download ใบสมัครได้ที่

http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/conference

??.ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557....?
   เอกสารประกอบ ::    research_all57.pdf
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 26-28 มีนาคม 2557
hotnews
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Hands-On Workshop on PK/PD Modeling and Simulations Using WinNonlin , IVIVC Toolkit, and NLME on the Phoenix Platform
ในวันที่ 26-28 มีนาคม 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   เอกสารประกอบ ::    PK-PD modeling workshop.pdf
  9 th National e-Learning Seminar and Workshop 2014
hotnews
การเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง ปี 2557

การเรียนรู้อย่างชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557

ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบตอบรับเข้าร่วมและกำหนดการจัดงาน

http://itsc.cmu.ac.th/elearningday2014/
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2557
hotnews
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2557 เรื่อง สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสุขภาพสำหรับเภสัชกร (Sociology and Anthropology for Pharmacy)

?การบริบาลทางเภสัชกรรมในยุคพหุวัฒนธรรมและการแพทย์พหุลักษณ์?ระหว่างวันที่ 24?28 มีนาคม 2557


ณ ห้องดอยสุเทพ ชั้น 1 โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2557

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/conferenceสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-944374  ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบประเมิน
hotnews
  pharmacy@cmu
hotnews
  การบริการวิชาการความรู้เรื่องสุขภาพและยาสู่ชุมชุน ภาคเรียนที่ 2/2556
hotnews
เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนาตนเองด้านการทำงานเป็นทีม การเตรียมข้อมูล และการสื่อสารเรื่องยาและสุขภาพกับผู้คนในชุมชน อันเป็นทักษะวิชาชีพที่สำคัญสำหรับเภสัชกร..

   เอกสารประกอบ ::    community services-short communication.pdf
  Patient Counseling Event @ Pharmacy ครั้งที่ 1
hotnews
สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันการสัมภาษณ์และให้คาปรึกษาเรื่องยา (The Patient Counseling Event, PCE) ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 15.30 - 17.00 น..
   เอกสารประกอบ ::    short_communication_counselling_contest_27012557.pdf
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390