pharmacy@cmu
hotnews
  การบริการวิชาการความรู้เรื่องสุขภาพและยาสู่ชุมชุน ภาคเรียนที่ 2/2556
hotnews
เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนาตนเองด้านการทำงานเป็นทีม การเตรียมข้อมูล และการสื่อสารเรื่องยาและสุขภาพกับผู้คนในชุมชน อันเป็นทักษะวิชาชีพที่สำคัญสำหรับเภสัชกร..

   เอกสารประกอบ ::    community services-short communication.pdf
  Patient Counseling Event @ Pharmacy ครั้งที่ 1
hotnews
สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันการสัมภาษณ์และให้คาปรึกษาเรื่องยา (The Patient Counseling Event, PCE) ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 15.30 - 17.00 น..
   เอกสารประกอบ ::    short_communication_counselling_contest_27012557.pdf
  Bridging from yesterday to tomorrow
hotnews
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
hotnews
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine)จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17?21 มีนาคม 2557 ณ ห้องเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

สมัคร Online ได้ที่ http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/conference
   เอกสารประกอบ ::    แบบตอบรับ.pdf
  ขอแสดงความยินดี แก่ บัณฑิต ทุกท่าน
hotnews
  หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
เปิดรับสมัครแล้ว 23 ธันวาคม 2556 - 31 มกราคม 2557
   เอกสารประกอบ ::    PharAd_CMU_Brochure_2_2556_course1.pdf
  ดาวน์โหลดพื้นหลัง 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
ขั้นตอนการเปลี่ยนไฟล์ .pdf เป็นไฟล์รูปภาพ

1. เปิดไฟล์ pdf ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Professional

2. คลิกเมนู File

3. เลือกคำสั่ง Save As

4. เลือกชนิดของไฟล์ Save as type เป็น JPEG
   เอกสารประกอบ ::    bg_cmu.pdf
  พิธีเปิดร้านยาสมุนไพรหอมไกล ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 16.00 น.
hotnews
  แบบประเมินการอบรม
hotnews
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390