ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 26-28 มีนาคม 2557
hotnews
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Hands-On Workshop on PK/PD Modeling and Simulations Using WinNonlin , IVIVC Toolkit, and NLME on the Phoenix Platform
ในวันที่ 26-28 มีนาคม 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   เอกสารประกอบ ::    PK-PD modeling workshop.pdf
  9 th National e-Learning Seminar and Workshop 2014
hotnews
การเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง ปี 2557

การเรียนรู้อย่างชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557

ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบตอบรับเข้าร่วมและกำหนดการจัดงาน

http://itsc.cmu.ac.th/elearningday2014/
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2557
hotnews
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 8/2557 เรื่อง สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสุขภาพสำหรับเภสัชกร (Sociology and Anthropology for Pharmacy)

?การบริบาลทางเภสัชกรรมในยุคพหุวัฒนธรรมและการแพทย์พหุลักษณ์?ระหว่างวันที่ 24?28 มีนาคม 2557


ณ ห้องดอยสุเทพ ชั้น 1 โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2557

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/conferenceสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-944374  ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบประเมิน
hotnews
  pharmacy@cmu
hotnews
  การบริการวิชาการความรู้เรื่องสุขภาพและยาสู่ชุมชุน ภาคเรียนที่ 2/2556
hotnews
เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนาตนเองด้านการทำงานเป็นทีม การเตรียมข้อมูล และการสื่อสารเรื่องยาและสุขภาพกับผู้คนในชุมชน อันเป็นทักษะวิชาชีพที่สำคัญสำหรับเภสัชกร..

   เอกสารประกอบ ::    community services-short communication.pdf
  Patient Counseling Event @ Pharmacy ครั้งที่ 1
hotnews
สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันการสัมภาษณ์และให้คาปรึกษาเรื่องยา (The Patient Counseling Event, PCE) ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 15.30 - 17.00 น..
   เอกสารประกอบ ::    short_communication_counselling_contest_27012557.pdf
  Bridging from yesterday to tomorrow
hotnews
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
hotnews
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine)จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17?21 มีนาคม 2557 ณ ห้องเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

สมัคร Online ได้ที่ http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/conference
   เอกสารประกอบ ::    แบบตอบรับ.pdf
  ขอแสดงความยินดี แก่ บัณฑิต ทุกท่าน
hotnews
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390