ขอเรียนเชิญเภสัชกรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง เภสัชกรกับงานวิจัยสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัยสมเหตุผลของประชาชน
hotnews
ขอเรียนเชิญเภสัชกรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ (ไม่มีค่าลงทะเบียน)
ผ่านการถ่ายทอดสัญญานจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง เภสัชกรกับงานวิจัยสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัยสมเหตุผลของประชาชน (5.5 หน่วยกิต CPE)
สำหรับเภสัชกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการวันเภสัชกรโลก 25 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ เวลา 08.30-16.30 น.
ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง https://goo.gl/forms/NdQmrPl9wdLLDlpE3 หรือ QR CODE
  ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
hotnews
  จากรั้วเขียวมะกอกสู่เภสัชกรยุค 4.0
hotnews
  การควบคุมคุณภาพ และจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานของสมุนไพร
hotnews
  ความเข้าใจข้อกำหนดและการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005
hotnews
  การพัฒนาระบบสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคมของคณะฯ/ส่วนงาน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    S__176373774.jpg
  ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิต อาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การใช้ความรู้ทางสถิติในงานวิจัย
hotnews
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิต อาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การใช้ความรู้ทางสถิติในงานวิจัย โดย ผศ.ดร.ภญ.ดุจฤดี ชินวงศ์

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น.
ห้องพุทธชาด ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
  งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
hotnews
กำหนดการดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    งานเกษียณ60.jpg
  ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมปลูกต้นดาวเรืองร่วมกับศิษย์เก่า
hotnews
  โครงการ KM Day ประจำปี 2560
hotnews
กำหนดการดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    01.docx
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390