11 พฤษภาคม 2560
การให้บริการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรในร้านยา
โดย ภญ.ดาวทิพย์ จิรนิวตานนท์ (การเลิกบุหรี่ด้วยหลัก 5D / 5A) นศภ. ฝึกงานศูนย์ฯ (ยาที่ใช้ในการเลิกบุหรี่) อ.ภก.เกียรติเกรียงไกร โกยโกศล คณะเภสัชศาสตร์ มช. (ขั้นตอนบริการที่ร้านยา มช.)j
03 พฤษภาคม 2560
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดย นศภ. ฝึกงานศูนย์ฯ (ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่มือสอง) อ.ภก.จิรวิชญ์ ยาดี มช. (กฎหมายการคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่) ว่าที่ร.ต.ทวีศักดิ์ จินต์จิระนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการฝ่ายควบคุมโรค สสจ.j
02 พฤษภาคม 2560
บุหรี่ไฟฟ้า และบารากู่
โดย นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ฝึกงานศูนย์ฯ (นิยาม ฤทธิ์การติด) ภญ.อัจฉริยา คำยิ่งโยชน์ ร้านยา มช. (การใช้ทดแทนบุหรี่) ว่าที่ร.ต.ทวีศักดิ์ จินต์จิระนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการฝ่ายควบคุมโรค สสจ.(กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าและบารากู่)j
26 เมษายน 2560
ยาปฏิชีวนะตกค้างในอาหารและปศุสัตว์จริงหรือ
โดย รศ.ดร.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล + ภก.พิสนธิ์ ศรีบัณฑิต สสจ.j
26 เมษายน 2560
ครีมกันแดด
โดย รศ.ดร.ภก.สุรพล นธการกิจกุล (วิทย์ฯ) + ภญ.ดาวทิพย์ จิรนิวาตานนท์ (สสจ)j
คลิปเสียง
25 เมษายน 2560
ภาวะร่างกายขาดน้ำ
โดย ภญ.จตุพร กิติคุณ (ศูนย์ปฏิบัติการฯ) + ภญ.ดวงธิดา กนิษฐสวัสดิ์ สสจ. j
19 เมษายน 2560
ลมแดด ในผู้ใหญ่และเด็ก
โดย อ.ภก.ภัทรพันธ์ สุขวัฒิชัย (บริบาลฯ) ภญ.จีรัติการณื พิทาคำ (รพ.มหาราช) j
18 เมษายน 2560
องกินของฝากเชียงใหม่ (แหนม หมูยอ) การเลือกให้ปลอดภัยและการระวังโรคพยาธิ
โดย อ.ภก.เกียรติเกรียงไกร โกยโกศล + ภญ.ดวงธิดา กนิษฐสวัสดิ์ สสจ.j
29 มีนาคม 2560
การใช้ยารักษาอาการท้องเสียอย่างสมเหตุผล
โดย ภก.อรรฆพล พรพรหม (ศูนย์ปฏิบัติการฯ) + สสจ.j
22 มีนาคม 2560
สมุนไพรรักษาอาการท้องเสีย
โดย ผศ.ดร.ภญ.วิสินี จันทร์มหาเสถียร (วิทย์ฯ) ภก.พิสนธ์ (สสจ)j
22 มีนาคม 2560
โรคพิษสุนัขบ้า โรคกลัวน้ำ
โดย อ.ภก.กันต์ แดงสืบตระกูล (บริบาลฯ) + (สสจ)j
คลิปเสียง
08 มีนาคม 2560
ความปลอดภัย/ท้องเสียจากผักสดในร้านอาหาร
โดย รศ.ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ (บริบาลฯ) + (สสจ.)j
คลิปเสียง
28 กุมภาพันธ์ 2560
สมุนไพรกับผู้ป่วยโรคเอดส์
โดย ผศ.ดร.ภญ.สุณีย์ จันทร์สกาว (วิทย์ฯ) นศภ.ทิวารัตน์ คำจักร์ (นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)j
22 กุมภาพันธ์ 2560
ยาคุมกำเนิดชนิดรับประทาน
โดย ภก.อรรฆพล พรพรหม (ศูนย์ปฏิบัติการฯ) ภก.กรัฐพัฒน์ หม้อกรอง (กองบิน 41)j
คลิปเสียง
22 กุมภาพันธ์ 2560
การกินยาป้องกันเอดส์ภายหลังการสัมผัสเชื้อ
