ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
hotnews
  โครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
โครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วมเสนอชื่อผู้เหมาะสมได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มี ๘ ประเภท ตามสาขา ดังนี้

(๑) สาขาเภสัชอุตสาหกรรม

(๒) สาขาเภสัชกรรมการตลาด

(๓) สาขาเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา)

(๔) สาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล

(๕) สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหารเภสัชกิจ

(๖) สาขาการศึกษาและวิจัย

(๗) สาขาการบริหารจัดการองค์กร

(๘) ศิษย์เก่าผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและ/หรือต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2557ส่งแบบเสนอชื่อฯ ที่ https://docs.google.com/forms/d/1jy-xH_KB-9_2kJ1qWORKcNw9eiaZwbV7GRsuLMrd3BE/viewform
   เอกสารประกอบ ::    FINAL56_1_1.pdf
  ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการอบรมโปรแกรมออนไลน์ Turnitin
hotnews
ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการอบรมโปรแกรมออนไลน์ Turnitin ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นเครื่องมือตรวจสอบการทำซ้ำผลงานวิจัย ผลงานขอตำแหน่งทางวิชาการ และวิทยานิพนธ์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลสรุปการตรวจสอบและมีระบบบริหารจัดการการ เรียนการสอน การสั่งงาน ส่งรายงาน ตรวจสอบรายงานและประเมินผลให้คะแนนของกระบวนวิชาต่างๆ ในลักษณะห้องเรียนออนไลน์ ที่อาจารย์ผู้สอนสามารถบริหารจัดการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ โดยจัด 2 รอบ คือ รอบแรก เวลา 09.00 - 10.30 น. และรอบที่สอง เวลา 10.45 - 12.00 น.

สามารถลงชื่อเข้าร่วมอบรมได้ที่หน่วยบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 053-944394 หรือ e-mail :phargradcmu@gmail.com (สามารถนำโน๊ตบุ๊คมาได้) ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
  คณะเภสัชศาสตร์ ขอรับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
กำหนดการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์

ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2557
   เอกสารประกอบ ::    ass_phar57_1.pdf
  ขอเชิญชวน เข้าร่วมพิธีหล่อเทียน สมโภชเทียน และถวายเทียนพรรษา
hotnews
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557

เวลา 08.39 น. พิธีหลอมเทียนพรรษา

ประธานฝ่ายฆราวาส (คณบดี) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ประธานฝ่ายสงฆ์ (พระครูธีรสุตพจน์) วางแผ่นเทียน

- คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา

วางแผ่นเทียน เพื่อร่วมหลอมเทียน

เวลา 09.09 น. - บรรยายธรรมะโดย พระครูธีรสุตพจน์

- ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยคณบดี และบุคลากร

เวลา 09.59 น. พิธีหล่อเทียนพรรษา

ประธานฝ่ายสงฆ์ (พระครูธีรสุตพจน์) หล่อเทียนพรรษา

- คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา

ร่วมหล่อเทียนพรรษา

วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 พิธีสมโภชเทียนพรรษา

เวลา 08.10 น. รถออกจากคณะฯ เพื่อนำเทียนพรรษาของคณะฯ

เข้าร่วมสมโภชในพิธีหล่อเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 พิธีถวายเทียนพรรษา

เวลา 09.00 น. รถออกจากคณะฯ เพื่อนำเทียนพรรษาไปถวาย

ณ วัดผาลาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เวลา 12.00 น. ถึงคณะฯ โดยสวัสดิภาพ
  การประชุม International Graduate Research Conference 2014 (iGRC 2014)
hotnews
  ?การทำงานในโลกยุคหลังสมัยใหม่?
hotnews
เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในหัวข้อ?การทำงานในโลกยุคหลังสมัยใหม่?ในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์: อาจารย์ ดร.ภก.นพดล เหลืองภิรมย์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 16/2557 เรื่อง เภสัชภัณฑ์ที่ใช้ในการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
hotnews
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 16/2557 เรื่อง เภสัชภัณฑ์ที่ใช้ในการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


ระหว่างวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2557


ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่การสมัคร ผู้สนใจโปรดแจ้งความจำนงไปยัง

หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ

ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรสาร 053-941508

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-944374

สมัครออนไลน์ หรือ Download ใบสมัครได้ที่


http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/conference

Email : patcharindic@gmail.com

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557
  ขอความร่วมมือนักเรียนตอบแบบประเมิน
hotnews
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงระบบเครือข่าย
hotnews
-
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390