การรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
  แนวปฏิบัติการขออนุมัติลงทะเบียนกรณีพิเศษ
hotnews
มหาวิทยาลัยมีมาตรการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนหลังกำหนดและให้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป นักศึกษาทุกคนต้องรู้และทำความเข้าใจ เพื่อลงทะเบียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเรียบร้อย ตามที่ตั้งใจ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

   เอกสารประกอบ ::    แนวปฏิบัติ.pdf
  ขอเชิญบุคลากร อาจารย์ ร่วมประเมินการจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์
hotnews
  โครงการอบรมถ่ายภาพ และประกวดภาพถ่าย
hotnews
หัวข้อ "Pharmacy@CMU: 5 ทศวรรษแห่งความประทับใจ"รายละเอียดโครงการ :

http://www.pharmacy.cmu.ac.th/50Pharmacy/photo.html
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การบูรณาการ ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมทักษะของผู้สอนด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้"
hotnews
สมัครเข้าร่วมอบรมฟรี

รายละเอียดเพิ่มเติม/ลงทะเบียนออนไลน์

http://www.itsc.cmu.ac.th/ict/
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
hotnews
  โครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
โครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วมเสนอชื่อผู้เหมาะสมได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มี ๘ ประเภท ตามสาขา ดังนี้

(๑) สาขาเภสัชอุตสาหกรรม

(๒) สาขาเภสัชกรรมการตลาด

(๓) สาขาเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา)

(๔) สาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล

(๕) สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหารเภสัชกิจ

(๖) สาขาการศึกษาและวิจัย

(๗) สาขาการบริหารจัดการองค์กร

(๘) ศิษย์เก่าผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและ/หรือต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2557ส่งแบบเสนอชื่อฯ ที่ https://docs.google.com/forms/d/1jy-xH_KB-9_2kJ1qWORKcNw9eiaZwbV7GRsuLMrd3BE/viewform
   เอกสารประกอบ ::    FINAL56_1_1.pdf
  ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการอบรมโปรแกรมออนไลน์ Turnitin
hotnews
ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการอบรมโปรแกรมออนไลน์ Turnitin ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นเครื่องมือตรวจสอบการทำซ้ำผลงานวิจัย ผลงานขอตำแหน่งทางวิชาการ และวิทยานิพนธ์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลสรุปการตรวจสอบและมีระบบบริหารจัดการการ เรียนการสอน การสั่งงาน ส่งรายงาน ตรวจสอบรายงานและประเมินผลให้คะแนนของกระบวนวิชาต่างๆ ในลักษณะห้องเรียนออนไลน์ ที่อาจารย์ผู้สอนสามารถบริหารจัดการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ โดยจัด 2 รอบ คือ รอบแรก เวลา 09.00 - 10.30 น. และรอบที่สอง เวลา 10.45 - 12.00 น.

สามารถลงชื่อเข้าร่วมอบรมได้ที่หน่วยบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 053-944394 หรือ e-mail :phargradcmu@gmail.com (สามารถนำโน๊ตบุ๊คมาได้) ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
  คณะเภสัชศาสตร์ ขอรับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
กำหนดการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์

ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2557
   เอกสารประกอบ ::    ass_phar57_1.pdf
  ขอเชิญชวน เข้าร่วมพิธีหล่อเทียน สมโภชเทียน และถวายเทียนพรรษา
hotnews
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557

เวลา 08.39 น. พิธีหลอมเทียนพรรษา

ประธานฝ่ายฆราวาส (คณบดี) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ประธานฝ่ายสงฆ์ (พระครูธีรสุตพจน์) วางแผ่นเทียน

- คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา

วางแผ่นเทียน เพื่อร่วมหลอมเทียน

เวลา 09.09 น. - บรรยายธรรมะโดย พระครูธีรสุตพจน์

- ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยคณบดี และบุคลากร

เวลา 09.59 น. พิธีหล่อเทียนพรรษา

ประธานฝ่ายสงฆ์ (พระครูธีรสุตพจน์) หล่อเทียนพรรษา

- คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา

ร่วมหล่อเทียนพรรษา

วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 พิธีสมโภชเทียนพรรษา

เวลา 08.10 น. รถออกจากคณะฯ เพื่อนำเทียนพรรษาของคณะฯ

เข้าร่วมสมโภชในพิธีหล่อเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 พิธีถวายเทียนพรรษา

เวลา 09.00 น. รถออกจากคณะฯ เพื่อนำเทียนพรรษาไปถวาย

ณ วัดผาลาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เวลา 12.00 น. ถึงคณะฯ โดยสวัสดิภาพ
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390