ขอเชิญร่วมงาน พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี อดีตคณาจารย์และบุคลากรผู้อาวุโส คณะเภสัชศาสตร์ และ พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
กำหนดการดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    poster_t_fes.pdf
  ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 13/2557 เรื่อง Adverse Drug Reaction Monitoring
hotnews
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 13/2557 เรื่อง Adverse Drug Reaction Monitoring

ระหว่างวันที่ 28 เมษายน?2 พฤษภาคม ๒๕๕7

ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่การสมัคร ผู้สนใจโปรดแจ้งความจำนงไปยัง

หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ

ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรสาร 053-941508

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-944374

สมัครออนไลน์ หรือ Download ใบสมัครได้ที่http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/conference

Email : patcharindic@gmail.comตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557
   เอกสารประกอบ ::    โครงการADR2557.pdf
  ขอเชิญชวน บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ..
hotnews
  วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    pharmacy_cmu_57.pdf
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11 (ตอนที่ 1) และ 15/2557 (ตอนที่ 2) เรื่อง Research Methodology I,II แบบ Self-directed Learning
hotnews
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11 (ตอนที่ 1) และ 15/2557 (ตอนที่ 2) เรื่อง Research Methodology I,II แบบ Self-directed Learningตอนที่ 1 (ครั้งที่ 11/2557) ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-4 เมษายน 2557

ณ ห้องเชียงแสน โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ ถนนลอยเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ตอนที่ 2 (ครั้งที่ 15/2557) ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2557

ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การสมัคร ผู้สนใจโปรดแจ้งความจำนงไปยัง หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรสาร 053-941508

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-944374สมัครออนไลน์ หรือ Download ใบสมัครได้ที่

http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/conference

??.ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557....?
   เอกสารประกอบ ::    research_all57.pdf
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 26-28 มีนาคม 2557
hotnews
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Hands-On Workshop on PK/PD Modeling and Simulations Using WinNonlin , IVIVC Toolkit, and NLME on the Phoenix Platform
ในวันที่ 26-28 มีนาคม 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   เอกสารประกอบ ::    PK-PD modeling workshop.pdf
  9 th National e-Learning Seminar and Workshop 2014
hotnews
การเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง ปี 2557

การเรียนรู้อย่างชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557

ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบตอบรับเข้าร่วมและกำหนดการจัดงาน

http://itsc.cmu.ac.th/elearningday2014/
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2557
hotnews
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2557 เรื่อง สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสุขภาพสำหรับเภสัชกร (Sociology and Anthropology for Pharmacy)

?การบริบาลทางเภสัชกรรมในยุคพหุวัฒนธรรมและการแพทย์พหุลักษณ์?ระหว่างวันที่ 24?28 มีนาคม 2557


ณ ห้องดอยสุเทพ ชั้น 1 โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2557

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/conferenceสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-944374  ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบประเมิน
hotnews
  pharmacy@cmu
hotnews
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390