โดย อ.ภก.สินธุ์วิสุทธิ์ สุธีร์ชัย (บริบาลฯ) นศภ.สุวพันกตร์ ไชยสุวกุล (นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)j
คลิปเสียง
21 กุมภาพันธ์ 2560
สิทธิรับบริการคัดกรองและรักษาเอชไอวี
โดย ภก.สุชพันธ์ หาญสิทธานนท์ (รับเชิญ) นศภ.ศวิตา วัยวินิฐพงษ์ (นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)j
15 กุมภาพันธ์ 2560
ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน
โดย ผศ.ดร.ภก.สุระรอง ชินวงศ์ (บริบาลฯ) ภญ.ดาวทิพย์ จิระนิวาตานนท์ (สสจ)j
14 กุมภาพันธ์ 2560
CONDOM คุมกำเนิดและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โดย ภก.อรรถเดช อุณหเลขกะ (รับเชิญ) นสภ.ปวีณ์ธิดา หินเดช (นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยพายัพ)j
08 กุมภาพันธ์ 2560
การกินยาป้องกันเอดส์ก่อนการสัมผัสเชื่อเอชไอวี
โดย อ.ภก.จิรวิชญ์ ยาดี (บริบาลฯ) ภก.กิตติกานต์ มงคลสิริ (สสจ.) นศภ.ชนันรัตน์ สัจจารักษ์ (นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)j
คลิปเสียง
07 กุมภาพันธ์ 2560
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบง่าย
โดย ภญ.จตุพร กิติคุณ (ศูนย์เภสัชชุมชนฯ) ภญ.จีรัติการณ์ พิทาคำ (รพ.มหาราช) นศภ.พริมธีรา ศรีวรพันธุ์ (นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยพายัพ)j
31 มกราคม 2560
สาระจากหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และการผลิต/จำหน่ายเครื่องสำอางที่ถูกต้องตามกฎหมาย
โดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ (วิทย์ฯ) ภก.กิตติกานต์ มงคลสิริ (สสจ.)j
25 มกราคม 2560
การเลือกซื้อ/ใช้ เครื่องสำอางอย่างไรให้ปลอดภัย ครีมหน้าขาวมีจริงหรือไม่ทยาที่ปร้บสีผิวมีจริงหรือไม่
โดย ดร.ภญ.กนกวรรณ เกียรติสิน (วิทย์ฯ) ภญ.ดาวทิพย์ จิระนิวาตานนท์ (สสจ)j
25 มกราคม 2560
สมุนไพรเพื่อความงามที่ปลอดภัย
โดย ผศ.ดร.ภญ.วรรธิดา ชัยญานะ (วิทย์ฯ) ภญ.ดวงธิดา (สสจ.)j
24 มกราคม 2560
สารแอนติออกซิแดนซ์คืออะไร กินแล้วอายุจะยืนยาว ผิวพรรณอ่อนกว่าวัยจริงหรือไม่
โดย ดร.ภญ.บัณฑิตาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น (บริบาลฯ) ภญ.ดาวทิพย์ จิรนิวาตานนท์ (สสจ.)j
17 มกราคม 2560
โรคอ้วนและโรคที่ตามมา
โดย ภก.อรรฆพล พรพรหม (ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน) ภก.กรัญพัฒน์ หม้อกรอง (กองบิน 41) นสภ.ปริยา ไวว่อง (นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยนเรศวร)j
11 มกราคม 2560
โภชนาการกับการควบคุมน้ำหนัก
โดย ดร.ภญ.อารยา ไรวา (วิทย์ฯ) ภก.กิตติกานต์ มงคลสิริ (สสจ) นศภ.พริมธีรา ศรีวรพันธุ์ (นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยพายัพ)j
11 มกราคม 2560
พฤติกรรมเนื่อยยิ่ง
โดย อ.ภก.จิรวิชญ์ ยาดี (บริบาลฯ) ภก.วีรวิทย์ อภิวัฒนเสวี (รพ.สันทราย) นศภ.กวินทิพย์ แท่งทอง (นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยนเรศวร)j