กิจกรรมเจริญกุศล
hotnews
  ขอเชิญชวนอบรม ?การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และปฏิทินออนไลน์ (Outlook Web App and Calendar) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน?
hotnews
อบรม ?การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และปฏิทินออนไลน์ (Outlook Web App and Calendar) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน?

สำหรับบุคลากร และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 4 รอบ จำกัดเพียงรอบละ 50 คน ดังนี้

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 รอบที่ 1 เวลา 9.00 ? 12.00 น. รอบที่ 2 เวลา 13.00 ? 16.00 น.

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 รอบที่ 3 เวลา 9.00 ? 12.00 น. รอบที่ 4 เวลา 13.00 ? 16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

http://itsc.cmu.ac.th/view_news.aspx?newsid=MzM5
  ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 21 ณ ศาลาอ่างแก้ว วันที่ 19-25 มกราคม 2558
hotnews
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 21 ณ ศาลาอ่างแก้ว วันที่ 19-25 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 20.00 น.
   เอกสารประกอบ ::    สแกน.pdf
  Congratulations! 2558
hotnews
-
  การประชุมวิชาการบริบาลเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2558
hotnews
กำหนดการดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    care_eduserv1.pdf
  กิจกรรม "ปันน้ำใจต้านภัยหนาว" ประจำปี 2558
hotnews
  ขอเชิญชวน บุคลากรและนักศึกษาร่วมทำบุญ ต้อนรับปีใหม่
hotnews
ท่านใดที่ประสงค์ถวายจตุปัจจัย ไทยทาน สามารถถวายได้ในวัน และเวลาดังกล่าว สำปรับปัจจัย ไทยทาน ที่ทุกท่านนำมาถาวาย ท่านพระครู จะได้นำไปมอบให้กับพระ เณร หรือญาติโยมที่มีความจำเป็นต่อไป
  ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
- เรื่อง การรับย้ายนักศึกษาจากคณะอื่นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558
- แบบฟอร์มการขอย้ายเข้าศึกษาในคณะเสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารดังแนบ

   เอกสารประกอบ ::    pharmacy_cmu0002.pdf
  ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
- เรื่อง การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นของรัฐ ประจำปี 2558

เอกสารดังแนบ

   เอกสารประกอบ ::    pharmacy_cmu0001.pdf
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2558
hotnews
ตามที่คณะฯ ได้กำหนดจัดให้มีการสัมมนาอาจารย์ และบุคลากรประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกแห่งคุณภาพในการทำงาน และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานร่วมกัน ระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์ โดยมีกำหนดการตามรายละเอียดแนบ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประสงค์ขอความกรุณาจากท่านกรอกรายละเอียดการเข้าร่วมสัมมนา และส่งคืนหน่วยบริหารงานบุคคล หรืออีเมล kusuma.pakpoom@cmu.ac.th ภายในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
   เอกสารประกอบ ::    seminar2558.pdf
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390