ปรับเปลี่ยน JumboPlus รูปแบบใหม่
hotnews
สำนัก ITSC ได้ปรับเปลี่ยน การใช้งาน Jumboplus ในรูปแบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป โดยที่ 1 คน เข้าใช้งานได้ 5 device ไม่ต้องใส่ หมายเลข Mac Address ของเครื่องอีกต่อไป แต่ต้องลงทะเบียนที่ https://account.cmu.ac.th/ ครั้งแรกก่อนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ระบบจะจดจำเองอัตโนมัติ และบุคคลที่ไม่มี Account CMU ก็สามารถลงทะเบียนใช้งานได้ชั่วคราว ที่ https://guestaccount.cmu.ac.th/ และผู้ใช้เดิมก็ใช้งานได้ตามปกติต่อไป

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-3827 อีเมล onestop@cmu.ac.th
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 16
hotnews
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2558ครั้งที่ 16/2558
เรื่อง ระบบสุขภาพชุมชนเพื่องานปฐมภูมิและคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับเภสัชกร
(Primary Care Services and Consumer Protection in Community for Pharmacists)
ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2558ณ ห้องประชุมอิมพีเรียลฮอลล์ 1 ชั้น 2 และ ห้องประชุมอิมพีเรียล 3 ชั้น 2
โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สมัคร ผู้สนใจโปรดแจ้งความจำนงไปยัง ?หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรสาร 053-941508 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-944374
สมัครออนไลน์ และหรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/conference" target="makok.pharmacy.cmu.ac.th/conference">http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/conference> ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
hotnews
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    Cos_phar58.pdf
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการด้านสมุนไพร ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือเรื่อง สวนสวยด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน
hotnews
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการด้านสมุนไพร ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ
เรื่อง สวนสวยด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่
http://www.pharmacy.cmu.ac.th/conference/?groups=2" target="www.pharmacy.cmu.ac.th/conference/?groups=2">http://www.pharmacy.cmu.ac.th/conference/?groups=2>" target="www.pharmacy.cmu.ac.th/conference/?groups=2">http://www.pharmacy.cmu.ac.th/conference/?groups=2" target="www.pharmacy.cmu.ac.th/conference/?groups=2http://www.pharmacy.cmu.ac.th/conference/?groups=2>>
หรือติดต่อศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ โทร. 053-944399 (กนกลักษณ์) หรือ 0956866261 (วรรณนรี)
E-mail : kanoklak.
ben@gmail.comben@gmail.com>ben@gmail.comben@gmail.com>ben@gmail.comben@gmail.com>ben@gmail.com>> , wannareecharoensup@gmail.comwannareecharoensup@gmail.com>wannareecharoensup@gmail.comwannareecharoensup@gmail.com>wannareecharoensup@gmail.comwannareecharoensup@gmail.com>wannareecharoensup@gmail.com>>
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
hotnews
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    Cos_phar58.pdf
  โครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558
hotnews
http://tlponline.eqd.cmu.ac.th
สอบถามข้อมูล : นางจารุภา สุทธายุทธกุล 0-5394-1415
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2558 เรื่อง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine)
hotnews
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2558
เรื่อง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine)
ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2558

ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การสมัคร ผู้สนใจโปรดแจ้งความจำนงไปยัง หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-944374

สมัครออนไลน์ หรือ Download ใบสมัครได้ที่
http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/conference
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558....

  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการด้านสมุนไพร ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ
hotnews
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการด้านสมุนไพร ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ
เรื่อง การดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาในฤดูร้อน

สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่

http://www.pharmacy.cmu.ac.th/conference/?groups=2


หรือติดต่อศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ โทร. 053-944399 (กนกลักษณ์) หรือ 0956866261 (วรรณนรี)
E-mail : kanoklak.ben@gmail.com , wannareecharoensup@gmail.com
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 13
hotnews
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2558ครั้งที่ 13/2558
เรื่อง Adverse Drug Reaction Monitoring
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ? 1 กรกฎาคม 2558ณ ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ผู้สนใจโปรดแจ้งความจำนงไปยัง หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรสาร 053- 941508สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-944374
สมัครออนไลน์ และ/หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/conference
   เอกสารประกอบ ::    โครงการADR58n(1)ประชาสัมพันธ์.pdf
  ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์คุ้มครองผู้บริโภค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์คุ้มครองผู้บริโภค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องพุทธชาด ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- เชิญร่วมกันทดสอบอาหารและเครื่องสำอางที่สงสัย เช่น บอแรกซ์ในอาหาร ฟอร์มาลีน และสเตียรอยด์ในเครื่องสำอาง
- การคำนวณแคลอรี่อาหารและการอ่านฉลากโภชนาการ
- การเลือกผักที่ปลอดภัยและการล้างผักอย่างถูกวิธี
- เรียนรู้การทดสอบน้ำมันทอดซ้ำจนทดสอบเองได้
และความรู้อื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น อาหารปิ้งย่างดีไหม กินอาหารแช่แข็งต้องระวังอะไร ภาชนะที่ใช้กับไมโครเวฟ กาแฟแคลอรี่เท่าไร

ส่งชื่อเข้าร่วมงานได้ภายในวันอังคารนี้ที่คุณกุสุมา โทร 4319
เรียนรู้ครบทุกฐานได้รับเกียรติบัตรการเข้ร่วมงานการคุ้มครองผู้บริโภคและของที่ระลึกจากงาน
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390